Források

Teljes szövegű keresés

Források
Acsády Ignácz, Magyarország története I. Lipót és I. József korában, 1657-1740.
Des Alleurs jelentései.
Áldásy Antal, Az 1707. évi ónodi országgyűlés története.
Andrássy István tábornok vallomása.
Andrássy relátiója.
Archivum Rákóczianum.
Archiv von Hermannstadt und der sachsischen Nation.
Arneth Alfred, Das Lebens des kais. Feldmarschalls Gr. Guido Starhemberg.
Arneth Alfred, Prinz Eugen von Savoyen.
D` Artanville; Mémoires pour servir á 1’histoire du prince Eugen.
Babocsay relátiója.
Balás György, Újvár várépítészeti rendszere és katonai szerepe.
Balla Gergely, Nagykőrösi Krónika.
Gr. Batthyány József, köpcsényi levélt.
Benedict von der Blumen, Propositiones.
Beniczky Gáspár naplója.
Báró Berényi Ferencz naplója.
Beöthy Ákos, A magyar államiság fejlődése, küzdelmei.
Berlini Geheimes Staats-Archiv.
Berthóty jelentése.
Bethlen Miktós önéletírása.
Bezerédy levelei.
Bécsi Hadilevéltár, Hoffkriegsrath und Feldakten 1703.
Bécsi Hadilevéltár (Kriegs-Archiv); Monumenta ad bellum Rakoczianum.
Bécsi Hofkammer-Archiv.
Bél Mátyás, Notitia Hungariae Novae Historico Geograhica.
Blahó Vince, Kecskeméten szent Ferencnek szerzetebeli atyáktól viseltetett egyházi pásztorkodása.
Bonbardi M., Topographia Magni Regni Hungariae.
Breit József, az egyetemes hadtörténelem vázlata.
Briccius György naplója.
A Budai Kamarai Levéltár iratanyaga.
Bussy-Rabutin; Mémoires.
Carponensium rerum Codex.
Chobot Ferenc, A romhányi plébánia története.
Coulle Oliverius páter a győri vállalatról.
Csajághy János levelei és relátiója.
A Gróf Csáky család szepes-mindszenti levéltára.
Gróf Csáky Imre levelei.
Gróf Csáky Zsigmond tárnok levele.
Csányi János magyar krónikája.
Csécsi János, Memoria verum quarundam belli hungarici anno 1703. suscepti.
Cserey Mihály históriája.
Contin. Joanne Rudolpho, Glorr. Regierung... Caroli VI...
Czelder jelentése
Cziráky Gyula, a danaföldvári vár ostroma és bevétele 1705.-ben.
Dr. Czobor Alfréd, Czelder Orbán és Pongrácz János kivégeztetése.
Czuberka Alfréd, A kuruckori fegyverek.
Dálnoki Veres Gerzson krónikája.
Danzer Alphons, Spanischer Successions-Krieg, Feidzug 1703. A Feldzüge des Prinzen Eugén von Savoyen I. sorozat, V. kötete.
Désházi Tolvay Ferenc, Egykorú eredeti ének Zólyom vára megvételéről.
Deutsche Fundgruben zur Geschichte Siebenbiügens, Neue Folge.
Dillherr, A tavarnoki harcról.
Dobay László vallomása.
Dolleczek Anton, Geschichte des öst. Artillerie.
Gróf Draskovich tábornok jelentése.
Einrichtungswerk des Königreichs Hungarn.
Erdélyi Muzeum.
Ernahrung und Leistungsfahigkeit der k. k. Truppen.
Értekezések a történelmi tudományok köréből.
Eszterházy Antal levelei.
Eszterházy Dániel jelentése.
Eszterházy tábori könyve.
Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen.
Fessler-Klein, Geschichte von Ungarn.
Festetich Pál jelentései.
Fiedler, Actenstücke zur Geschichte Franz Rákóczi’s.
Fiedler, Archiv für öst Gesch. XLIV.
Fiedler, Actenstücke.
Fontes rerum austriacarum.
Garádi, Kőszeg krónikája.
Geheimes Staatsarchiv Berlinben.
Gróf Giannini követjelentései.
Gömöri Gusztáv, Gróf Bussi-Rabutin táborhok naplója l704. október havából.
Grueber. Kurzer Entwurf des Kaiserlichen Hof Ein- und Ausganges.
Győry Ádám, Diarium Ecclesiae 1708.
Hadtörténelmi Közlemények idevagó évfolyamai és cikkei.
Hajnóczi Iván, A lőcsei fehér asszony a történelemben.
Bécsi Haus., Hof- und Staatsarchiv.
Hengelmüller, Franz Rákóczi.
Herberstein jelentései.
Herbeville relációja, illetve diariuma.
Hevenesi kéziratai.
Histoire des révolutions de Hongrie.
Histoire du Prince Ragotzi.
Hofkriegsraths-Akten.
Hornyik János, A rácok ellenforradalma 1703-1711.
Horváth Jenő (Rónai), Az egyetemes hadtörténelem vázlata.
Horváth Jenő (Rónai), Magyar Hadikrónika.
Horváth Mihály, Magyarország történelme VI. köt.
Illyés István diariuma.
Illyés István, Memoriale chronologicum 1650-1711.
Jakab Elek, Oklevéltár Kolozsvár történetéhez.
Báró Jeszenák, Rákóczi udvari kancelláriája 1706. évi protocollumai.
Jurkovich Emil, II. Rákóczi Ferenc szabadságharca és Besztercebánya.
Kaprinay-gyűjtemény, jezsuita napló.
Kaprinay kéziratai.
Kaprinay, Puncta capitulationis seu accordae.
Katona, Hist. Crit. XXXVI.
Kazy, Hist. Univ. Tyrnav.
A gróf Károlyi család oklevéltára.
Károlyi Sándor emlékiratai és jegyzetei.
Károlyi Sándor, Érsekújvári leveleskönyve.
Károlyi Sándor önéletírása,
Kemény József, Deutsche Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens:
Gróf Kéry Ferenc vallomása és levelei.
Kirchhammer, Feldzüge X.
R..Kiss István, II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása.
Klement Mihály emlékirata.
Knauz, Magyar Sion.
Kolinovics, Hist. Libri XII.
Kolinovics Gábor, Commentarii de rebus Ungaricis.
Kolinovics, Rerum Ungaricarum Libri XVI.
Koller, Historia episcopatus Quinqueecclesiensis.
Kollonics, Einrichtungswerk des Königreichs Ungarn.
Kovács János krónikája.
Kőrösy György kincstartó számvetése.
Közlemények Szepes vármegye multjából.
Kriegsarchiv (bécsi hadilevéltár). Feldakten, Ungarn.
Kriegsarchiv (bécsi hadilevéltár), Feldakten Niederlande.
Krieas-Chronik Oesterreich-Ungarns.
Kubinyi Miklós, Árvavára.
Kucklander tábornok relációja és diáriuma.
Labancz-Napló (pozsonyi).
Latomi Jacobi, Relationes Historicae autumnalis continuatio Anno 1704:
Leqrelle, La diplomatie francaise et la succession d`Espagne.
Locher haditanácsos jelentése.
Luby György jelentése.
Dr. Lukinich Imre, A szatmári béke története és okirattára.
Dr. Lukinich Imre, Nagyenyedi Album.
Lünig Corp. jur. mil.
Lünig Joh. Christe, Des Teutschen Reicharchivs Partis specialis Continuatio.
Magyar Katonai Szemle, 1932.
Magyar Királyi Kamara budai levéltára.
Magyar Nemzeti Muzeum levéltára és kézirattára.
Magyar Történelmi Emlékek.
Magyar Tudományos Akadémia, Monumenták.
Markó Árpád, A koroncói csata.
Markó Árpád, A tovarnoki kuruc zsákmányolás és az egerszegi harc.
Markó Árpád, A szomolányi kuruc győzelem.
Markó Árpád, A trencséni csata.
Markó Árpád, Az 1704. évi erdélyi kuruc hadjárat.
Markó Árpád, Bottyán János tábornok harcai Dunaföldvár és a kömlődi ,”Bottyánvár" körül.
Markó Árpád, Gróf Bercsényi Miklós felvidéki hadjárata.
Markó Árpád, II. Rákóczi Ferenc, a hadvezér.
Markó Árpád, II. Rákóczi Ferenc elindulása.
Markó Árpád, II. Rákóczi Ferenc felkelésének katonai története.
Márki Sándor, II. Rákóczi Ferenc.
Dr. vitéz Málnást Ödön, Hellebronth János kuruc ezredes.
Medows angol követ jelentése.
Mémoires de Bussu-Rabutin:
Mémoires du Prince Francois Rákóczy sur la guerre de Hongrie depuis 1703. jusqu` a sa fin.
Mercure Historique et Politique.
Mercurius Hungaricus.
Mercurius Veridicus ex Hungaria.
Meynert, Geschichte der k.. k: öst. Armee:
Miller J. F.. Epistolae Archiepisconorum Georgii strigoniensis' et Pauli Colocensis e Comitibus Széchenyi.
Missilis gyűjtemények az Országos Levéltárban.
Monumenta ad bellum Rákóczianum.
Monumenta Hung: Hist. Script: XXVII.
Báró Mühlwerth-Gartner Frigyes, Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. XIII. köt.
Nemzeti Muzeum, Thaly gyűjtemény:
Nemzeti Muzeum, kézirattára.
v. Noorden, Der spanische Erbfolgekrieg.
Országos Levéltár, Missilis gyűjtemények.
Országos Levéltár, Rákóczi-lymbus.
Ottlik György önéletírása.
Palocsay-leveltár.
Párisi külügyminisztérium levéltára, Seria Hongrie.
Pákay István tudósítása.
Gróf Pálffy János jelentései.
Parnell, The war of succession in Spain 1702-1711.
Petheő-Spangár, Krónika.
A pannohalmi szent Benedek rend története.
Pilch Jenő, A Magyar Katona.
Pozsonyi Labancz-Napló.
Pray, Hist. Reg. Hung.
Pulay, Károlyi önéletírása.
Ráday Pál autobiographiai jegyzetei.
Rákóczi-Aspremont-Erdődy levéltár.
Rákóczi emlékiratai.
II. Rákóczi Ferenc, Confessiones (önéletírása).
II. Rákóczi Ferenc és kortársai.
Rákóczi Tár.
Ratzenhofer Gusztáv, Spanischer Successionskrieg, Feldzug 1704.
Rechberger Josef R. v. Rechkrön, Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen, VII. köt.
Registratur des Reichskriegsministeriums adatai.
Relation und Diarium.
Rétel Frigyes harmincados jelentése.
Réthey György jelentése.
Báró Révay Gáspár jelentései.
Rinck, Kaiser Joseps Leben.
Ritter sopronyi krónikája.
Roxer Dániel levelei.
Rüstow, Geschichte der Infanterie.
Báró Sándor Gáspár jelentése.
Sehedel, Tudománytár 1835.
Somogyi Ádám jelentése.
Spangár András, Magyar Krónikája.
Stampa levele.
Starhemberg-levéltár, Efferding.
Stepney lord, bécsi angol követ jelentései.
Sváby, Szepesvármegye története.
Szakáll Ferenc, Történeti emlékek a magyar nép községi és magánéletéből.
Szakáll Ferenc naplója a kurucvilág korából.
Szalay László, Magyarország története.
Szaniszló Zsigmond naplója.
P. Szathmáry Károly, A nagyenyedi főiskola kültörténete 1662-től 1704-ig.
Szádeczky Lajos, A Rákóczi-forradalom Erdélyben.
Századok, 1867., 1868., 1901, és 1931. évf.
Szekfű Gyula, A száműzött Rákóczi.
Szekfű Gyula, Magyar Történet.. VI.
Szilágyi István, Adversariak Csereyhez.
Szilágyi Sándor, A magyar nemzet története, mill. kiadás, VII. köt..
Szűcs István, Debrecen város történelme.
Takács Sándor, A kalauzok és kémek a törökvilágban.
Takács Sándor, Régi magyar kapitányok és generálisok.
Ifjú gróf Teleky Mihály naplója.
Tersztyánszky István jelentése.
Thaly-gyűjtemény a Nemzeti Muzeumban.
Thaly Kálmán, Adalékok a Thököly- és Rákóczi-kor irodalomtörténetéhez.
Thaly Kálmán, Adalékok Rákóczi tűzérségi történetéhez.
Thaly Kálmán, A gróf Bercsényi Család.
Thaly Kálmán, A nagyszombati harc.
Thaly Kálmán, A kölesdi harcról.
Thaly Kálmán, A szomolányi ütközet.
Thaly Kálmán, A trencsényi csatáról.
Thaly Kálmán, Az első hazai hírlap.
Thaly Kálmán, Az erdélyi kuruc haderő létszáma.
Thaly Kálmán, Thelekessi Török István jelentése.
Thaly Kálmán, Dunántúli hadjárat 1707-ben.
Thaly Kálmán, Egykorú jelentések a koroncói csatáról.
Thaly Kálmán, Érsekújvár megvétele 1704-ben.
Thaly Kálmán, Irodalom és Műveltségtörténeti tanulmány a Rákóczi-korból.
Thaly Kálmán, Mégegyszer a koroncai csatáról és gróf Fargách Simon tábornokról.
Thaly Kálmán, Néhány új adat Ocskay László életéhez.
Thaly Kálmán, II. Rákóczi Ferenc hadserege.
Thaly Kálmán, II. Rákóczi Ferenc ifjúsága, 1676-1701.
Thaly Kálmán, Tényleges létszámok és felszerelés Rákóczi ezredeiben.
Thaly Kálmán, Történelmi Kalászok.
Thaly Kálmán, Történelmi naplók.
Theatrum Europaeum, XVI. és XVII. köt..
Thuróczy László Ungáriája.
Tolvay Ferenc, Egykorú eredeti ének Zólyom vára megvételéről.
Történelmi közlemények Abaúj-Torna vármegye és Kassa város multjából.
Történeti Emlékek a magyar nép községi és magánéletéből.
Tschany’ s Ungarische Chronik.
Ifj. Tsétsi János krónikája. `
Ujhelyi Péter, Az állandó hadsereg története.
Új Magyar Muzeum, 1851., 1855. és 1857. évf.
Vasárnapi Újság, 1864. és 1866. évf.
Veres Gerzson krónikája.
Vetési-Kökényesdy emlékirata.
Wagner, Historia Leopoldi II.
Wagner, Historia Josephi I. Caesaris.
Walther 1mre cikke a Századok 1874. évfolyamában.
Wienerisches Diarium.
Winkler Wilhelm, Die Vertheidigung von Árva.
Wrede, Geschichte der k. k. Vehrmacht.
Zelliger Alajos. Pantheon Tyrnaviense.
Zólyomy bizonyságlevele
Zweig János naplója.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem