Szent Péter I. levele (1Pét)

Teljes szövegű keresés

Szent Péter I. levele (1Pét)
Péter levele a kis-ázsiai tartományokban élő keresztényekhez szól, akiket az apostol zarándokoknak nevez, mert a keresztényeknek nem itt a földön van a hazájuk. A keresztények kiválasztottak. Nem azt mondja ezzel az apostol, hogy a mennyei dicsőségre vannak kiválasztva vagy rendelve, hanem hogy a hitre és a kegyelemre. A „kiválasztott” elnevezés sokszor egyértelmű a keresztény névvel. A keresztényeket az Atyaisten öröktől fogva kiválasztja, a Szentlélek megszenteli őket, hogy engedelmeskedjenek Jézus törvényeinek és részesüljenek Jézus vérében, az Újszövetség szerzőjének bűnbocsánatában. Így tesz hitet az apostol a Szentháromság mellett.
Isten új életre hívott minket, mert új, isteni életet teremtett bennünk. Az újjászületésre használt görög szó csak Péternél fordul elő, egyébként csak a 4. század végétől ismeretes. Ha a szó Pétertől van is, a benne foglalt értelem már Jézusnak Nikodémussal való beszélgetésében előfordul (Jn 3,3). Később Pál beszél az új emberről (Ef 4,24), az új teremtményről (Gal 6,15). E párhuzamos helyek megvilágítják a szó értelmét: az új életre keltés nem más, mint a megszentelő kegyelemmel való megajándékozás, aminek következtében Isten fogadott gyermekei leszünk ez a keresztségben jön létre. A próféták nem látták tisztán, amiről jövendöltek, de Krisztusnak bennük működő Lelke erejéből jövendöltek ezzel Péter rámutat Jézus Istenségére.
A keresztényeknek szenteknek kell lenniük, mert a szent Isten ezt akarja.
Az „övezzétek fel gondolkodástokat” kifejezés helyett a görögben szóról szóra ez áll: lelketek lágyékát övezzétek fel.
A Szent mindenekelőtt az Isten jelzője, de mivel az Isten a keresztényeknek is ad szentséget, ezek elnevezésére is átment a szent szó.
Meg van írva: Lev 11,44.
Megváltva... drága vérén - e mondatokban fejti ki Péter Jézus vérének megváltó hatását. Áldozat volt, akit előre jelzett az áldozati bárány, ezért nevezte őt Keresztelő János Isten Bárányának. Ezta megváltást az Isten öröktől fogva határozta el, még a világ teremtése előtt.
Idézet Iz 40,6-8-ból.
A keresztényeknek szakítaniuk kell minden gonoszsággal, főképp azokkal a bűnökkel, amelyeket az újonnan megtértek magukkal hoztak a pogányságból
Milyen jó az Úr - eredetileg az Istenre vonatkozott (Zsolt 33,9), de itt Jézusra, az Istenemberre. - Jóságát az Isten kegyelmi adományaival mutatta meg. Ezért beszél Péter a lelki tejről, és ezért adott az őskeresztény Egyház a megkeresztelteknek a keresztség szertartásában mézzel édesített tejet.
Pétert választotta ki Jézus az Egyház alapjának, de az élő kő (csak itt szerepel ez a kifejezés a Szentírásban) mégis Jézus, akit a zsidók nem ismertek el (vö.: Zsolt 118,22). Őrajta épülnek a hívők lelki házzá, tehát szerves egészet alkotnak, amelynek éltetője a Szentlélek. Az idézet Iz 28,16-ból való. Az építők, a zsidó nép hivatalos vezetői megtagadták Krisztust, aki számukra a botlás kövévé vált. Péter az épület allegóriájában úgy mutatja be az Egyházat, mint szervezett egészet, ahol minden egyes elemnek megvan a maga helye, Krisztus pedig, mint szegletkő az egészet egybekapcsolja. Ezért mondja Pál a hívőkről: „Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok és az Isten lelke lakik bennetek?” (1Kor 3,16). És amint az alul elhelyezett kövek tartják a rájuk helyezetteket és egészet alkotnak velük, így kell lennie az egyházban is, ahol „hordoznunk kell egymás terhét” (Gal 6,2).
Valamikor nem voltatok nép, nem nyertetek kegyelmet - utalás Ozeás két gyermekének a nevére: „Nincs irgalom” és „Nem az én népem” (Oz 1,6.9). A keresztények sem voltak azelőtt Isten népe, most pedig választott nemzetség, királyság, papság - e kifejezések az Ószövetségből valók (Kiv 19,6), és azt akarják kifejezni, hogy a keresztények Krisztus Király alattvalói és Krisztusnak, a Főpapnak a hívei, aki megszenteli őket. Ebből lehet kikövetkeztetni a keresztények általános papságát.
A hívők adjanak életükkel példát a pogányoknak.
A keresztény az állami hatalomnak engedelmességgel tartozik, mert minden hatalom az Istentől származik. Péter ezt a Néró-féle üldözés előestéjén írta. A testvéri közösség kifejezés az Egyházra vonatkozik.
Péter az akkori társadalom szociális kérdését érinti. Nem hirdet forradalmat, noha Kis-Ázsia keresztényei az alsóbb társadalmi osztályokhoz tartoztak, ehelyett a szenvedő Krisztus példájára hivatkozik, aki átadta magát az igazságos bírónak, vagyis az Istenre bízta ügyét. - Tévelygő juhok voltak a keresztények meghívásuk előtt - ez utalás Krisztusnak az eltévedt juhról szóló példabeszédére (Lk 15,3-4). Lelkünk pásztora Krisztus, aki magáról ezt mondta: „Én vagyok a jó pásztor” (Jn 10,11). Szent Péter később főpásztornak nevezi Krisztust (5,4).
A férj és a feleség élete kifogástalan legyen, ez a kereszténység legjobb ajánlólevele. - Ábrahám a hívők atyja, Sára pedig az Egyház előképe volt, ahogy ezt Pál kifejti (Gal 4,21-31).
Az apostol a szeretetet sürgeti mindenki iránt, főképp az ellenség iránt. Az Ószövetségben a forbátjog uralkodott: szemet szemért, fogat fogért. Ezt Jézus megszüntette, és a szeretet törvényét léptette a helyébe (Mt 5,38-48). - Mert aki... - ez idézet a Zsolt 34, 13-17-ből a Hetvenes fordítás szerint.
Az apostol előkészíti a híveket a rájuk váró üldözésekre lehet, hogy előre látta az üldöztetéseket, lehet, hogy Krisztus szavára emlékezett, amely szerint üldözni fogják őket (Mt 5,10-12). A keresztények szelíden és tiszteletet tanúsítva védekezzenek. Krisztus példája is erre buzdít minket. - Krisztus meghalt értünk, de életre kelt a lélek szerint, azaz lelkét - amely az istenséggel egyesülve maradt - ismét egyesítette testével is. Ezt a kegyelmet és dicsőséget a hívőknek is megadja. - A börtönben sínylődő lelkek valószínűleg a lázadó angyalok, akiknek Krisztus föltámadása s mennybemenetele a megváltás hírét, a sátán végleges bukását, s így az ő bukásukat is jelentette. A vízözönből csak nyolcan menekültek meg, ezt Péter így mondja: a víz által, s ezzel jelzi, hogy a vízözön előképe a keresztségnek. Jézus az Isten jobbján foglal helyet, vagyis emberként is részesül az Isten dicsőségében.
Amint szenvedésével Krisztus legyőzte a bűnt, a keresztények is szakítsanak a pogányok bűnös életével. - A hívek is meghalnak, mint a többi ember, s viselik a halál ítéletét. Isten által azonban az örök élet részesei.
Több változás már nem lesz az üdvtörténetben, tehát okosan kell felhasználni mindent, időt, kegyelmet, de főképp a szeretetet kell gyakorolni. Itt gondolhatunk Jézusnak a talentumokról szóló példabeszédére (Mt 25,14-30). - Aki beszél, vagyis aki a beszéd karizmáját kapta ajándékul, használja fel az Isten dicsőségére. Péter ezt az apostoloknak tartotta fenn, míg az asztal szolgálatát a diakónusoknak kellett ellátniuk (ApCsel 6,1-4).
Ne féljenek a keresztények az égő fájdalmaktól - ebben arra látnak utalást, hogy Néró sok keresztényt tűzhalálra ítélt, de valószínűbb, hogy átvitt értelemben kell felfognunk. - Krisztus nevéért szenvedni annyit jelent, mint Krisztusért szenvedni. Bíróság elé közönséges bűntény miatt sose kerüljenek, csak kereszténységükért. De erre legyenek büszkék. Az Isten házán, vagyis a keresztényeken megkezdődik az ítélet a megpróbáltatások, szenvedések azt célozzák, hogy Isten Egyháza tiszta lelkületű emberekből álljon. - A hűséges Teremtő kifejezés csak itt fordul elő a Bibliában Római szent Kelemen pápa négyszer használja, ez megerősíti azt a hagyományt, hogy Péternek volt a tanítványa.
Az Egyház vezetőihez fordul Péter, hogy lelkiismeretesen vezessék a nyájat, így a lelkek Főpásztorától megkapják a hervadhatatlan koszorút. Az elöljárókra a görögben a preszbiter szó van, amely jelentheti a papokat is, a püspököket is. A fiatalok alatt az egyházi hierarchia alacsonyabb fokozatú tagjait kell érteni.
Józanok legyetek - figyelmeztetés a kísértések kerülésére. Ez bekerült az Egyház esti imájába is. Az Úr a konkolyról szóló példabeszédében beszélt az ördög alattomos munkájáról (Mt 13,24-30. 36-43)
Szilvánusz vagy Szilás írta a levelet, sőt egyesek szerint ő volt a levél átadója is. Szent Jeromos szerint Péter a levél írásában szabad kezet adott neki, így könnyen megmagyarázható, hogy Péter két levelének stílusa eltér egymástól. - A levelet Rómában írták, de Péter Babilonnak mondja a zsidó-keresztény hagyomány szerint a várost erkölcstelensége miatt. Tizenkét görög kisbetűs kéziratban Róma áll Babilon helyett. Különben akkor az Eufrátesz melletti Babilon már romokban volt, a jelentéktelen egyiptomi katonai helyőrség pedig sohasem szerepelt a hagyományban Péter tartózkodási helyeként.
Márkot Péter keresztelte meg, ezért nevezi fiának.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages