A 4. gárdahadsereg 1945. január közepén

Teljes szövegű keresés

A 4. gárdahadsereg 1945. január közepén
A IV. SS-páncéloshadtest és a III. páncéloshadtest tervezett előrenyomulásának útjában a szovjet 4. gárdahadsereg csapatai álltak. A szovjet hadsereget 1943. április 16-án állították fel a feloszlatott 24. hadsereg törzsének 118felhasználásával. Kötelékébe akkor a 20. gárda- és 21. gárda-lövészhadtest, valamint a 3. gárda-harckocsihadtest tartozott. A hadsereg parancsnoka 1944. november 29-től G. F. Zaharov hadseregtábornok volt.142
142 Armee unter dem Roten Stern 161. o.
Zaharov 1897. május 5-én született Silovoban. 1939-től az Uráli Katonai Körzet törzsfőnöke volt. A Szovjetunió elleni német támadáskor a 22. hadsereg törzsfőnökeként tevékenykedett a Nyugati Front kötelékében. 1941 augusztusától a Brjanszki Front törzsfőnöke lett, majd nemsokára annak parancsnoka. December elejétől a Nyugati Front parancsnokhelyettese, 1942 tavaszától az Észak-kaukázusi Irány, majd az Észak-kaukázusi Front törzsfőnöke. 1942 augusztusától a Délkeleti (Sztálingrádi) Front törzsfőnöke, később parancsnokhelyettese lett. 1943 elejétől az 52. hadsereg, júliustól a 2. gárdahadsereg parancsnokaként harcolt. 1944. júniustól lett a 2. Belorusz Front parancsnoka. 1944. november 27-én vette át a beteg I. V. Galanyin altábornagytól a 4. gárdahadsereg vezetését.143
143 Lexikon 482. o.
Miután a 2. és 3. Ukrán Front csapatainak 1944. december 26-án végre sikerült a magyar fővárost bekeríteni, a 4. gárdahadseregre várt a feladat, hogy a Duna és a Balaton között létrehozza a szovjet bekerítés külső arcvonalát.
A január elején indított két német ellentámadás megállításában jelentős szerepet játszottak a hadsereg területén végrehajtott átcsoportosítások, amelyek segítették a szovjeteket abban, hogy a német páncéloscsapatok útjába újabb és újabb harckocsizó-, gépesített-, önjáró löveg- és páncéltörőtüzér alakulatokat dobjanak át a nem támadott arcvonalszakaszokról.
1945. január közepén, az átmeneti hadműveleti szünet idején a hadsereg erői a következő csoportosításban helyezkedtek el Csókakő és a Balaton északkeleti sarka között.
A 20. gárda-lövészhadtest 17 kilométeres arcvonalszakaszt tartott a Csókakő – Zámoly – Gyulamajor vonalon. A hadtest parancsnoka 1945. január 7-től N. I. Birjukov altábornagy helyett átmenetileg P. I. Afonyin vezérőrnagy lett.144
144 Armee unter dem Roten Stern 186. o.
A lövészhadtest első lépcsőjében helyezkedett el az 5. gárda- és a 7. gárda-légideszant-hadosztály, valamint a 80. gárda-lövészhadosztály. A 93. lövészhadosztály kissé hátrébb, Pátka – Csala térségében, a 63. lovashadosztály pedig Csákberény északkeleti részén foglalt állást.145
145 Ot volzsszkih sztyepej do Avsztrijszkih Alp. Bojevoje puty 4-je gvargyejszkoj armii. (Moszkva, 1971.; a továbbiakban: 4. gárdahadsereg) 158. o.
119A 21. gárda-lövészhadtestet, amelynek parancsnoka P. I. Fomenko altábornagy volt, a bicskei irányból Székesfehérvár térségébe csoportosították át. A hadtest 41. gárda-lövészhadosztálya és a 84. lövészhadosztálya Gyulamajor és Gusztuspuszta között, 13 kilométer széles arcvonalon helyezkedett el. Székesfehérvártól északra a 69. gárda-lövészhadosztály volt védelemben.
A 135. lövészhadtest Gusztuspuszta és Balatonakarattya között 30 kilométeres arcvonalszakaszt tartott. A hadtest parancsnoka P. V. Gnyedin vezérőrnagy volt. A hadtest a 252. lövészhadosztállyal és az 1. gárda-megerődített körlettel146 rendelkezett. Január 16-tól a hadtest tartalékában volt a 7. gépesítetthadtest 63. gépesítettdandára is.147
146 A megerődített körletek eredetileg erődalakulatok voltak, de 1942-től inkább lövészcsapatokként vetették be őket. Teljes feltöltöttségük esetén dandár és a hadosztály közötti erőt képviseltek.
147 4. gárdahdsereg 158., illetve 161. o.
A 7. gépesítetthadtest élén F. G. Katkov, a harckocsicsapatok vezérőrnagya állt. Állományába tartozott a 16. gépesítettdandár (M. F. Marsev ezredes), a 63. gépesítettdandár (A. V. Zsukov ezredes), a 64. gépesítettdandár (A. I. Ogurov alezredes), a 41. gárda-harckocsidandár (M. M. Prokofjev ezredes), az ISZ–2 nehézharckocsikkal felszerelt 78. gárda-nehézharckocsi-ezred, az 1289. és 1438. önjáró tüzérezredek, valamint egyéb megerősítő kötelékek. A hadtest zöme (a 63. gépesítettdandár nélkül) Zaharov hadseregtábornok parancsára Székesfehérvár északi körzetében állt készenlétben, hogy szükség esetén ellencsapást mérjen északi vagy déli irányban.148
148 4. gárdahadsereg 158. o. és függeléke. A 7. gépesítetthadtest hadrendjéhez lásd Taraszov 22. és 35. o.
A 4. gárdahadsereg erőinek nagyobbik része tehát a székesfehérvári irányban volt összpontosítva. A csapatok feltöltöttsége azonban közel sem volt teljes. Az elmúlt hetek harcai során a hadsereg jelentős veszteségeket szenvedett. Január 15-i adatok szerint csapatai állományából hiányzott 536 géppuska, 1 138 páncéltörő puska, 197 darab aknavető, a hadosztályok tüzérségéből 227 löveg, valamint további 45 önjáró löveg. A mozgó záró osztagok készlete körülbelül 40 ezer aknával volt kevesebb.149
149 4. gárdahadsereg 159. o.
A 4. gárdahadsereg január 17-én négy (438., 521., 1312. és 1961.) páncéltörő tüzérezreddel és a három (7. gárda-, 9. és 49.) páncéltörő tüzérdandárral rendelkezett, ezekben mintegy 196 páncéltörő ágyúval. A hadsereg tüzérsége ezzel együtt összesen 1 052 löveggel számolhatott.150
150 Balaton 1999 78. o.
120Mivel a szovjet magasabbegységek esetében nem állnak rendelkezésre olyan részletes adatok, mint a német páncéloshadtestek esetében, ezért kénytelen vagyok az alakulattípusok szervezési állománytábláit ismertetni. Ezek viszont csupán arról tájékoztatnak, hogy egy-egy alakulatnak milyen erőkkel és eszközökkel kellett volna rendelkeznie, s nem arról, hogy mi állt rendelkezésére valójában.
A szovjet lövészhadosztályok zöme az európai háború végéig még nem az 1944. december 18-i új előírások által megszabott szervezettel harcolt, hanem egy korábbi állománytábla alapján, amelyet 1943. július 15-én rendeltek el.151
151 Red Army Handbook 34. o.
Ez alapján a szovjet lövészhadosztály hadosztályparancsnokságból, három lövészezredből, egy tüzérezredből, egy páncéltörő tüzérosztályból, valamint egyéb ellátó és kiszolgáló alegységekből állt.
Főbb létszám- és fegyverzeti adatai a következők voltak:152
152 Red Army Handbook 35. o.
Személyi állomány:
9 380 fő
Géppisztoly:
1 084 db
Puska és karabély:
6 274 db
Golyószóró:
494 db
Géppuska:
111 db
50 mm-es aknavető:
56 db153
153 1944-1945-ben ezeket az eszközöket már ritkán használták.
82 mm-es aknavető:
83 db
120 mm-es aknavető:
21 db
Páncéltörő puska:
212 db
45 mm-es páncéltörő ágyú:
48 db
76 mm-es löveg:
32 db
122 mm-es tarack:
12 db
Gépjármű és tehergépkocsi:
124 db
Vontatójármű:
15 db
10. számú táblázat: A szovjet lövészhadosztály erői és eszközei.
A lövészezred három lövészzászlóaljjal (egyenként három lövészszázaddal, egy géppuskás-századdal, egy aknavető-századdal és egy 45 mm-es ágyús szakasszal), egy géppisztolyos századdal, egy 45 mm-es ágyús üteggel (hat csővel), egy 76 mm-es ágyús üteggel (hat csővel) és egy 120 mm-es 121aknavető-üteggel (hét csővel) rendelkezett. A gárda-lövészezredeknek két géppisztolyos százada volt, s nyolc 120 mm-es aknavetője. A gárda-lövészszázadok egy helyett két géppuskával rendelkeztek, a gárda-géppuskás-századnak kilenc helyett 12 géppuskája volt. A gárda-lövészzászlóaljak egy további 45 mm-es lövegekkel rendelkező páncéltörő szakaszt is kaptak.154
154 Radzijevszkij, A. I. (szerk.): Az ezred harcászata (Budapest, 1979.; a továbbiakban: Radzijevszkij 1979) 1. számú vázlat és 9. o.
A szovjet gépesítetthadtest az 1945 elején érvényben lévő szervezési előírások szerint három gépesítettdandárral (bennük egyenként három gépkocsizó lövészzászlóaljjal és egy harckocsiezred 39 páncélossal), egy harckocsidandárral (65 harckocsival), három önjáró tüzérezreddel, egy aknavető-ezreddel, egy légvédelmi tüzérezreddel, egy sorozatvető-osztállyal, egy motorkerékpáros-zászlóaljjal, egy utászzászlóaljjal, egy híradózászlóaljjal és egyéb kiszolgáló alegységekkel rendelkezett.155
155 Radzijevszkij, A. I. (szerk.): A hadosztály harcászata (Budapest, 1980.; a továbbiakban: Radzijevszkij 1980) 2. számú vázlat.
Főbb létszám- és fegyverzeti adatai a következők voltak:
Személyi állomány:
16 442 fő
Közepes harckocsi:
183 db
SZU-76 önjáró löveg:
21 db
SZU-85 önjáró löveg:
21 db
ISZU-152 önjáró löveg:
21 db
82 mm-es aknavető:
100 db
120 mm-es aknavető:
54 db
Löveg:
80 db
BM-13 sorozatvető:
8 db
11. számú táblázat: A szovjet gépesítetthadtest erői és eszközei.
A szovjet harckocsihadtest 1945 elején három harckocsidandárral rendelkezett, egyenként 65 harckocsival. Gépesítettdandár helyett lövészerőit egy gépkocsizó lövészdandár jelentette (harckocsik nélkül). Állományába továbbá egy könnyű tüzérezred és három önjáró tüzérezred tartozott. Egyéb vonatkozásban szervezete megegyezett a gépesítetthadtestével.
122Főbb létszám- és fegyverzeti adatai a következők voltak:156
156 Radzijevszkij 1980 i.m. 3. számú vázlat.
Személyi állomány:
12 010 fő
Közepes harckocsi:
207 db
SZU-76 önjáró löveg:
21 db
SZU-85 önjáró löveg:
21 db
ISZU-152 önjáró löveg:
21 db
Löveg:
36 db
82 és 120 mm-es aknavető:
94 db
BM-13 sorozatvető:
8 db
12. számú táblázat: A szovjet harckocsihadtest erői és eszközei.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem