Makkabeusok I. könyve (1Mak)

Teljes szövegű keresés

Makkabeusok I. könyve (1Mak)
Nagy Sándor (Kr. e. 336-323) indította el azt a szellemi mozgalmat, amelyet hellenizmusnak nevezünk, s mely Izrael vallási életét veszélyeztette. Legyőzte a perzsa III. Dáriuszt, s így Keleten a perzsa uralom helyébe a macedon uralom lépett. A föld határai Indiát jelentik, mert az Induson túl eljutott egészen Pandzsábba. Nagy Sándornak nem volt fia, így hadvezérei örökölték birodalmát, akik közül a Lagidák Egyiptomban és a Szeleukidák Szíriában dinasztiát alapítottak. A zsidó történelemben ez a két dinasztia nagy szerepet játszik.
IV. Antiochusz (Kr. e. 175-163) uralkodása fontos a zsidó történelem szempontjából. Alatta kezdődik meg a görög szokások átvétele. Ennek egyik megnyilatkozása volt a mezítelen testgyakorlás. Emiatt szégyellték a körülmetélést s igyekeztek eltüntetni orvosi beavatkozással. A körülmetélés a szövetség jele volt, így ennek a jelnek a nem viselése Isten szövetségének a felmondását jelentette. A zsidók számára III. Antiochusz (Kr. e. 198-ban) biztosította a zsidó szokások szabad gyakorlatát, s most ezt kívánták a hellenizmussal felcserélni.
Antiochusz első hadjáratában megverte Egyiptomot s innen visszatérve kifosztotta a jeruzsálemi templomot (Kr. e. 169 őszén). A templom kincstára őrizte az özvegyek és árvák vagyonát is. 2Makk 5,21-ből tudjuk, hogy a templomi kincseken felül még 1800 talentum pénzt is elvitt.
Antiochusz második egyiptomi hadjáratát a rómaiak akadályozták meg. Erre a király Kr. e. 167-ben Apolloniuszt küldte Jeruzsálembe. Békét hangoztatva megrohanta a várost, kirabolta és erős várrá építette ki a nyugati dombot, ahonnét sakkban tarthatta a zsidókat.
Antiochusz vallásilag is egységesíteni akarta országát. Felfüggesztette a zsidók szabad vallásgyakorlatát s Zeuszt tette meg főistennek, de mellette magának is isteni tiszteletet követelt.
A rendelet következtében megszűnt a hivatalos zsidó istentisztelet a templomban az áldozatokkal együtt. A templomot megszentségtelenítette azzal, hogy az olymposzi Zeusz oltárát felállította a külső oltár helyén. Ez Kr. e. 167. december 8-án történt (145. kiszleu 15.). Hét évig tartott ez a helyzet (Kr. e. 170-164).
A hitehagyásra szólító királyi rendelet ellenállást váltott ki, mely végül is háborúvá fejlődött, ahol már nemcsak a vallási szabadságról, hanem a politikai függetlenségről volt szó. Mattatiás (=Isten ajándéka) nem származott a főpapi vonalon, ezért később főpapságuk nem volt jogos. Modin Jeruzsálemtől ÉNy-i irányban 28 km-re fekszik. Gaddi = szerencsés; Tasszi = buzgó; Makkabeus = pörölyöző; Auaran= eleven; Affusz = kedvelt.
A király barátja a perzsa királyi udvarból átvett kitüntető cím. Pinchász leszúrta Zimrit, amikor Beelfogor tiszteletére paráználkodott (Szám 25,6-15).
Egy menekülő csoportot üldözőbe vettek a szírek. Barlangba menekültek, nem jöttek ki onnét, de nem is védekeztek, oly szigorúan tartották a szombati munkatilalmat. A szírek tüzet raktak a barlang szája elé s a füst megfojtotta a bentlévőket.
Mattatiás emberei a szombati munkatilalmat ez esemény után meglazították. Melléjük álltak az asszideusok (=jámborok), akik már a Makkabeusok előtt tevékenykedtek a pogány befolyás megakadályozására. Támogatták a Makkabeusokat, de megőrizték függetlenségüket (1Makk 7,13). A Hazmoneusok későbbi politikáját elvetették s ezután elkülönültek farizeusokra és esszénusokra. A felfuvalkodottak a király kiküldöttei.
A szeleukida 146. év megfelel Kr. e. 166-nak.
Makkabeus Júdás (Kr. e. 166-160) dicséretét tartalmazza ez az ének, melyet a nép énekelt a keletiek szokása szerint.
Apolloniusz ugyanaz, akiről 1,29 szól; a mízai csapatok parancsnoka és Josephus Flavius szerint Szamaria parancsnoka is volt. A 21. vers adja a Makkabeusok küzdelmének hátterét és célját (vö.: 2Makk 8,1-7).
Itt olvashatjuk, hogy mi volt Antiochusz terve a zsidó néppel.
Vö.: 2Makk 8,16-23. A 48. vers arra a szokásra utal, hogy próféták nem létében a szentírási tekercseket találomra kigöngyölték, hogy bizonyos helyzetekre vonatkozólag isteni intézkedést kapjanak. A pogányok is így kérdezték meg bálványaikat.
Vö.: 2Makk 11,1-12. Bet-Cur Jeruzsálemtől D-re fekszik 28 km-re a hebroni úton.
Vö.: 2Makk 11,1-12. Sion hegye a rajta épült templomot jelzi s Júdás első győzelmei után azonnal elvégzi a templomszentelést. 148 év megfelel Kr. e. 164. decembernek. A templomszentelés a zsidók legfiatalabb ünnepe. Ezen énekelték a Hallel zsoltárokat (113-118), zöld gallyakat és pálmaágakat vittek kezükben. Lámpásokkal kivilágították a házakat, azért a fény ünnepének is nevezték. A lámpák a törvényt jelképezték.
Vö.: 2Makk 10,15-23. Idumea a Holt-tengertől D-re terült el. Akrabattene a Holt-tengertől DNy-ra van. Baján fiai félnomád törzs Jeruzsálem és Jerikó közt.
Ptolemaisz (Akko) tengerparti város.
Vö.: 2Makk 12,10-31. Nabateusok arám eredetű elarabosodott nép. A 29. versben említett erősség: Datema.
Jamnia Jaffától D-re fekszik.
Mariza Hebrontól ÉNy-i irányban fekszik.
Ez a rész tulajdonképpen 3,27-hez csatlakozik, s beszámol Antiochusz Epifánész haláláról. Elimaisz nem város, hanem a régi Elám ország, mely a Kr. e. VI. sz.-ban Perzsiához került, ezért mondja a könyv, hogy Perzsiában van (vö.: 2Makk 9,1-29; 1,11-17).
149 év megfelel Kr. e. 163-nak.
Az ostrom kezdete Kr. e. 162.
Bet-Zacharja 10 km-re van Bet-Curtól É-i irányban.
Az ostromlottak a szombati év miatt nem rendelkeztek elegendő élelmiszerrel.
A zsidók elérték céljukat, mert megkapták vallásuk szabad gyakorlatát.
151 megfelel Kr. e. 161-nek. Demetriusz túszként volt Rómában, ahonnét megszökött. Bakchidesz kormányzóságának területe Eufrátesztől Egyiptom határáig tartott (vö.: 2Makk 14,1-10).
A papokat leköpte, ezzel tette őket tisztátalanokká.
Júdás legnagyobb győzelme a Nikánor felett aratott győzelem: ez Kr. e. 160. márc. 17. vagy 27-én volt (vö.: 2Makk 15,22-36).
Gallok Észak-Itália lakói, akiket a rómaiak Kr. e. 200-189 közt vertek le.
Az utolsó két vers a szenátus levelét közli, amelyet I. Demetriuszhoz intézett.
Ez a rész 9,50-nek közvetlen folytatása. Jobb szárny az, amely az ütközetnél jobb oldalon helyezkedett el s rendszerint a király vezette. Mezalot Arbela területén fekvő megerősített barlangok, a Genezáreti tó Ny-i oldalán találhatók. - 152 Kr. e. 160-nak felel meg. - Beerzet Jeruzsálemtől É-ra 20 km-re van.
Júdás halála után Jonatán (Kr. e. 160-142) az utódja.
Tekoa Betlehemtől D-re fekszik. Madaba a Jordánon túl kb. a Holt-tenger magasságában van.
Bakchidesz a Jordánon túl azért jelent meg, hogy Jonatán mozdulatait akadályozza.
153 Kr. e. 159-nek felel meg. Próféták művei azt a falkerítést jelenti, mely a pogányok udvarát a zsidók udvarától elválasztotta a templomban.
Betbasszi Betlehemtől D-re fekszik. Alexander (Kr. e. 150- 145) mellékneve Balasz, Antiochusz Epifánesz fiának adta ki magát. Jonatán a Makkabeusok közt az első, aki a papi és a világi hatalmat egyesítette.
Koronaadó: bizonyos alkalmakkor a királynak ezüst- és aranykoronát ajándékoztak. Gabona harmada, gyümölcs fele, tulajdonképpen nem adó, hanem a föld bére volt azon az alapon, hogy minden föld a királyé.
Ptolemeusz néven a hatodik, melléknevén Filometor (Kr. e. 180-145). 162 megfelel Kr. e. 150-nek. Jonatán megkapta a legfőbb polgári és katonai kormányzó hatalmat.
165 megfelel Kr. e. 147-nek, Atyáidat kétszer is legyőzték. Hivatkozás 1Sám 4,1-11 és 31,1-7-re, amikor a filiszteusok győztek. A rokonok rangban megelőzik a barátokat.
Eleuterusz folyó Tripolisztól É-ra van, Szeleukia Antiochia kikötője. 167 megfelel Kr. e. 145-nek.
A három kerület Júdea területén. É felé mintegy 20 km-rel megnagyobbította.
Elégedetlenséget váltott ki a Szíriában letelepített görög és macedon katonák közt a csapatok feloszlatása, mert kenyerüket vesztették.
Antiochusz ezen a néven a hatodik, melléknevén Dionyzosz (Kr. e. 145-142). A negyedik kerület Akrabatta volt, s ezzel Júdea végleg megkapta É-i határát, Hacor síksága a Hulé-tó közelében terült el, ez volt Palesztina legészakibb része.
A második római követségnek sem volt eredménye, mert a rómaiak nem segítették meg a zsidókat. Más helyekre: vö.: 1Makk 15,22-23. - I. Areiosz Kr. e. 309-265. I. Oniás főpap Kr. e. 323-300.
Zabadaiak az Antilibanonban laktak. Jonatán hatalmát felhasználva titkon reménykedik, hogy Izrael régi határait vissza tudja állítani.
Karenata Jeruzsálem É-i külvárosa. Adida a Sefele síkságon terült el, 6 km-re K-ÉK-i irányban Liddától, feladata az volt, hogy Modint megvédje.
A nagy síkság Ezdrelon vagy Jiszreel síksága Kármeltől DNy-ra.
Simon (Kr. e. 142-134) azt hitte, hogy Jonatán meghalt, ezért mondja, hogy ő maradt egyedül életben testvérei közül.
Adora Hebrontól DNy-ra van 8 km-re. Baszkama a Genezáreti tótól ÉK-re fekszik.
A Makkabeusok modini síremléke magas helyen épült, úgyhogy Joppe felől a tengerről is látható volt.
170 megfelel Kr. e. 142-nek.
Gezer ostromára vonatkozólag (vö.: 2Makk 10,32-38). A fellegvár megszerzése Kr. e. 141-ben volt május végén vagy június elején.
172 megfelel Kr. e. 140-139-nek. Arszakesz I. Mitridateszről van szó, aki elvette a Szeleukidáktól Kis-Ázsia északi részét.
A két első követség: 1Makk 8,17-32 és 12,1-23.
Elul augusztus-szeptember. - Azaramel = Isten népének udvara; héber szó. Fejedelmük (etnarka) egy birodalomban élő népegység vezetője, kisebb a királynál, nagyobb a kormányzónál vagy a katonai főparancsnoknál. Mindig az illető birodalom királya adományozza ezt a címet, mert ez már lépés a teljes önállóság felé.
Antiochusz ezen a néven hetedik, melléknevén Szidetesz (Kr. e. 138-129). 174 megfelel Kr. e. 138-nak. Dora tengerparti erőd Kármeltől D-re.
Luciusz valószínűleg Luciusz Calpurniusz Piszo (Kr. e. 139). Ptolomeusz ezen a néven hetedik, egyiptomi király (Kr. e. 146-130).
Orthozia a szíriai Tripolisztól É-ra fekvő város. Trifon innét Apameába menekült, ahol meghalt.
Simonnak három fia volt: János, akit Hirkánusznak neveztek, Júdás és Mattatiász. Ezt a két utóbbit atyjukkal együtt megölték.
Ptolomeusz valószínűleg idumeai volt, veje lett Simonnak. - 177 Sebat hava megfelel Kr. e. 134. január-februárnak. Dok vára 350 m magasan emelkedett Jerikó síksága felett egy sziklafal tetején. A Makkabeusok első könyve Hirkánusz János uralkodásának kezdetével zárul, aki Kr. e. 134-104 közt volt főpap.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages