Szent Jakab levele (Jak)

Teljes szövegű keresés

Szent Jakab levele (Jak)
Jakab a kor szokása szerint kezdi levelét. Az „Isten szolgája” címmel sokszor találkozunk az Ószövetségben az Újszövetségben az apostolok és az egyes keresztények nevezik így magukat (ApCsel 4,29; 16,17; Jel 1,1). Az „Úr” a „Jahve” megfelelője, így amikor Jézus neve előtt szerepel, kifejezi Jézus istenségét. - A zsidóság egy része a római birodalomban szórványokban élt, de közülük sokan már keresztények voltak.
A testvéreim megszólítás kedves szava Jakabnak. A keresztények egy nagy családnak a tagjai, amelyben az Atyaisten a családfő és Krisztus az idősebb testvér. - A megpróbáltatás a keresztény számára öröm, mert bőséges lesz érte a jutalom a mennyben (Mt 5,12). A megpróbáltatás gyümölcse, az állhatatosság biztosítja az örök életet (Mt 24,13). Arról a bölcsességről van szó, amelynek kezdete az „Úr félelme” (Péld 1,7). - A szegény testvér dicsősége nemcsak lelki értelmű kifejezés, mert anyagilag is segítettek rajta a gazdag úgy alázódott meg, hogy megtapasztalta a vagyon másodrendűségét a lélekkel szemben. A vagyon mulandóságát Jakab apostol Izajásból vett képpel (Iz 40,6-8) mutatja be.
A kísértés nem az Istentől jön, hanem a bűnös szenvedélyekből fakad. A halál a kegyelem hiányát vagy a kárhozatot jelenti. Az Istentől csak jó jön. Jósága hozott minket létre nemcsak a természetes, hanem a természetfölötti életre is, az igazság szavával a keresztségben. - Az ember a legértékesebb az összes teremtmény közt, ezért első termés.
A vallásosságot az apostoli egyház a karitatív intézményeivel vitte át az életbe a diakonátusnak volt a feladata a karitatív munka (ApCsel 6, 1-4; 9,39; 1Tim 5, 3-16).
Az apostol rámutat a keresztények egy elterjedt hibájára, a személyválogatásra. Ennek nem szabad előfordulnia, mert mindannyian testvérei egymásnak. - A keresztények gyülekezeteikre még a régi elnevezést, a zsinagóga szót alkalmazták, a görögben ez áll. Az előkelőknek a zsinagógában az olvasóemelvény mellett elhelyezett üléseken volt a helyük, a szegények pedig az olvasóemelvény lépcsőin vagy a zsámolyokon foglaltak helyet. - A fenséges név, amelyről a keresztényeket elnevezik, Jézus Krisztus neve: „mert nincs másban üdvösség” (ApCsel 4,12). Először Antióchiában nevezték el a hívőket Krisztus nevéről (ApCsel 11,26). A keresztényeket csak a szeretet törvénye köti. Ez a szabadság törvénye, hisz mentek a farizeusi szabályok kényszerétől.
Jakab apostol az elméleti hitről szól, ami nem más, mint az értelemnek és az akaratnak a kinyilatkoztató Istenhez való ragaszkodása. A hit a belőle fakadó tettek nélkül halott. „Tettek”-nek a zsidó törvény rituális előírásainak megtartása nem nevezhető, csak a szeretet tettei, amikre Jézus az irgalmas szamaritánus példabeszédében hívta fel a figyelmet (Lk 10,25-37). - Jakab az ószövetségi Szentírásból hoz bizonyítékot, amikor Ábrahám áldozatáról (Ter 22,1-14) beszél, aki az Isten akaratát akkor is kész volt teljesíteni, amikor az Isten a fiát követelte tőle áldotzatul. Ezért lett az Isten barátja (Iz 41,8; 2Krón 20,7). a második bizonyíték Rácháb története (Józs 2,1-24; 6,17-25). Szent Jakab állítása („A hit tettek nélkül holt dolog”) és Szent Pál tanítása („Az ember hit által válik igazzá, törvény szerinti tettek nélkül”, vö.: Róm 3,28) közt nincs ellentmondás: Pál a Mózes-féle szertartási törvények előírásairól beszél, míg Jakab a szeretetből fakadó tettekről.
Az apostol figyelmezteti a zsidóságból jött hívőket, hogy ne akarjanak tanítók lenni, mert a tanító sokkal nagyobb felelősséggel tartozik, mint más ember. Már Jézus is szólt róla, hogy a zsidók rabbinak szeretik magukat hívatni, és az apostolokat óvja ettől (Mt 23, 6-8). Szent Pál is beszél a zsidók e szokásáról (Róm 2, 17-24), s óvja Timóteust és Tituszt a hamis tanítóktól (1Tim 1, 3-7 Tit 1, 10-14). Az apostoli egyházban gyakori volt a karizmatikus tanító (a karizma Isten kegyelme a közösség javára), Szent Pál értékelte őket (1Kor 12, 28-29 Ef 4,11), mert különleges isteni kegyelemmel magyarázták a hitigazságokat. Jakab apostolnak is volt karizmája, ezért mondja: súlyosabb ítélet vár ránk. - Az emberi életet Jakab apostol forgó kerékhez hasonlítja: életkörünk. Elindul ez a kerék a születésünkkor és megáll a halálunkkor. - Ebben az életben a legtöbb bajt a nyelv okozza: vele áldjuk vagy átkozzuk - végeredményben - az Istent, mert az emberek, akiket megátkozunk, az Isten képmására vannak teremtve. A természetben ilyen kettősség nem fordul elő, csak az emberben, az ő szájából származik jó is, rossz is egyszerre.
Az igazi bölcs nem irigy természetű, hanem tele van szeretettel. A hamis bölcsesség földi, mert nem az Istentől van, érzéki, mert a külső kísértéseknek enged, sátáni, mert a hazugság atyjától származik, aki irigységet támasztva idézte elő a halált (Jn 8, 44-45 Bölcs 2,24). Jakab előadásában a bölcsesség jellemzője az embertársi szeretetnek, és szoros kapcsolatban áll a megszentelő kegyelemmel.
Az előző fejezetet a béke gondolatával zárta le az apostol, ez eszébe juttatja az állandó háborúságok, veszekedések gondolatát, keresi ezek okát, és a rendetlen szenvedélyekben találja meg. Jézus a Hegyi beszédben mutatott rá a bűnös vágyakra, amelyekből a bűnös tettek fakadnak (Mt 5,21-32). Nem tud az ember két úrnak szolgálni (Mt 6,24), aki a világgal barátságot tart, az házasságtörő, ószövetségi értelemben. Jézus maga is „házasságtörő nemzedéknek” nevezi kortársait, mert nem ismerték fel benne az Istentől küldött Messiást (Mt 12,39). - Isten a kevélyeknek ellenáll - a görög szöveg van idézve (Péld 3,34) ez a gondolat bekerült a Magnificatba is (Lk 1,51-52). - Mossátok tisztára, tisztítsátok meg - a megfelelő zsidó szavak liturgikus tisztulásra használt kifejezések, itt a bűnöktől való megtisztulást jelentik. A bánkódjatok ige a belső bánatra mutat rá, míg a sírjatok ennek külső kifejezése. - Egymással egyenlők vagyunk, ezért az ítéletet az Istenre, kell bíznunk. Jakab újra a Hegyi beszéd gondolatait hangoztatja (Mt 7,1-2).
A keresztények vegyék számításba az isteni gondviselést, mert nem az ember tetteitől függ minden. Hagyatkozzanak az Istenre, és mondják: Ha az Úr akarja. A gazdag ember példabeszédében erre adott Jézus tanítást (Lk 12,16-21).
Éles szavakkal fordul az apostol a gazdagok ellen, akik nem élnek keresztény életet. Az újonnan megtértek között, úgy látszik, elég sokan lehettek olyanok, akik továbbra is a vagyonban látták életük célját. Ezekre vonatkozik Jézus szava: „Jaj nektek, gazdagok, mert megkaptátok vigasztalástokat” (Lk 6,24).
Az elnyomottaknak türelmet ajánl, mert dicsőségesen el fog jönni Jézus. Eljövetele biztos, csak az ideje bizonytalan. - A panaszkodás a türelmetlenség jele, és súlyosbítja a bűnöket az Isten ítélőszéke előtt.
A zsidóknál rossz szokás volt a sok eskü. Az eskü zsidó szokása ellen Jézus is élesen kikelt a Hegyi beszédben (Mt 5,33-37).
Az Újszövetségben e helyen van szó a szentkenet szentségéről. A trienti zsinat szerint ebben a részben minden megvan, ami a szentséghez szükséges: a külső jel az olaj, ehhez a pap imát mond-a belső kegyelem a bűnbocsánathoz, sőt a testi felépüléshez is. Az Úr rendelésére lehet következtetni abból, hogy az Úr nevében kell megkenni a beteget. Csakis az Isten vagy az Istenember, Jézus Krisztus rendelhet saját tekintélyével olyan külső szertartást, amely belső kegyelmet közvetít. Az apostol csak kihirdette ezt a szentséget, „mint Krisztus szolgája és az Isten titkainak megbízottja” (1Kor 4,1). A szentkenet szertartását tartalmazza az 1962-ben talált ezüstlemez, mely a palesztinai Tekoa környékéről került elő, s Kr. u. 70-90 közt keletkezhetett. - Valljátok meg egymásnak bűneiteket - ez érthető a gyónásra is, de egyszerűen arra a bűnbánati cselekvésre is, amikor a hívők egymás előtt bűnösnek vallják magukat.
A levél lezárása buzdítás az apostolkodásra, hogy az eltévelyedett keresztényeket vezessék vissza az Egyházba.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages