8. fejezet: Az utolsó előkészületek

Teljes szövegű keresés

1298. fejezet: Az utolsó előkészületek
1945. január 17-én a sötétség beálltával a Balaton és Mór között lázas készülődés kezdődött. A IV. SS-páncéloshadtest alakulatai a kapott parancsoknak megfelelően gondos álcázás közepette folyamatosan érkeztek be megindulási állásaikba. A III. páncéloshadtestnél is folytak a támadás előkészítésével kapcsolatos munkálatok.
A IV. SS-páncéloshadtest balszárnyán az 1. páncéloshadosztály csapatai készülődtek. A hadosztályparancsnok (Thunert vezérőrnagy) harcálláspontja ekkor Öskün volt. A műhelyszázadok és a hadosztály karbantartó részlegei az elmúlt napokban éjt nappallá téve dolgoztak, hogy a hadosztály harccsoportjai a lehető legütőképesebb állapotban támadhassanak.
Marcks vezérkari őrnagy megerősített 113. páncélgránátos-ezredének hat századát teljesen feltöltötték. Az ezrednek az első hullámban kellett támadnia. Készenléti állásait az esti órákban, Ösitől nyugatra foglalta el. Helmut Huppert alezredes megerősített 1. páncélgránátos-ezrede és a 73. páncélos-tüzérezred (egy tüzérosztálya nélkül) szintén Ösi északi és északnyugati körzetében álltak készenlétben.175
175 Stoves, Rolf: 1. Panzer-Division 1935-1945. Chronik einer der drei Stamm-Division der deutschen Panzerwaffe. (Bad Nauheim, 1961.; a továbbiakban: 1. Pz. Div.) 713. o.
A hadosztály páncéloscsoportját Ernst Philipp alezredes vezette. Harckocsiállománya az 1. páncélosezred I/1.,3., 4. és II/7. páncélosszázadainak Panther harckocsijaiból, a II/6. század Panzer IV harckocsijaiból és az ezrednek alárendelt 24/I. páncélososztály 12 harcképes Pantheréből állt.
A harccsoportba osztották be a 113/10. (páncélos-utász-) századot Sd.Kfz. 250 lövészpáncélosaival, a 73/I. páncélos-tüzérosztály önjáró lövegeit Theilen százados parancsnoksága alatt, a 299. gépvontatású légvédelmi tüzérosztály egy megerősített ütegét 8,8 és 2 cm-es lövegekkel, valamint a páncélos-tüzérezred páncélozott megfigyelő csoportját. A Philipp-harccsoport Berhida körül, a hadosztály balszárnya mögött csoportosult.176
176 Stoves, Rolf: Persönliches Kriegstagebuch Pz.Rgt. 1 (gépelt kézirat, másolata a szerző birtokában; a továbbiakban: Stoves KTB) 16. 1. 1945.
130Az 1. páncéloshadosztálytól jobbra a 3. SS-páncéloshadosztály alakulatai este 22.00 órától foglalták el készenléti állásaikat Berhidától délre. A hadosztály harcálláspontja Hajmáskéren, a magyar Honvédség tüzérségi lőterének területén volt. A támadás végrehajtására Becker SS-Brigadeführer hadosztályának csapataiból három harccsoportot alakított ki.
A hadosztály balszárnyán Fritz Eckert SS-Sturmbannführer által vezetett „Kampfgruppe Eckert” helyezkedett el, amely az 5. SS-páncélgránátos-ezredből (egy zászlóalja nélkül) és a 3. SS-páncélvadászosztály páncélosaiból állt. Utóbbi alakulat parancsnoka Boris Kraas SS-Sturmbannführer volt.
A hadosztály súlyponti csoportosítása Adolf Pittschellis SS-Sturmbannführer 3. SS-páncélosezredéből, valamint az ezrednek alárendelt 509. nehézpáncélos-osztályból állt, amelynek parancsnoka Burmester őrnagy volt. A páncéloscsoport Küngös körzetében gyülekezett, hogy az adott jelre északkelet felé támadásba lendüljön.
A hadosztály jobbszárnyát Franz Kleffner SS-Obersturmbannführer megerősített 6. SS-páncélgránátos-ezrede fedezte, amelynek Jenő felé kellett előretörnie.
Az éjszakai előkészületekről a 3. SS-páncélvadászosztály egyik katonája így számolt be:
„Az osztály úgy 22 óra körül foglalta el készenléti állását. Körülbelül 1 500 méternyire álltunk meg a szovjet vonalak előtt. Kis idő múlva magyar gyalogosok jelentkeztek nálunk, akiknek az első árkokat kellett majd bevenni és mintegy 2 kilométeren át velünk együtt előrenyomulni. Mögöttünk ezzel egy időben sorozatvetők és önjáró tarackok vonultak fel. Közénk 2 cm-es négycsövű és 3,7 cm-es kétcsövű légvédelmi gépágyúk soroltak be.” 177
177 Vopersal 568. o.
A „Totenkopf”-hadosztálytól jobbra az 5. SS-páncéloshadosztály harccsoportjai készültek a támadásra. A hadosztály balszárnyán a megerősített 9. SS-páncélgránátos-ezred állt, amelynek parancsnoka Hans Dorr SS-Obersturmbannführer volt.
Az ezred mögött, Veszprémtől keletre foglalt helyet Fritz Darges SS-Obersturmbannführer 5. SS-páncélosezredének két osztálya. A kisszámú bevethető Panther harckocsit az 5/II. SS-páncélososztály 5. (Lichte SS-Obersturmführer) és 6. (Grossrock SS-Untersturmführer) páncélosszázada között osztották el. A jobbszárnyat Franz Hack SS-Obersturmbannführer 10. SS-páncélgránátos-ezrede fedezte.
131Az álcázás érdekében az SS-parancsnokok román(!) egyenruhában szemrevételezték az állásokat, s akkor is ilyen egyenruhát viseltek, amikor az első vonalban lévő német csapatokkal vették fel a kapcsolatot.178
178 Klapdor 316. o.
A IV. SS-páncéloshadtest jobbszárnyát Philipps altábornagy 3. páncéloshadosztálya fedezte. A hadosztály harcálláspontja Balatonkenesén volt.179
179 Geschichte der 3. Panzer-Division Berlin-Brandenburg. Herausgegeben vom Traditionsverband der Division. ([Nyugat-]Berlin, 1967.; a továbbiakban: 3. Pz. Div.) 457. o.
1945. január 17-én estig a hadosztályok kijavított vagy menetben lévő páncélosai már szinte mind beérkeztek a csapatokhoz. Ekkor a IV. SS-páncéloshadtest a következő páncélosállománnyal rendelkezett:180
180 BA-MA Karte RH-2 Ost 5287, valamint RH-10/140 60. Zárójelben a meglévő állomány, a zárójelen kívül a bevethető páncélosok száma látható.
Alakulat
Panzer III és Panzer IV181
181 Panzer III, Panzer IV, parancsnoki Panzer III és Panzer IV, tüzérmegfigyelő Panzer III és Panzer IV.
Panther182
182 Panther és parancsnoki Panther harckocsik.
Tiger
Rohamlöveg183
183 StuG. III, StuH. III, StuG. IV rohamlövegek, Jagdpanzer IV és Jagdpanzer 38(t) vadászpáncélosok.
Önjáró
löveg184
184 Nashorn és Marder önjáró páncéltörő ágyúk.
Sturmpz. IV
Összesen:
pct.
1. pc.ho.
12185 (15)
185 Stoves KTB 18. 1. 1945.
kb. 35186 (55)
186 Stoves KTB 18. 1. 1945.
1 (2)
10 (15)
kb. 58 (87)
24/I. pc.o.
12 (14)187
187 A 24/I. páncélososztálynak a támadás első napján csak részei voltak bevethetők.
12 (14)
3. SS-pc.ho.
10 (25)
9 (24)
4 (11)188
188 Tiger E nehézharckocsik.
21 (46)
44 (106)
509. npc.o.
42 (45)189
189 Tiger B („Königstiger” – „Királytigris”) nehézharckocsik és parancsnoki harckocsik.
42 (45)
5. SS-pc.ho.
7 (13)
12 (22)
7 (18)
26 (53)
303.
45 (45)
45 (45)
rotü.dd.
 
 
 
 
 
 
 
3. pc.ho.
21 (30)
27 (43)
19 (22)
67 (95)
219.
11 (22)
11 (22)
ro.pc.o.
 
 
 
 
 
 
 
1335.
6 (16)
6 (16)
rolög.o.
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
50 (83)
kb. 95 (158)
46 (56)
99 (149)
10 (15)
11 (22)
kb. 311(483)
13. számú táblázat: A IV. SS-páncéloshadtest páncélosállománya 1945. január 17-én este.
132Az SS-páncéloshadtest hadosztályai a megerősítő tüzéralakulatokkal együtt az alábbi eszközállománnyal rendelkeztek:190
190 A hadosztályok állományát leszámítva a megerősítő tüzéralakulatoknál a maximális eszközállományt vettem figyelembe.
Alakulat
Aknavető
Gyalogsági
löveg
Tábori
tarack és
ágyú
Önjáró
tarack
Sorozatvető
Páncéltörő
ágyú
Összesen
1. pc.ho.
49
24
45
18
32
168
3. SS-
74
21
42
18
16
171
pc.ho.
 
 
 
 
 
 
 
5. SS-
75
26
40
16
19
176
pc.ho.
 
 
 
 
 
 
 
3. pc.ho.
62
7
18
17
14
118
504. SS-
15
15
tü.o.
 
 
 
 
 
 
 
504. SS-
24
24
sv.o.
 
 
 
 
 
 
 
403. népi-
27
75
102
tü.hdt.
 
 
 
 
 
 
 
17. népi-
108
108
sv.dd.
 
 
 
 
 
 
 
Összesen:
287
78
235
69
132
81
882191
191 Akkori német fogalmak szerint az aknavető, a gyalogsági löveg és a páncéltörő ágyú nem tüzérségi eszköz volt. Ezt figyelembe véve a IV. SS-páncéloshadtest maximálisan csak 436 löveggel és sorozatvetővel rendelkezett.
14. számú táblázat: A IV. SS-páncéloshadtest tüzérségi eszközei 1945. január 18-án.
A készülődő német-magyar csapatokkal szemben a 3. Ukrán Front 4. gárdahadseregének csapatai a Dunántúlon egy viszonylag kis hídfőben helyezkedtek el. A szovjet egységek hátában hatalmas víziakadályként ott hömpölygött a Duna. A Velencei-tó az egész hídfőt két egyenlőtlen részre osztotta fel. A tó és a Duna közötti átjáró körülbelül 17-18 kilométer széles volt, ami megnehezítette a front erőivel és eszközeivel való manőverezést.
A szovjet hídfőben a terep alapvetően sík volt, s csak itt-ott szegdelték át kisebb dombok. Ez a hadszíntér gépesített hadviselés és páncélosok számára ideális volt ugyan, de a gyalogság védelmi lehetőségeit korlátozta. A Velencei-tótól északra, továbbá a Velencei-tó és a Balaton között kevés volt a manőverezést akadályozó erdő, csak a dombokat borították néhol apróbb tölgyligetek.
133A páncélosok mozgását a Mezőföldön létesített Sárvíz- és Sió-csatornák viszont lassíthatták, s a sok talajjavító árok és kisebb patak is akadályozhatta harctevékenységüket. Ezek mentén a védelem számára már kedvezőbb lehetőségek kínálkoztak. A csatornák szélessége elérte a 15-30 métert, mélységük pedig 2-5 méter között váltakozott. Meredek, mintegy két méter magas partjaikon töltések húzódtak, amelyeket mindkét fél felhasználhatott védőövek, reteszállások, vagy éppen harckocsiakadályok kialakítására. A Velencei-tó és a Duna között már csak a Váli-víz képezett jelentősebb akadályt a támadó csapatok számára.
A szovjet hídfő területén valamennyi településen főleg kőépületek voltak és ezeket védelmi célból viszonylag könnyen meg lehetett erődíteni. A szovjet kézben lévő területen feküdt egyébként a Margit-állás tábori erődítéseinek zöme is. A régió fejlett közúti hálózattal rendelkezett, s így a csapatok mozgása még télen sem okozott nagyobb nehézséget.192
192 Fejezetek 114-115. o.
A támadásra készülődő német páncélosokkal szemben Sárkeresztes és a Balaton között, 35 kilométeres arcvonalon a 21. gárda-lövészhadtest 84. lövészhadosztályának egy része, valamint Gnyedin vezérőrnagy 135. lövészhadteste állt.
A lövészhadtest I. A. Gorbacsev vezérőrnagy 252. lövészhadosztályából, valamint Sz. I. Nyikityin vezérőrnagy 1. gárda-megerődített körletéből állt.
A védelem a 252. lövészhadosztály arcvonalán volt jobban előkészítve. Például a 928. lövészezred öt kilométeres sávjában három páncélelhárító körletet rendeztek be, mindegyikben 8-10 löveggel. Négy-öt kilométerre a peremvonaltól 11 önjáró löveg volt tüzelőállásban. A lövészezred harcrendje két lépcsőből állt. Nádasdladány irányában a védelem mélysége az öt kilométert is elérte.
Az 1. gárda-megerődített körlet ennél gyengébb erőkkel rendelkezett. Kilométerenként csupán négy géppuskát, négy páncéltörő puskát, két darab 45-, illetve 76 mm-es löveget és átlagban alig több mint egy aknavetőt tudott kiállítani. A védelem mélysége itt a páncélelhárító tüzértartalék állásaival együtt sem haladta meg a másfél-két kilométert. Nyikityin vezérőrnagy tartalékában egy géppuskás-tüzérzászlóalj egyik százada, egy motorkerékpáros-ezred géppuskás-százada és hét T–34 harckocsi volt. A 135. lövészhadtest mögött a teljes arcvonalon elosztva a 7. gépesítetthadtest 63. gépesítettdandárának lövészzászlóaljai és egy önjáró tüzérezred álltak tartalékban.193
193 Taraszov 50. o.
134A 135. lövészhadtest sávjában csoportosult további két páncéltörő tüzérezred, egy ágyús tüzérezred és egy aknavető-ezred. A tüzérség sűrűsége arcvonal-kilométerenként 10-11 darab löveg és aknavető volt, ami azt jelenti, hogy a szovjetek itt körülbelül 350-385 löveggel és aknavetővel rendelkeztek.194
194 Fejezetek 94. o.
A hadtest arcvonalszakaszán 7 000 méter lövészárok és 1 500 méter közlekedőárok volt kiásva és berendezve. Az aknamezők 3 000 harckocsik elleni és 4 500 gyalogsági aknából álltak. A 176-os magassági pont és a Balaton között elektromos műszaki zárat is telepítettek.195
195 Taraszov 50. o.
Január 17-én este 23 óra 10 perckor Gaedcke vezérőrnagy, a Balck-seregcsoport vezérkari főnöke jelentette a Dél Hadseregcsoport vezérkari főnökének, hogy a „Konrad 3” hadművelet az előkészületek befejezése után másnap, január 18-án hajnali 05.00 órakor terv szerint megindulhat.196
196 HL KTB/HGr. Süd Kriegstagebuch vom 17. 1. 1945 (628. tekercs 7 212389. felvétel).

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem