JEGYZETEK

Teljes szövegű keresés

263JEGYZETEK
1 Ernst Peter: Die k.u.k. Luftschiffer- und Fliegertruppe Österreich-Ungams 1794–1919. Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1981. 89. old.
2 Dr. Csonkaréti Károly: Hadihadjók a Dunán. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1980. 173. old.
3 Horváth Árpád: A hadirepülés évszázada. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1968. 90–91. old.
4 M. kir. HM 6810. számhoz/1–1917; Pataky Iván: Képek a légibombázások történetéből. Polgári Védelem, 1970. 19. sz. 14. old.
5 Dr. Kovács Sándor mk. ezds.: Kandidátusi disszertációjából (kézirat). Budapest, 1979.
6 Lieutnant – colonel Vauthier: Le danger aerien et a avenir du pays. Paris, 1929.
7 Forgács József: A magyar légoltalom. Budapest, 1931. 16–17. old.
8 Forgács József: I. m. 63–64. old.
9 17.176/eln. 15/1936. számú HM-utasítás, valamint a 17.176/1936. HM sz. rendelet.
10 Forgács József: I. m. 19. old.
11 Forgács József: I. m. 20. old.
12 Vö. Pataky Iván: Fejezetek a polgári védelem történetéből. Polgári Védelem, 1976. 7–10. sz.
13 thjf. = törvényhatósági jogú és felügyeletű város
14 Pl. még helyi nagyközségi lapban, a Csepel Hírlapban az önkéntes tűzoltóság parancsnoka, Kutsa Géza is cikksorozatot írt az 1935. április 6., 13., 20., 27. és május 1. számokban.
15 Székesfehérvár szabad királyi város polgármestere. 83. (Légy. szám 1939. március 28. A város riadó- és készültségi tervének másodpéldánya. A teljes tervdokumentáció a szerző birtokában.)
16 Berend T. Iván–Ránki György: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958.
17 Légoltalmi ismeretek. A m. kir. Országos Légvédelmi Parancsnokság légoltalmi tanfolyamának segédlete. Budapest, 1937.
18 Pesti Hírlap 1937. október 13. és 14. számai, 1–2–3. old.
19 Légoltalom 1960. No. 2. Plávits Ferenc: Amikor a főhercegek… 12–13. old.
20 M. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 111.625/1938. IX. ü.o. számú rendelete és Mohai Ádám: Légoltalmi ismeretek a fiú- és leánygimnáziumok, s a fiú- és leány polgári iskolák részére. I–IV. kötet. Székesfehérvár, 1938.
21 Berend T. Iván–Ránki György: Magyarország gyáripara a második világháború előtt és a háború időszakában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1958. 279. old.
22 Magyarország története 1918–1945. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 942. old.
23 Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938–1944. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981.
Dombrády Loránd–Tóth Sándor: A magyar királyi honvédség 1919–1945. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1987.
M. Szabó Miklós: A magyar királyi honvéd légierő a második világháborúban. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1987.
24 Magyarország története. 942. old.
25 HLT. 3283/eln.1. Vkf. – 1938.
26 HLT. 618/Bbk–1.a.–1938. (X. 10.) HM 2847.
(Ezzel szemben az I. hadt. 38.10.06/6 Hdm.–I. 1938. irat szerint a 4. és 5. [későbbi IV. és V.] századok nem mozgósítanak. Az ezredeket 1940-ig, a mozgósításkor úgy nevezték, mint 1938-ban békében, csak a távolfelderítő osztály száma volt mozgósításkor 101. ö.)
27 Az 1/1. és 1 /2. repülőszázad földi részlegében szolgált őrmester levélbeni közlése (a szerző birtokában).
28 1938. XI. 15-i csendőrségi jelentés, szám nélküli másolata (a szerző birtokában).
29 Magyarország története. VIII. kötet. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976. 980–982. old.
30 Air Enthusiast. 1971. 9. sz. 180–183. old. Conflict over the Carpathians – a külföldön élő szlovák szerzők publikációja az eseményekről.
31 Magyar Katonai Szemle. 1939/6. sz. 108–118. old. Vitéz Szentnémedy Ferenc beszámolója: A magyar légierő első diadala. A szövegről megállapítható, hogy a Honvédelmi Minisztérium számára készített jelentés kivonata, amelynek engedélyezett részét így hozták nyilvánosságra. Air International 1975/2. sz. 76–80/89–92. old. The Blitz – a távolfelderítő egység működésére.
32 Lásd még: Gaál Gyula: A magyar légierő tűzkeresztsége – Hadak Útján – 1973/1. sz. 15–19. old.
33 Air Enth. 71/9. Id. mű.
34 Farkas István: A levegő Titánjai. Centrum, Budapest, 1942. 51–54. old. A szobránci légi harc leírása zobolai Csekme Béla főhadnagy elmondása nyomán történt, a cenzúra csak jelentéktelen részeket törölt belőle. Továbbá: MKSz. Szentnémedy: Id. mű. Továbbá fotók jelentek meg a Riadó és Magyar Szárnyak 1939/4. és 5. számaiban.
35 Air Enth. 79/9. sz. és Gaál: Id. mű.
36 Lásd 33., 34. és 35.
Az 1/1. szd. felállása: 1. raj: Csekme Béla, Gemeinhart Vilmos, Tarr Mihály; 2. raj: Negró Aladár, Szoják Sándor, Kertész Árpád; 3. raj: Palkó László, Békássy Antal, Pirithy Mátyás (a tartalék három fő nem azonosítható).
Az 1/2. szd. valószínű felállása: 1. raj: Timár István, Antal László, Major Ádám; 2. raj: Gyenes László, Bánhidi Antal, Turmezei Ödön; 3. raj: Kiss Zoltán, Pottyondy László, Juhász Kiss József; Tartalék: Szentgyörgyi Dezső, Bondi Kálmán.
37 MKSz. Szentnémedy: Id. mű. Szlovák eseményekre: Air Enth. 71/9. sz. és Gaál: Id. mű.
38 A B–350 gép részvételéről a bevetésben. Szalkai Sándor törm. pilóta nyilatkozott a szerzőnek. 1979. Továbbá: Magyar Szárnyak. Oshava, 1984. 77. old. Lévay Győző szds. kiegészítései a MSz., 1983. vonatkozó cikkéhez. A kötelék pontos összetételét még Vitán Béla alezredessel folytatott levelezés és megbeszélés nyomán sem sikerült megállapítani (a szerző birtokában). Úgy tűnik, hogy a 3/4. és 3/5. b. szd. gépeihez kölcsönvettek a 3/3. szd.-tól legalább egy rajt, mert a felbukkanó új neveket csak ez magyarázza. A légvédelmi parancsnokság számára készített jelentés nem áll rendelkezésre, így a gépszámok ismerete nélkül a hovatartozás pontosan nem azonosítható.
39 MSz., 1984. Id. mű. 77. old.
40 MKSz. 1939/6. sz. Id. mű Vitán Béla alez. közlései, MSz. 1983. 77. old.; és MSz. 1984. 77. old. adatai. Az először felszálló tizenöt, majd később három Ju–86-ból három Rozsnyót támadta (egy visszahozta bombáit), a 15 gépből 12 bombázott, egy gép Miskolc repterére dobott, egy repülőgép bombakioldója beragadt, egy pedig ismeretlen okból nem támadta a célt.
41 MSz. 1984. Id. mű. 77. old.
42 Szalkai Sándor törm. és Nagy János szkv. közlése a szerzőnek.
43 Vadászok bevetésével kapcsolatban Bánhidi Antal t. főhadnagy közölt tényeket a szerzővel, valamint Gyenes László százados levele tartalmaz az iglói témáról adatokat (a szerző birtokában).
44 Repülő Kísérleti Intézet volt alkalmazottai és Wittinger Kálmán pilóta személyes közlései, a B–534 gép tulajdonságaira utal: Air International. 1974/7. sz. 24–30. old.
The Last Belligerent Biplane, the Avia B–534.
45 Dusan Slavkovsky: Vo vzduchu i na zemu. Bratislava, 1969.
46 Magyar Törvénytár. 1939. II. tc. Budapest, 1939.
47 Budapesti Közlöny, 1939. évi június 25. 142. száma. M. kir. HM 88 000/eln. lgv. 139. számú rendelete.
48 Pl. Zatlonkal Ferenc: Egy cukorgyár légoltalma a spanyol polgárháborúban. Légoltalmi Közlemények 1939. február. 66–68. old.
49 A Légoltalmi Közlemények, a Riadó 1939–1940. évfolyamai. Továbbá a Mérnök Továbbképző Intézet Kiadványai III. kötet 16. füzet. Az 1941. évi tanfolyamanyagok című kiadványban három tanulmánya:
– Borsányi Julián: A korszerű légi háború fegyverei és a gyakorlati védekezés lehetőségei.
– Dr. Kazinczy Gábor: A lakóházak légoltalma, valamint az ipari légoltalom.
Mindhárom tanulmány a háborús tapasztalatokat elemzi – beleértve a német és az angol bombatámadásokat – és tudományosan megalapozott javaslatot tesz egyrészt a lakóházi óvóhelyek, valamint a TGS (törmelék, gáz, szilánk elleni védelmet biztosító) óvóhelyek építésére, másrészt kiemeli az ipari légoltalom hatékony megszervezésének jelentőségét. Megállapítják, hogy a TGS-óvóhelyek gyorsan és viszonylag kis költséggel építhetők, és nagy tömegek részére nyújtanak megfelelő védelmet. Természetesen nem pótolhatják mindenütt a nagy védőképességű BGS (bomba, gáz, szilánk), illetve a fokozottan bombabiztos (BBGGS) jelzésű óvóhelyeket. Azokat magas költségük miatt elsősorban a kulcshelyeken kell építeni.
50 Borsányi Julián: A korszerű légi háború fegyverei. I. m. 1–2. old.
51 HLT. Repülőesemény-jelentés 1939. Szám nélkül.
52 Air Enthusiast 1971/6. sz. 25–35. old. Oil Well Top Cover, illetve Aircraft Profile Publication No. 258, PZL–37/Los.
53 A vázolt szervezési alapelvekkel, elemekkel, normákkal több rendelet és könyv részletesen foglalkozik. A legfontosabbak:
– 88 000/eln. lgv. 1939. HM a légoltalom megszervezéséről. Budapesti Közlöny=BK. 1938. 142. old.
– 82 200/eln. lgv. 1940. HM a 88 000=eln. lgv. 1939. HM sz. rendelet kiegészítése. BK. 1940. 122. old.
– 88 001/eln. lgv. 1939. HM a légoltalmi riasztószolgálat megszervezése tárgyában. BK. 1939. 172. old.
– 88 002/eln. lgv. 1939. HM a légoltalmi elsötétítő szolgálat megszervezése tárgyában. BK. 1939. 172. old. stb.
– A különböző légoltalmi szakutasításokban, amelyekben az összes szolgálat szervezésére, feladataira, működésére intézkednek.
– Dr. Séday Gyula m. kir. rendőrfőtanácsos: Légoltalmi rendfenntartó szolgálat. Budapest, 1941. c. tankönyve 161–166. oldalain az összes 1938–1941. között kiadott és a légoltalom megszervezésére vonatkozó általános és részletkérdéseket szabályozó rendeletet, utasítást ismerteti a szerző.
– Ipar-felügyelői Könyvtár VI. kötet. Budapest, 1940. 315–453. oldalait figyelembe venni, ahol a sorolt üzemekre (vagyontárgyakra) vonatkozó összes jogszabályt eredeti szövegben adják közre a szerzők.
– Budapesti Közlöny 1935–41. közötti számai.
54 Dr. Sédey: I. m. 14–54. old.
55 88 004/eln. lgv. 1939. HM. A községek légoltalmának megszervezéséről. BK. 1939. 281. old.
56 GYOSZ. XXXVIII. évi jelentése. 2181. old.
57 Berend–Ránki: I. m. 302. old.
58 Borsányi Julián: I. m. 12. old.
59 Krompecker László: Az óvóhelykérdés mai állása. Légoltalmi Közlemények, 1940. május 31. 145–153. old.
60 Légoltalmi Közlemények, 1940. szeptember 15. 257–258. old.
61 Veress D. Csaba: Veszprém megye és a szövetséges hatalmak stratégiai légitámadásai a második világháborúban. Veszprém, 1980. A Veszprém Megyei Múzeumok közleményei.
– Kampó Ferenc: Szeged és Dél-Alföld felszabadítása. Kandidátusi disszertáció. Kézirat. Szeged, 1987. 74–76. old.
62 Légoltalmi Közlemények. 1942. 5. szám. 96. old.
63 Riadó, 1943. 2. sz. 29. old.
64 Riadó, 1943. 14. sz. 212. old.
65 Riadó, 1943. 16. sz. 244. old.
66 – 140 000/1940. PM. az épületátalakítással kapcsolatban engedélyezhető adókedvezmények tárgyában. BK. 1941. 125. old.
– 114 500/1941. PM. a légoltalmi szükségóvóhelyek létesítésével kapcsolatban engedélyezhető adókedvezmények tárgyában. BK. 1941. 125. old.
– 35 393/1941. X. Ldb. Hirdetmény. A tatarozási kölcsönakciónak légoltalmi szükségóvóhelyek létesítésére való kiterjesztése.
67 Németh János vk. őrnagy feljegyzései az 1940-es eseményekről, HLT. 1. rep. ddr. parancskönyve 1940. Rep. alakulatok 35. cs.
68 Uo.
69 Uo.
70 Vesztényi János kiegészítései (1975) a Németh János-féle naplóhoz.
71 HLT. 5537/eln. 1. Vkf. 1940. 236. doboz.
A 67-es jegyzet szerinti feljegyzés 47. pcs/1. p. szerint Oberbauer Ferenc t. hadnagy, valamint két őrmester, két szakaszvezető, egy őrvezető, négy repülő halt meg. A hiányzó öt fő valószínűleg műszaki katona.
72 Mint a 67-es jegyzet és Lasztóczi János repülő százados közlései, illetve levele (a szerző birtokában).
73 Lasztóczi János százados közlése és HLT. 4666/eln. 1. Vkf. – 1940. 231. doboz.
74 Lasztóczi János százados közlése a szerzőnek.
75 HLT. 40.400/eln. 1. a. – 1940. szervezési rendelet.
76 HLT. 4902/eln. 1. Vkf. – 1940. 232. doboz.
77 Szabó Márton rep. műsz. százados közlései a szerzőnek, a baleseti fotók másolata a szerző birtokában.
78 Mint a 77. sz. jegyzet.
79 Mint a 77-es jegyzet, az eset költségszámla-másolata a szerző birtokában.
80 Magyar Szárnyak – 1978. Oshawa 60–70. old. „A volt M. kir. I. Honvéd öá. Tf. repülőosztály vázlatos története.”
81 Magyar Szárnyak – 1983. Oshawa 18–20. old. „Visszaemlékezés az LFKCS-nál eltöltött szolgálati időmre (1940–42)”
82 Magyar Szárnyak – 1983. Oshawa 8–10. old., ill. Air International 1975. 2. sz. 76–80. old. „The Blitz.”
83 104.100/eln. 35. 1941. HM a légoltalommal kapcsolatos rendeletnek a visszacsatolt keleti és erdélyi területekre való kiterjesztése. (B. K. – 1941. 131. o.)
84 A ,,Riadó” 1940–44. évfolyamai szinte minden számában található „Légoltalmi hírek” és a „Légoltalmi Közlemények” ugyanezen évfolyamai „A magyar légoltalom hírei” rovataiban, illetve a „Riadó” több száma más cikkeiben is rendszeresen ad hírt e területek – mindenekelőtt Észak-Erdély – légoltalmi életének eseményeiről.
85 A Riadó 1942–44. évfolyamaiban teljes szöveggel közölték a rádióadásokat. Az adások általában praktikus tanácsokat nyújtottak a lakóházi óvóhelyek berendezésére, az óvóhelyi csomagok elkészítésére, a pincék lomtalanítására, a tűzoltó anyagok (homok, víz stb.) eszközök tárolására, előkészítésére, a tűzoltásra, a falu légoltalmára stb.
86 Berend–Ránki: I. m. 483. old.
87 Berend–Ránki: I. m. 534. old.
88 M. kir. minisztérium 4730/1940. M.E. sz. rendelete (BK. 1940. július 4-i számában).
89 Vesztényi János kiegészítései. 1975. november, a Németh János-féle naplóhoz.
90 HLT 4266/eln. 1. Vkf. 1941. 247. doboz.
91 Magyarország Története VIII. kötet.
92 HLT 4806/eln. 1. Vkf. 1941. 250. doboz.
93 HLT. Vkf. 384/eln. 1. Vkf. 1941.
94 Air Enthusiast 1971/9. sz. 209–211. old. Emil Versus the Luftwaffe.
95 Uo.
96 W. Green: Bombers and Reconnaissance Aircraft Vol. 8. McDonald, London, 1967. 150–152. old.
97 Air International 1984/8. sz. 76–82. old. Hunchbacked Sparrowhawk.
98 Air War for Yugoslavia.
99 Air Enthusiast 1981/No. 16. 55–63. old. The Blenheim in Yugoslavia.
100 V. Tippelskirch: Geschichte des Zweiten Weltkrieges. Athenäum Verlag, Bonn, 1959. 139–150. old.
101 Shvoy Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918–1945. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1983. 216–217. old. (Tévesen ezrednek írja a rombolóosztályt); 92. és 96. jelz.; valamint Szabó Márton százados által készített fényképek az ellátott repülőgépekről.
102 Lásd 94. és 99.
103 Lásd 94.
104 HLT 59 417/eln. 4. Vkf. 1942. 279. doboz.
105 Me–110 Zerstörer; Squadron/Signal Publ. No. 40. Podzun-Pallas. Az anyag határozottan leszögezi, hogy a II/ZG–76 rombolóosztályról lehet szó, a hadműveletben az I/ és II/ZG–26 is részt vett.
106 Lásd 104. jegyzet és HLT 53. fólio ugyanott.
107 HLT 59417/eln. 4. Vkf. 1942. 587. fólio „D”.
108 Lásd 99. jegyzet.
109 Uo.
110 Lásd 96. és 107. jegyzet.
111 Lásd 99. jegyzet és Riadó 1941. sz. Szeged bombázását nevek nélkül közli, Szilas-Steff Tibor: Repülők felszállni. Révai, Budapest, 1942. 131–143. old.
A leírásból egyértelműen kitűnik, hogy a Bf–110-es rombolókról van szó, és nem a II/JG–54 vadászosztály Bf–109E3 vadászairól.
A HLT 4940/eln. 1. Vkf. 1941. (IV. 16.) jelentésben is 11 órakor német rombolók által lelőtt négy Blenheim gép szerepel. Saját légvédelem eszerint 13 óra 30 perckor a második támadáskor lőtt le két Blenheim gépet Szegedtől délnyugatra.
112 Légoltalmi Közlemények. 1941. május 15. 165–167. old.
113 Légoltalmi Közlemények. 1941. október 1.
III. évfolyam 19. sz. 309–311. old.
114 Lásd 94. jegyzet.
115 HLT 59 417/eln. 4. Vkf. 1942. 466–587. fólio/279. doboz.
116 HLT 4912/eln. 1. Vkf. 1941. 251. doboz.
117 HLT 4939/eln. 1. Vkf. 1941. 251. doboz.
118 Vizsgálati jegyzőkönyv, kelt 1941. május 5-én Kolozsváron (másolata a szerző birtokában).
119 Lásd 115. jegyzet.
120 HLT 4941/eln. 1. Vkf. 1941.
121 Lásd 96. jegyzet.
122 Lásd 115. jegyzet.
123 Lásd 99. jegyzet és HLT 4942/eln. 1. Vkf. 1941.
124 Légoltalmi Közlemények. 1941. április 15. 3. évfolyam 8. sz. 133. old.
125 Lásd 99. jegyzet.
126 Kárfelvételi jegyzőkönyv. Kelt Kecskemét, 1941. április 12. (másolata a szerző birtokában).
127 Rekettyés László pilóta közlései a szerzőnek. 1980.
128 Lásd 115. jegyzet.
129 Az ejtőernyős-bevetés részletes leírása: Hadtörténeti Közlemények 1982/2. sz. 242–252. old. Sárhidai Gyula: Az 1941. április 12-i ejtőernyős deszanthadművelet (itt csak a lényeges adatokat idézzük).
130 Uo.
131 Lásd 115. jegyzet.
132 Uo.
133 Uo.
134 Jegyzőkönyv, kelt Kecskemét, 1941. április 17. (másolat a szerző birtokában).
135 Lásd 115. jegyzet.
136 Szabó Márton rep. műsz. százados, személyes közlése (a lefoglalt gép fotójának másolata a szerző birtokában).
137 HLT 5262/eln. 1.Vkf. 1941. Vkf. 252. doboz.
138 Baleseti jegyzőkönyv 1941. május 27. Kolozsvár, illetve számla 1941. július 23. (másolat a szerző birtokában).
139 HLT 5141/eln. 1. Vkf. 1941. Javaslat a légierő vezető szerveinek egyesítésére. Ebben Árvai százados osztályvezető jelenti, hogy a vadász- és zuhanóbombázó géptípusokon kívül (Me–109-es és Me–210-es) a repülőgép-utánpótlás még a magyar–német egyezmény keretében sincs megoldva.
Kenese Valdemár altábornagy kifejti, hogy ő tudna külföldön repülőgépeket venni, ez csak pénzkérdés, mire Sáska alezredes közli, hogy a vezetés tájékozatlan a helyzetről. Vörös Géza ezredes, a légierő vkf. kifejti, hogy egy felterjesztésben javasolták, a légierők parancsnoka és a légügyi csoportfőnök egy személy legyen. Ez nem valósult meg. A csatolt melléklet egy felállítási sémát is közöl, ami azonban csak terv maradt.
140 Pintér István: 14 nap. Gondolat Kiadó, Budapest, 1966. 9–10. old. A forrás eredeti jelzetét nem közli.
141 Németh János vk. alezredes feljegyzései, Vesztényi János kiegészítésével (1978).
142 HLT. 5818/eln. 1. Vkf. 1941. (VII. 19.) Vkf. 250 csomag.
143 HLT. Vkf. Közérdekű helyzetjelentések (41. VI. 23-tól) 260 doboz – továbbiakban KHJ. 8. oldal. 10. f.
144 HLT. 5613/eln. 1. Vkf. – 1941. június 26. Vkf. 254. doboz.
145 HLT. VIII. hadt. parancsnokság – 161/Ia 41. június 26. – 1090/7M. vkf. június 26. 14 óra 20 perckor, közli: Julián Borsányi: Das Rätsel des Bombenangriffe auf Kaschau 26. június 1941. Studia Hungarica – 16 – München – 1978. p. 195–196.
146 HLT. VKF. KHJ. – KSZV. 13. old. 15 fel. és Riadó, 1941.
147 HLT. VKF. KHJ. 10. old. 12. fel. 260 doboz.
148 Lásd 143. sz. jegyzet.
149 Riadó, 1941. szeptember 1. 291. old.
150 Légoltalmi Közlemények. 1941. július 1. 201–205. old. Riadó, 1941. július 15. 230–231–232. old.
151 Dr. Ormay József levele a szerzőkhöz, 1989.
152 Légoltalmi Közlemények. 1941. július 15. 215–221. old.
153 Légoltalmi Közlemények. 1941. július 1. 13. sz. 201–205. old. HM. VI. Csoportfőnökség közleménye. Légoltalmi közlemények. 1941. július 15. 14. sz. 217. old.
154 Légoltalmi Közlemények. 1941. július 15. 215–221. old.
155 Uo.
156 HLT. Vkf. KHJ. – 11. old. 13 fel. 260 doboz.
157 HLT. Vkf. KHJ. 12. old. 14 fel. 260 doboz.
158 HLT. Vkf. KM. 14. old. 17 fel. 260 doboz.
159 HLT. 29 001/3747/eln. 2. Vkf. 1941.
160 HLT. Vkf. KHJ. 15. old. fel. 260 doboz.
161 HLT. Vkf. KHJ. 16. old. fel. 260 doboz.
162 Bánhidi Antal tart. főhadnagy közlése a szerzőnek (1979).
163 Uo.
164 Repülés 1985/2. sz. 8–9. old. Ölvedi Ignác Ismét Kassa bombázásáról, részletadatok ehhez: Repülés, 1982/11. és 1983/2. szám. (A szerző 1978-as kutatásai szerint két gépről volt szó ennél az esetnél.)
165 HLT. Vkf. KHJ. Légv. hadtest, 15. old. 260 doboz.
166 HLT. Vkf. KHJ. 16. old. 18. fel. 260 doboz.
167 HLT. 5917/eln. 1. Vkf. 1941. július 27.
Megjegyzés a jelentéshez: A Ju–52-es gépnek nem volt visszahajló szárnya, trapéz alakú, egyenes szárnyú gép volt. A magyar légierőnek soha nem volt Savoya típ. nehézbombázója, csak 5 SM–75-ös szállítógépe, amelyek hárommotoros, igen jellegzetes repülőgépek voltak.
168 Julián Borsányi: Das Rätsel des Rombenangriffe auf Kaschau 26. juni. 1941. Studia Hungarica No. 16; Dr. Rudolf Trofenik Verl. München. 1978.
Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya. Studia Hungarica No. 28; Dr. Rudolf Trofenik Verl. München, 1985. Továbbá: dr. Ormay József cikkei a Magyar Szárnyak. Oshawa, 1978., 1979., 1980., 1982., 1984-es számaiban.
169 Uo. Továbbá dr. Ormay József: Kanadai Magyarságban megjelent több cikke.
170 Vitéz nemes ditrói Orosz Béla rep. ezredes: A magyar légierők teljesítményei a Kárpátoktól a Dnyeperig. Zrínyi Csop. Budapest, 1942. 6. old.
171 Air International 1975/2. sz. 76–80., in 89–92. old. He–70 the Blitz, illetve Péterdi A. János visszaemlékezése MSZ. Oshawa, 1984.
172 Az Ünnep c. irodalmi lapban 1942-ben közölt elbeszélés, amely álnéven szerepeltet három repülőtisztet. Az út és helyszín leírása valójában 1941. június 26. éjszakája, a helyszín Hajdúböszörmény.
173 Lásd 168. sz. jegyzet.
174 A Werth Henrik vezérezredes által aláírt akta fotokópiáját közli a forrás megnevezése nélkül: Pintér István–Szabó László: A hóhérok nyilatkoznak. Budapest, 1962.
175 Légoltalmi Közlemények. 1941. IX. 1. (3. évf.) 17. sz. 278–279. old. és 1941. X. 1. (3. évf.) 19. sz. 309–310. old.
176 HLT. Vkf. Napi helyzetjelentések. 1941. 43. fol.
177 Lásd 175. sz. jegyzet.
178 Riadó, 1941. július 15. 230–233. old.
179 Légoltalmi Közlemények. 1941. szeptember 1. 278–279. old.
180 Légoltalmi Közlemények. 1941. szeptember 1. (19. sz.). 309–310. old. és 1941. szeptember 15. (20. sz.) 330. old.
181 Harsányi János: Magyar szabadságharcosok a fasizmus ellen. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1969. 89. old.
182 Uo. 220. old.
183 J. Piekalkiewicz: Schweiz 1939–45. Krieg in einen neutralen Land. Motorbuch Verlag, 1978.
184 Aircraft of World War–II.; Bill, Gunston Octopus B. Ltd. London, 1980. 53–56. old. és Manfried Rauchensteiner: Der Luftangriff auf Wiener Neustadt am 13. august 1943. Ö. BV Wien, 1983. 37. old.
185 Lásd 184. sz. jegyzet. Aircraft of. stb.
186 Air International; 1980/8.76–83. old. Pe–8; Last of a Generation.
187 A második világháború története. 5. kötet. 401–402. old. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1978.
188 Usakov. Sz. F.: V Intereszah Vszeh Frontov. Voenizdat, Moszkva, 1982. 57–78. old., illetve Voleslaw Gaczkowski: Daleki rajd WMON. Warso, 1972.
189 Légoltalmi Közlemények. 1942/10. sz. Riadó, 1942. szeptember 17. sz. 276–284. old. Riadó, 1942. október 1. sz. 290–291. old.
190 Lásd 188. sz. jegyzet.
191 Veress D. Csaba: Veszprém megye és a szövetséges hatalmak stratégiai légitámadásai a második világháborúban. Veszprém, 1980. Veszprém megyei múzeumok közleményei. 176. old.
192 Pesti Hírlap 1942. szeptember 6. és szeptember 10., IX. 11. szám, szeptember 12. és 17. sz.
193 N. Nagy Vilmos: Végzetes esztendők 1938–1945. 77–79. old. Körmendy, Budapest, 1946.
194 Magyar Katonai Szemle. 1943/2. sz. Tomor László: Nagy távolságra végrehajtott éjjeli bombatámadások és az éjjeli vadászvédelem. 329–346. old.
195 Uo.
196 Johann Ulrich: Der Luftkrieg über Österreich 1939–1945. Militär historische Schriftenreihe. Heft 5/b, Wien. 1967. 5. old.
197 Sztálin üzenetváltása az Egyesült Államok és Nagy-Britannia kormányfőivel 1941–1945. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1958. Első kötet, 103. old.
198 Craven, Wesley Frank and Cate, James Lea: The Army Air Forces in World War II. University of Chicago Press. Chichago, 1958. II. kötet, 9–10. old. A továbbiakban AAF. II. kötet.
199 Maurer, Combat Squadrons of the Air Force World War II. USAF Historical Division Air University Department of the Air Force. Washington, 1969. A repülőszázadok történetéből összeállította R. L.
200 AAF II. kötet 13. old.
201 AAF II. kötet 22–23. old.
202 AAF II. kötet 36. old.
203 Carter, Kit C.-Mueller, Robert: The Army Air Force in World War II. Combat Chronology 1941–1945. Albert F. Simpson Historical Research Center Air University and Office of Air Force History Headquarters USAF. Washington, 1973. 24. old.
204 Uo. 33. old.
205 HQ Albert F. Simpson Historical Research Center, Maxwell AFB Alabama, USA. History of the 82nd Fighter Group. A továbbiakban Simpson HRC.
206 Webster, Charles–Frankland, Noble: The Strategic Air Offensive against Germany 1939–1945. Edited: James Butler, London, 1961. IV. kötet, 273. old.
207 Uo. 279–282. old.
208 Uo. 273. old.
209 Richards, Denis-Saunders, Hilary St. George: Royal Air Force 1939–1945. London, 1960. II. kötet 260. old.
210 Uo.
211 Freeman, Roger A.: The Mighty Eight. A History of the US 8th Army Air Force. Macdonald, London, 1970. 86–88. old.
212 Mauer: I. m. A repülőszázadok történetéből összeállította R. L.
213 Douglas, Sholto: Years of Command. A Personal Story of the Second War in the Air. London, 1963. 205. old.
214 Gurney, Gene: Great Air Battles. Franklin Watts, Inc. New York, 1963. 125. old.
215 AAF II. kötet 481. old.
216 Freeman, R.: I. m. 88. old.
217 Douglas, S.: I. m. 206. old.
218 Sunderman, James F.: World War II. in the Air. Europe. Franklin Watts, Inc. New York, 1963. 199. old.
219 AAF II. kötet 683–684. old.
220 Rauchensteiner, Manfried: Der Luftangriff auf Wiener Neustadt am 13. august 1943. Österreichisther Bundesverlag, Wien, 1983.
221 HLT. VKF. 5646/eln. 1. 1943. Ellenséges berepüléssel kapcsolatos jelentés.
222 Uo.
223 Faludi, Charles K.: Repülőleírás. (USA) 1943. augusztus 13-ai bejegyzés. (A Repülőleírás a hajózószemélyzet hivatalos személyi okmánya.)
224 Rauchensteiner, M.: I. m.
225 Piekalkiewitz, J.: Schweiz 1939–1945. Krieg in einem neutralen Land. Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1979.
226 Mint a 221. sz. jegyzet.
227 Rauchensteiner, M.: I. m.
228 AAF II. kötet 684. old.
229 Gurney, G.: I. m. 137. old. A 8. AF összvesztesége ezen a napon 60 négymotoros bombázó volt – 36 db B–17 és 24 db B–24.
230 Magyarország és a második világháború. Titkos diplomáciai okmányok a háború előzményeihez és történetéhez. Szerkesztette Zsigmond László. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1961. 416. old.
Magyar–brit titkos tárgyalások 1943-ban. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1978. Összeállította, sajtó alá rendezte és a bevezető tanulmányt írta Juhász Gyula. A bevezető tanulmány és a közölt okmányok részletesen tárgyalják Magyarország bombázásának politikai előkészítését a brit katonai titkosszolgálat (SOE) részéről.
231 Dokumentumok a magyar forradalmi munkásmozgalom történetéből 1935–1945. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1964. III. kötet. 467. old.
Juhász Gyula: I. m.
232 Lásd a 230. sz. jegyzet. 417. old.
233 HLT. VKF. 6305/eln. 1. 1943. Légvédelmi tüzérség tűz megnyitása tárgyában. (1943. X. 29.)
234 Horthy Miklós titkos iratai. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1962. 394. old.
235 Karsai Elek: Országgyarapítás–országvesztés 1939–1945. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1961. Második rész. 152. old.
236 Uo. 152–153. old.
237 Lásd a 231. sz. jegyzet. 419–420. old.
238 Freeman: I. m. 90. old.
239 Carter Mueller: I. m. 192. old.
240 AAF. II. kötet 550–551. old.
241 Uo.
242 HLT. VKF. 6059/eln. 1. 1943. Jelentés az 1943. évi október hó 1-jei ellenséges (Angolszász) átrepülésről magyar légtéren:
243 Simpson HRC: All World War II. Missing Aircraft Report. (A felsorolás csak a hadműveleti – idegen – területen lezuhant vagy eltűnt repülőgépek adatait tartalmazza.)
Továbbá a 242. sz. jegyzet.
244 AAF. II. kötet 550–551. old. Továbbá Freeman: I. m. 90–91. old.
245 Lásd a 205. sz. jegyzet.
246 Tedder, Lord Arthur. With Prejudice. The War Memoirs of Marshal of the Royal Air Force Lord Tedder. Cassel, London, 1966. 459–463. old.
247 Maurer: I. m. A repülőszázadok történetéből összeállította a szerző – R. L.
248 AAF. II. kötet 564., 567. old.
249 Mint a 247. sz. jegyzet.
250 AAF. II. kötet 566. old.
251 AAF. II. kötet 574. old.
252 AAF. II. kötet 561. old.
253 AAF. II. kötet 573. old.
254 Carter–Mueller: I. m. A jelzett napok bevetései.
255 McDowell, Ernest R. and Hess, William N.: Cherckertail Clan. The 325th Fighter Group in North Africa and Italy. Aero Publischers, California, 1969. 36. old.
256 Mint a 247. sz. jegyzet.
257 Moyes, Philip J. R. Bomber Squadrons of the R. A. F. and their Aircraft. Macdonald, London, 1964. A brit repülőszázadok történetéből összeállította a szerző. R. L.
258 AAF. II. kötet 747–751. old.
259 Simpson HRC. Headquarters XV. Fighter Command Speciel Orders, Number 1.
260 Lásd a 247. sz. jegyzet.
261 Lásd a 257. sz. jegyzet.
262 Lásd a 205. sz. jegyzet.
263 AAF. II. kötet 582. old.
264 Lásd a 243. sz. jegyzet.
265 Dierich, Wolfgang: Die Verbände der Luftwaffe 1935–1945.
Motorbuch Verlag, Stuttgart, 1976.
Nowarra, Heinz J.: The Focke–Wulf 190. A Famous German Fighter. Harleyford Publications Limited. Lechworth, Herst., England, 1965.
Ring, Hans–Girbig, Werner: Jagdgeschwader–27. Motorbuch Verlag, Stuttgart.
Ulrich, Johann: Der Luftkrieg über Österreich 1939–1945. Militärhistorische Schriftenreiche. Heft 5/6. 1967. Összeállítás a felsorolt kiadványokból. Néhány alakulatot tekintve ellentmondások vannak, azonban levéltári anyagok hiányában ezeket pontosítani nem lehet.
A felsorolt német vadász-, romboló- és éjszakaivadász-alakulatok szervezés szerinti gépállománya (252 egymotoros, 120 kétmotoros és 92 éjszakai vadász) jóval meghaladta a Bécs–Budapest térségében ténylegesen volt és bevetett vadászgépek számát. A májusi gépállományhoz hozzá kell számítani a magyar 101. honi vadászrepülő-osztály 40, és a Pozsony védelmére rendelt szlovák vadászszázad 12 db Me–109-es gépét.
266 Faludi, Charles K.: Repülőleírás. 1943. október havi bejegyzések.
267 HLT 6649/eln. 1. VKF 43. sz. gyűjtő. 801/eln. hdm. csf. 1943. XI. 24.
268 Uo.
269 Az adatok tájékoztató jellegűek: Benkő Lajos (RKI.); Boldizsár László (5/3. szd.); Dóra Ambrus (v. kik oszt.); Forró Pál (1/2. szd.); Háry László (5/1. é. v. szd.); Heppes Aladár (v. kik. oszt. pk.); Kass Ferenc (v. kik. oszt.); Krascsenics Lajos (harc. kik. szd.); Nemeslaki Zoltán (1/2. szd.); Rekettyés László (RÁB, Győr); Schaffhauser József (5/1. é. v. szd.); Stark Elek (RKI); Szebeni Antal (1/2. szd.); Szecsei Gábor (1/2. szd.); Újvári László (RKI) visszaemlékezései és Nagy Kornél (RÁB, Tököl); Aki szárnyakat követel magának című visszaemlékezése, USA, Cleveland, 1978.
270 HL. HM 3. 862. és 19.011/eln. 3. a. 1943.
271 HL. HM 7.769/eln. 3. a. 1943.
272 HL. HM 25.774 és 25.779/eln. 3. a. 1943.; HM 67/897/eln. 3. a. 1943.; VKF. 5.579/eln. 1. vkf. 1943.
273 A m. kir. légvédelmi tüzérségre vonatkozó adatokat dr. Barczy Zoltán saját kutatásaiból bocsátotta rendelkezésünkre.
274 Renz Otto Wilhelm: Deutsche Flugabwehr im 20. Jahrhundert, Frankfurt, 1960. 154. old.
275 HL. VKF. 5.852/eln. 1. vkf. 1942.
276 HL. VKF. 4600/eln. 1. vkf. 1943.; HM 14.624/eln. III. Csfség.
277 HL. VKF. 6/195. eln. 1. vkf. 1943. Az akta Terecskét ír, azonban ilyen helység nincs, tehát valószínűleg Tereske (Nógrád vm.) a helyes.
278 HL. VKF. 5.644/eln. 1. vkf. 1943.
279 HL. OKL. Gen. Qu. 6. Abt. 940 15. 215 és 18. 645/1943. és 1210/1944.; VKF. 6.444 és 6.654/eln. 1. vkf. 1943.
280 Lásd a 273. sz. jegyzet.
281 Lásd a 273. sz. jegyzet.
282 OL. MAORT-iratok, Z–356/9. 65.
283 Faludi, Charles K.: Repülőleírás. 1944. január 31-ei bejegyzés.
284 Nagy József (Tatabánya) visszaemlékezés. 1981.
285 Rust, Kenn C.: The Fifteenth Air Force Story in World War II. Historical Aviation Album, Temple City, California, 1976.
286 Lásd a 199. és a 243. sz. jegyzetek. Továbbá: a helyszínen készült korabeli fényképek.
287 Uo.
288 Lásd a 243. sz. jegyzet.
289 A március 17-ei amerikai bevetés leírásához felhasznált okmányok: Simpson HRC. 2., 99., 301., 454., 455., 456., 459. Bomber Groups Mission Report 17. március 1944.; Headquarters Fifth Wing. Operations Order No. 405., 16. March 1944.; History of Fifth Wing (US) for Marc. 1944.; 325th Fighter Group Mission Report 17. March 1944.
290 Irányi Pál főhadnagy, a volt 2/1. vadászszázad elsőtisztje visszaemlékezése, 1979.
291 Faludi, Charles K. (USA) levele a szerzőhöz, 1983.
292 Nagy József (Tatabánya) visszaemlékezése, 1981.
293 A 2/1. vadászrepülő-század parancsnokának – Scholtz Miklós századosnak – jelentése az 1944. március 17-ei bevetésről. Charles K. Faludi gyűjteményéből.
294 Lajoskomárom, Historia domus (Háztörténet). Kijegyezte Farkas Sándor plébános. 1976.
295 Riadó. 1944. 1., 3., 4. szám.
296 Karsai Elek: Elképzelések és tervek Magyarország bombázására. Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv. Kaposvár, 1985. 16. sz. 520. old. Újpéteri Elemér: Végállomás Lisszabon. Magvető Kiadó, Budapest, 1982.
297 3.550/1943. sz. M. E. rendelet és a 166 000 elnöki rendelet végrehajtása tárgyában, illetve a 166.500/eln. 35/1943. HM sz. rendelet.
298 6180/1943. M. E. sz. rendelet. B. K. 1943. november 17. 259. sz.
299 BK. november 23. 264. sz.
300 Riadó. 1944. 6. szám. 81. old. közli a 120.300/eln. 35–1944. HM. sz. rendeletet a BK. is 1944. 59. sz. Az ország légó riasztókörzeteinek határait a Riadó 1944. 17. száma 264–265. old. és a BK. 1944. szeptember 1. közli.
301 Légoltalmi Közlemények, 1944. VII. 15. 196–199. old.
302 OMI (Országos Meteorológiai Intézet) Hivatalos kiadványai. LXXIV. kötet. 1944. évf. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1955. A továbbiakban minden Magyarországra vonatkozó meteorológiai adatot, az adott napra, napszakra, órára vonatkozóan a kiadvány alapján írtunk le. Ezért külön nem jelöljük. Az időjárási megállapítások Budapest, Győr, Szombathely, Miskolc, Debrecen és Szeged térségére vonatkoznak.
303 Cseh Sándor mk. őrnagy szemtanú visszaemlékezése. Akkor a Dunai Repülőgépgyárban, majd a Fegyver- és Fémárugyárban volt vasesztergályos és a légoltalmi szervezet beosztottja.
304 Karsai Elek: I. m. 504. old.
305 Karsai Elek: I. m. 516. old.
306 Magyar–brit titkos tárgyalások 1943-ban. Kossuth, Budapest 97/b okmány 1944. február 4., február 16. (De erre utal Szófia bombázása is.) Több hasonló tartalmú és szintű okmányt mutat be a könyv és Karsai Elek idézett műve is.
307 Újpétery Elemér: Végállomás Lisszabon. Magvető Kiadó, Budapest, 1982. 234. old.
Újpétery Elemér jelentése Lisszabonból Ullein Reviczky Antalnak, a Miniszterelnökség sajtóosztály-főnökének. Könyvében több esetben is említi, hogy a szövetségesek sajtója már 1943-ban, illetve 1944 elején írt Magyarország bombázásának szükségességéről.
308 Karsai Elek: Nekem szülőhazám… Rádió- és Televízióújság. 1984. 11. sz. 3. old.
Juhász Gyula: I. m.
309 Lásd a 203. sz. jegyzet.
310 Faludi, Charles K.: Repülőleírás. 1944. április 2-ai bejegyzés.
311 Karsai Elek: Elképzelések. 525. old.
312 Lásd a 203. sz. jegyzet.
Az április 3-ai amerikai bevetés leírásához felhasznált okmányok.
Simpson HRC.: 304. Bomb. Wing General Mission Summary, 3. Apr. 1944. Bomb. Strike Assessment 304. Wing. Report. 304. Wing, 3. April 1944.; Mission Summary: 454., 455., 456., 459., Bomb. Groups; 2., 97., 98., 99., 301., 376., 449., 450., 451., 463. Bomb. Group Mission Report 3. Apr. 1944.: 1., 14., 82., 325. Fighter Groups Narrative Mission Report 3. Apr. 1944.; Squadron History for April. (95th, 96th, 97th. Squadrons) 47th Wing. Intelligence Annex to Operation Orders for 3. April 1944. – 2 Aprl. 1944. 23. (óra) 00 (perc). History of Fifth Wing (US) for April 1944.
A német vadászrepülőgépek, rombolók száma, típusa, fegyverzete és a lelőtt ellenséges gépek száma az amerikai repülőszemélyzet bevetés utánjelentéséből származik. Az amerikai kötelékeket ténylegesen támadó német repülőgépek számát, típusát, és a valós veszteséget csak megfelelő német okmányok, bevetési jelentések feldolgozásával lehetne pontosítani, ilyen okmányok azonban nem álltak rendelkezésünkre.
Re–2001-es és MC–202-es vadászrepülőgépek a magyar légierőben nem voltak. A fehérkeresztes, magyar felségjelzésű Héja és Me–109-es vadászgépeket vélték olasznak az amerikaiak.
313 A budapesti pályaudvar alatt a Ferencvárosi rendező pályaudvart kell érteni, amely a mai napig meghatározó szerepet játszik az ország vasúti forgalmában.
314 Lásd a 312. sz. jegyzet.
315 Dr. Stark Elek visszaemlékezésében említette, volt olyan bevetésen Dóczy alezredessel – mint rádióslövész –, amikor az amerikai bombázók mellett repültek és tanulmányozták a bombázók harcrendjét, mérték a sebességét, a megfelelő támadási módszer kidolgozásához.
316 Simpson HRC.: Mission Summary of 455th Bomber Group 3. April. 1944.
317 Nagy Kornél (USA) Aki szárnyakat követel magának. Clevelandi Magyar Múzeum évkönyve. 1978. Részletek a cikkből.
318 Faludi, Charles K.: Repülőleírás. 1944. április 3-ai bejegyzés és visszaemlékezés a bevetésre.
319 Irányi Pál (NSZK) visszaemlékezése. 1979.
320 Nagy József (Tatabánya) visszaemlékezése. 1981.
321 Kasza Imre (Debrecen) visszaemlékezése. 1982.
322 Faludi, Charles K. (USA) visszaemlékezése. 1983.
323 Szecsei Gábor (Budapest) visszaemlékezése. 1979.
324 Fekete Imre (Svédország) közlése. 1977.
325 Bihary Mihály (Prága) és Vajda Ferenc-Antal (Belgium) közlése.
326 Új Magyarság 1944. április 13.
327 HL. M. kir. 101. honvéd vadászrepülő-ezred iratai. Tiszti és bizalmas parancsok. Légierők Bizalmas Parancsa. 63. sz. Parancs. 1944. szeptember 24. Légi győzelmek igazolása.
328 Ring. H.–Girbig. W.: I. m. 294. old.
329 Lásd a 243. sz. jegyzet.
330 Riadó. 1944. 8. szám.
331 Pesti Hírlap 1944. április 5. 1. old. MTI-hír.
332 A bombázás veszteség- és káradatait a Vezérkari Főnökség napi jelentései alapján állítottuk össze minden esetben. Ahol ettől eltérő, vagy részletezett adatokra is bukkantunk, ott külön feltüntettük. Az egyes üzemek adatait a Hadtörténeti Intézet és Levéltár (továbbiakban: HIL), a Hadiipari Bombakárügyi Bizottság (továbbiakban: HABOB) nyilvántartásai alapján közöljük.
Feljegyzések a Dunai Repülőgépgyár Rt. kárairól, szám nélküli anyag; továbbá Kováts Lajos: A Dunai Repülőgépgyár Rt. története. Budapest, 1985. Üz. Tört. Füzetek 22. sz.
333 HL, HABOB 11/1944. szám.
334 HL, HABOB 25/1944. szám.
335 HL, HABOB 24/1944. szám.
336 HL, HABOB 11/1944. szám.
337 HL, HABOB 2/1944. szám.
338 HL, HABOB 30/1944. szám.
339 Berend T. Iván–Ránki György: I. m. 538–540. old.
340 Dombrády Loránd: A magyar gazdaság és a hadfelszerelés 1938–1944. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. 131–133. old.
341 William Green: The Warplanes The Third Reich. London, 1979.
342 Elke C. Weal: Combat Aircraft of World War Two. Arm and Armono Press. London, 1977. Az adatok az egyes géptípusoknál szerepelnek. Pontosítva a Repülésben közölt adatok alapján.
343 Csanádi–Nagyváradi–Winkler: A magyar repülés története. Budapest, 1974. 264–266. old. Dombrády Loránd: I. m. 131–133. old. Kováts Lajos: A Dunai Repülőgépgyár Rt. története. Budapest, 1985.
344 HL, HABOB 85/1944. sz. pontos írása: 85. szám/HABOB 1944. (egyes okmányokon nagybetűkkel, másokon: HABOB–írással).
345 Magyarország története 1848–1890. II. kötet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 976–1036. old.
346 Lásd: 333–338, 344. számok alatt jelzett jegyzőkönyveket.
347 Pesti Hírlap. 1944. április 4. 1. old.
348 Pesti Hírlap. 1944. április 5–16-ai számai, valamint falragaszok, hirdetmények.
349 Pesti Hírlap. 1944. április 5–7. számok, Riadó. 1944. 8–9., 10. számok.
350 Riadó. 1944/8. szám.
351 Riadó. 1944/9. szám.
352 Riadó. 1944/8. szám.
353 HL, HABOB 11/1944. szám.
354 Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1944–1945. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1968. 811. old.
355 Heppes Aladár repülő alezredes a volt magyar 101. honi vadászrepülő-ezred parancsnokának levele a szerzőhöz. 1983.
356 Garter–Mueller: I. m. 308–314. old.
357 Richards–Saunders: I. m. III. kötet 225. old.
358 Simpson HRC.: 325th Fighter Group Narrative Mission Report. 12. April. 1944. Továbbá: Carter–Mueller: I. m.
359 Újváry László (Kecskemét) magánfeljegyzése. 1944. Aks=repülőakadémikus, katonai akadémiai hallgató.
360 Benkő Lajos és Faludi, Charles K.: Repülőleírása. 1944. április 12-ei bejegyzések.
361 Újváry László (Kecskemét) magánfeljegyzése. 1944.
362 HL, HABOB 21/1944. szám.
363 Bihary Mihály (Prága) közlése RAF-adatok alapján.
364 J. H. F. (Harry) Lewis (USA) levele Charles K. Faludihoz a RAF 205. Group éjszakai bombázásával, a Duna aknásításával kapcsolatban 1985. A részleteket Harry Lewis hozzájárulásával közöljük.
365 Új Magyarság 1944. április 14.
366 Carter–Mueller: I. m. 315–316.
367 Lásd a 225. és a 243. sz. jegyzetek.
368 Az 1944. április 13-ai amerikai légi tevékenység leírásához felhasznált okmányok.
Simpson HRC.: Headquarters 304. Wing Operation Order 13. April. 1944.; Narrative Mission Report 13. April 1944.; 1., 14., 82., 31., 52., 325. Fighter Groups.; 2., 97., 99., 301., 463., 483., 98., 376., 449., 450. Bomber Groups.; Squadron History of 95., 96., 97. Fighter Squadrons for April for 1944.; Mediterranean Allied Photo Reconnaissance Wing Interpretation Report No. D. 144., 15. April 1944.; History of Fifth Wing for April 1944.
369 Azonos a 97. BG jelentett légi győzelmével, de ott a P–38-ast nem említik. Ezt a Me–109-est igazolták a 97. BG és az 1. FG részére is.
370 Kass Ferenc (Veszprém) visszaemlékezése. 1972.
371 A győri légitámadás szemtanúi közül többen említették, hogy április 13-án a kéttörzsű amerikai vadászgépek a bombázás után alacsonytámadással lőtték a célpontok környékét.
A rendelkezésre álló amerikai bevetési jelentések ilyen támadást nem említenek.
372 Forró Pál (Budapest) visszaemlékezése. 1981.
373 Kasza Imre (Debrecen) visszaemlékezése. 1982.
374 Irányi Pál (NSZK) visszaemlékezése. 1979.
375 Faludi, Charles K. (USA) visszaemlékezése. 1983.
376 Nagy József (Tatabánya) visszaemlékezése. 1981.
377 Dr. Stark Elek (Zirc) visszaemlékezése. 1976.
378 Újváry László (Kecskemét) magánfeljegyzése, 1944.
379 Benkő Lajos (Veszprém) visszaemlékezése. 1970.
380 Rekettyés László (Budapest) visszaemlékezése. 1982.
381 Háry László (Veszprém) és Schaffhauser József (Vörösberény) közlése. 1971.
382 HL. VKF. 1. osztály jelentése az 1944. április 13-ai nappali légitámadásról.
383 Ring, H.–Girbig. W.: I. m. 294. old.
384 Új Magyarország, 1944. április 14.
385 Új Magyarország, 1944. április 15.
386 Lásd a 327. sz. jegyzet. A magyar vadászvédelem eredményeit, veszteségeit az 1944. szeptember 23-án kelt 63. sz. Légierők Bizalmas Parancsa (légi győzelmek igazolása), az 1945-ben készült 101. honi vadászrepülő-ezred 1944. évi összefoglaló jelentése, továbbá: ezredparancsok, parancskivonatok tartalmazzák, több téves adattal. A magyar légierők eredményei, személyi veszteségei jelenleg (1986-ban) csak ezekből az okmányokból követhetők. E műben és a különböző okmányokban, kiadványokban lévő adatok nem biztos, hogy egyeznek.
387 Lásd a 243. sz. jegyzet.
388 Tabiczky Zoltáné: A Magyar Vagon- és Gépgyár története. I. K. Győr, 1972. 157. old.
389 Más forrás szerint csak három gép pusztult el, a többi megrongálódott, ezeket szétszedték, és az alkatrészeiket más repülőgépekbe építették be.
390 HL. HABOB 58/1944. és 128/1944. szám.
391 Győr–Sopron Megyei 1. Sz. Levéltár. Légitámadások adatai 108/1944.
392 Kováts Lajos: A Duna Repülőgépgyár Rt. története 92–93. old.
393 HL. HM. 1944. 17. r. osztály Eln. 206663. Kováts Lajos: I. m.
394 OL: D Rep. Rt. U. I. Z. 1179 1. cs. 8. sz.
395 Kováts Lajos: I. m.
396 Richards–Saunders: I. m. III. kötet 225. old.
397 Benkő Lajos: Repülőleírás, 1944. április 16-ai bejegyzés. Továbbá: Benkő Lajos, Kasza Imre és Nagy József visszaemlékezése.
398 Benkő Lajos: Repülőleírás. 1944. április 17-ei bejegyzés.
399 HL. HABOB. 27/1944. sz.
400 HL. HABOB. 47/1944. sz.
401 I. H. C. Lewis közlése. 1985.
402 Heppes Aladár közlése az osztályba szervezésekről (részlet).
403 Carter–Mueller: I. m. 324. old.
Johann Ulrich: Der Luftkrieg über Österreich 1939–1945. Militärhistorische Schriftreiche Heft 5/6. Wien, 1967. 14. old.
404 King, H.–Girbig, W.: I. m. 294. old. 405 Lásd a 243. sz. jegyzet.
405 Lásd a 243. sz. jegyzetet.
406 HL. VKF. 1. osztály. Jelentés az 1944. április 23-ai átrepülésről.
407 Új Magyarság, 1944. április 25.
408 M. kir. Belügyminisztérium 149.440 (44. június 30). A M. Kir. Rendőrség budapesti főkapitánya, mint a Székesfőváros légoltalmi parancsnoka. Összefoglaló jelentés az 1944. évi június 27-én lezajlott nappali légitámadásról. A továbbiakban: M. Kir. B. M. …szám. Összefoglaló jelentés. (A birtokában volt jelentéseket a szerző átadta a HIL-nek.)
409 Az egyes géptípusok ismertetésénél Weal, C–Barker, F: Combat Aircraft of World War Two, Arms and Amor Press. London, valamint a Yenne, Bill: The History of the US Air Force; Hamlin, A Bieson Book, London 1984. adatait használtuk fel. Az egyes típusok a háború után is szolgálatban maradtak a P–51-es legtovább, egészen 1958-ig.
410 Parton, James: Air Force Spoken Here. General Ira Eaker 8. the. Cormmand of the Air.
Adler Publishers im Bethesda USA. 1986. 21 fejezet.
411 A bombatámadások megszervezésének, lefolytatásának elveit, módszereit a Riadó, Légoltalmi Közlemények 1943–44-es évfolyamai, továbbá a Groehler idézett műve, és a felsorolt források leírásainak elemzése alapján állítottuk össze.
412 Az USA és brit hadászati bombázóerők bombavetési eljárásait, a hazánk területén alkalmazott bombák jellemző adatait egyrészt a Riadó és a Légoltalmi Közlemények 1943–1944. évfolyamaiban megjelent cikkek, továbbá a „Légoltalmi Tűzszerész Szolgálat” (Belügyminisztérium kiadása. 1953.) USA és angol bombaanyaga, valamint a BM LOT VI/111. alakulat tűzszerészei, Dolánszki Ottó őrnagy és a szerzők tapasztalatai alapján állítottuk össze.
413 A szerző elemzése a BM LOT VI/111. – majd MN 3101. sz. alakulat tűzszerész alegysége és saját tapasztalatai alapján.
414 A m. kir. haditudósító század filmoperatőrei a szövetségesek bombázásait követően a legtöbb esetben a helyszínen filmezték a károkat. A korabeli operatőrök szerint tényanyagnak a háborút követő béketárgyalásokhoz. (A közlés Glósz Róbert alezredes, filmrendezőtől származik.) A szerző által is megtekintett többórás filmanyag hallatlan dokumentáris értékkel bír. Nagyon pontosan mutatja be a főváros egyes létesítményeinek akkori állapotát. (pl. Keleti pu., a Soroksári úti ipartelepek, Boráros tér és környéke, Szolnok, Miskolc stb. pályaudvarai.) Az anyag jelentős része a mai napig feltáratlan. Elsőrendű forrásanyag! Részletes elemzése a korabeli magyar fotóanyaggal együtt még további feltárást és elemzést igényel.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages