Zsolt. 119

Teljes szövegű keresés

Zsolt. 119
Zsolt. 119.1
Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek.
Zsolt. 119.2
Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt,
Zsolt. 119.3
nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak.
Zsolt. 119.4
Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák.
Zsolt. 119.5
Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet!
Zsolt. 119.6
Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra.
Zsolt. 119.7
Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet.
Zsolt. 119.8
Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha!
Zsolt. 119.9
Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.
Zsolt. 119.10
Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!
Zsolt. 119.11
Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.
Zsolt. 119.12
Áldott vagy te, URam! Taníts meg rendelkezéseidre!
Zsolt. 119.13
Ajkam fölsorolja szád minden döntését.
Zsolt. 119.14
Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek.
Zsolt. 119.15
Utasításaidon elmélkedem, és figyelek ösvényeidre.
Zsolt. 119.16
Gyönyörködöm rendelkezéseidben, igédről nem feledkezem meg.
Zsolt. 119.17
Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom igédet.
Zsolt. 119.18
Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed.
Zsolt. 119.19
Jövevény vagyok a földön, ne rejtsd el előlem parancsolataidat!
Zsolt. 119.20
Őrlődik lelkem, mert vágyódik döntéseid után mindenkor.
Zsolt. 119.21
Megdorgálod az átkozott kevélyeket, akik eltérnek parancsolataidtól.
Zsolt. 119.22
Fordítsd el rólam a gyalázatot és a megvetést, hiszen megfogadtam intelmeidet.
Zsolt. 119.23
Ha a fejedelmek összeülnek, és rólam tárgyalnak, szolgád akkor is rendelkezéseidről elmélkedik.
Zsolt. 119.24
Csak a te intelmeidben gyönyörködöm, azok az én tanácsadóim.
Zsolt. 119.25
Életem a porhoz tapad: eleveníts meg igéddel!
Zsolt. 119.26
Ha dolgaimat elbeszélem, te meghallgatsz. Taníts meg rendelkezéseidre!
Zsolt. 119.27
Értesd meg velem utasításaid célját, hogy elmélkedjem csodáidon!
Zsolt. 119.28
Nem tudok aludni a bánat miatt, erősíts meg engem igéddel!
Zsolt. 119.29
Tarts engem távol a hazugok útjától, és ajándékozz meg kegyelmesen törvényeddel!
Zsolt. 119.30
Az igaz utat választottam, döntéseidet magam előtt tartom.
Zsolt. 119.31
Ragaszkodom intelmeidhez, URam, ne engedj megszégyenülnöm!
Zsolt. 119.32
Parancsolataid útján járok, mert bizakodó szívet adsz nekem.
Zsolt. 119.33
Taníts, URam, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig!
Zsolt. 119.34
Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel.
Zsolt. 119.35
Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm.
Zsolt. 119.36
Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre!
Zsolt. 119.37
Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiábavalóságra, a te utadon éltess engem!
Zsolt. 119.38
Teljesítsd be szolgádon ígéretedet, amelyet az istenfélőknek adtál!
Zsolt. 119.39
Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid!
Zsolt. 119.40
Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra.
Zsolt. 119.41
Teljesedjék be rajtam kegyelmed, URam, és megígért szabadításod,
Zsolt. 119.42
hogy választ tudjak adni gyalázóimnak, hiszen igédben bízom.
Zsolt. 119.43
Ne vedd ki számból teljesen az igazság beszédét, mert a te döntésedre várok.
Zsolt. 119.44
Meg akarom tartani törvényedet állandóan, mindörökké.
Zsolt. 119.45
Tágas téren járok, ha a te utasításodat keresem.
Zsolt. 119.46
Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent.
Zsolt. 119.47
Gyönyörködöm parancsolataidban, mert szeretem őket.
Zsolt. 119.48
Elfogadom parancsolataidat, mert szeretem őket, és elmélkedem rendelkezéseiden.
Zsolt. 119.49
Emlékezz szolgádnak tett ígéretedre, amelyhez nekem reménységet adtál.
Zsolt. 119.50
Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem.
Zsolt. 119.51
Bármennyire csúfolnak is a kevélyek, mégsem hajolok el törvényedtől.
Zsolt. 119.52
Ha ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom, URam!
Zsolt. 119.53
Elragad az indulat a bűnösök miatt, akik elhagyták törvényedet.
Zsolt. 119.54
Rendelkezéseid olyanok nekem, mint az énekek, azon a helyen, ahol jövevény vagyok.
Zsolt. 119.55
URam, éjjel is gondolok nevedre, megtartom törvényedet.
Zsolt. 119.56
Ez jutott nekem, mert megfogadtam utasításaidat.
Zsolt. 119.57
URam, én örökségem! Ígérem, hogy megtartom igéidet.
Zsolt. 119.58
Teljes szívből esedezem előtted: légy kegyelmes hozzám ígéreted szerint!
Zsolt. 119.59
Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom.
Zsolt. 119.60
Sietek, nem tétovázom, megtartom parancsolataidat.
Zsolt. 119.61
Ha bűnösök kötelei fonnak is körül, nem feledkezem meg törvényedről.
Zsolt. 119.62
Éjfélkor fölkelek, hogy hálát adjak neked igazságos döntéseidért.
Zsolt. 119.63
Barátja vagyok mindazoknak, akik istenfélők, és megtartják utasításaidat.
Zsolt. 119.64
URam, kegyelmed betölti a földet. Taníts engem rendelkezéseidre!
Zsolt. 119.65
Jót tettél szolgáddal ígéreted szerint, URam!
Zsolt. 119.66
Taníts engem helyes értelemre és ismeretre, mert hittel fogadtam parancsolataidat.
Zsolt. 119.67
Mielőtt nyomorúság ért, tévelyegtem, de most megtartom beszédedet.
Zsolt. 119.68
Jó vagy te, és jót teszel, taníts engem rendelkezéseidre!
Zsolt. 119.69
Hazugságot koholtak ellenem a kevélyek, de én megfogadom utasításaidat tiszta szívből.
Zsolt. 119.70
Kövér a szívük, érzéketlen, én pedig törvényedben gyönyörködöm.
Zsolt. 119.71
Jó nekem, hogy nyomorúság ért, hogy megtanuljam rendelkezéseidet.
Zsolt. 119.72
Jobb nekem a te törvényed, mint ezernyi arany és ezüst.
Zsolt. 119.73
Kezed alkotott és megerősített, tégy értelmessé, hogy megtanuljam parancsolataidat!
Zsolt. 119.74
Látnak engem, és örülnek az istenfélők, mert igédben reménykedem.
Zsolt. 119.75
Tudom, URam, hogy igazak döntéseid, igazad volt, hogy megaláztál.
Zsolt. 119.76
Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak.
Zsolt. 119.77
Teljesedjék be rajtam irgalmad, hogy éljek, mert törvényedben gyönyörködöm.
Zsolt. 119.78
Szégyenüljenek meg a kevélyek, mert galádul bántak velem, én pedig utasításaidon elmélkedem.
Zsolt. 119.79
Forduljanak hozzám az istenfélők, akik ismerik intelmeidet.
Zsolt. 119.80
Bár lenne szívem tökéletes rendelkezéseid szerint, hogy ne valljak szégyent!
Zsolt. 119.81
Szabadításod után sóvárog lelkem, igédben reménykedem.
Zsolt. 119.82
Sóvárogva tekintek ígéretedre: Mikor vigasztalsz meg engem?
Zsolt. 119.83
Bár olyan vagyok, mint a füstre tett tömlő, nem feledkezem meg rendelkezéseidről.
Zsolt. 119.84
Hány napja van még szolgádnak? Mikor tartasz ítéletet üldözőimen?
Zsolt. 119.85
Vermeket ástak nekem a kevélyek, akik nem törvényed szerint élnek.
Zsolt. 119.86
Minden parancsolatod igaz. Galádul üldöznek, segíts meg!
Zsolt. 119.87
Csaknem kiirtottak a földről, mert nem hanyagoltam el utasításaidat.
Zsolt. 119.88
Tartsd meg életemet kegyelmesen, én pedig megtartom intelmeidet.
Zsolt. 119.89
URam, igéd örökké megmarad, szilárdan, akár az ég.
Zsolt. 119.90
Nemzedékről nemzedékre megmarad igazságod. Megszilárdítottad a földet, ezért áll.
Zsolt. 119.91
Döntéseid szerint áll ma is, mert téged szolgál a mindenség.
Zsolt. 119.92
Ha nem törvényed gyönyörködtetne, elpusztulnék nyomorúságomban.
Zsolt. 119.93
Sohasem felejtem el utasításaidat, mert azokkal éltetsz engem.
Zsolt. 119.94
Tied vagyok! Szabadíts meg, hiszen utasításaidat kutatom.
Zsolt. 119.95
Arra várnak a bűnösök, hogy elpusztíthassanak, de én intelmeidre figyelek.
Zsolt. 119.96
Látom, hogy vége lesz mindennek, ami megvan, de a te parancsolatod végtelen.
Zsolt. 119.97
Mennyire szeretem törvényedet! Egész nap azon elmélkedem.
Zsolt. 119.98
Bölcsebbé tesz ellenségeimnél parancsolatod, és enyém marad az örökké.
Zsolt. 119.99
Minden tanítómnál okosabb lettem, mert intelmeiden elmélkedem.
Zsolt. 119.100
Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam utasításaidat.
Zsolt. 119.101
Nem lépek lábammal semmilyen rossz útra, hogy megtarthassam igédet.
Zsolt. 119.102
Döntéseidtől nem tértem el, mert te tanítottál azokra.
Zsolt. 119.103
Milyen édesek ínyemnek ígéreteid! Édesebbek, mint számnak a méz.
Zsolt. 119.104
Utasításaid értelmessé tettek, ezért gyűlölök minden hamis ösvényt.
Zsolt. 119.105
Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.
Zsolt. 119.106
Esküszöm és fogadom, hogy megtartom igazságos döntéseidet.
Zsolt. 119.107
Nagy nyomorúságba jutottam, tartsd meg életemet ígéreted szerint, URam!
Zsolt. 119.108
Önként vállalt fogadalmaimat fogadd kegyesen, URam, és taníts engem döntéseidre!
Zsolt. 119.109
Életem folyton veszélyben van, törvényedről mégsem feledkezem meg.
Zsolt. 119.110
Csapdát készítettek nekem a bűnösök, utasításaidtól mégsem tértem el.
Zsolt. 119.111
Intelmeidet kaptam örökségül örökre, azok örvendeztetik szívemet.
Zsolt. 119.112
Szívből törekszem rendelkezéseid teljesítésére, ennek örök jutalma van.
Zsolt. 119.113
Gyűlölöm a kétszínűséget, de szeretem törvényedet.
Zsolt. 119.114
Rejtekhelyem és pajzsom vagy, igédben reménykedem.
Zsolt. 119.115
Távozzatok tőlem, ti gonosztevők! Én megfogadom, Istenem, parancsolataidat.
Zsolt. 119.116
Támogass engem ígéreted szerint, hogy éljek, és ne szégyenítsd meg reménységemet!
Zsolt. 119.117
Erősíts engem, hogy megszabaduljak, és mindig törődni fogok rendelkezéseiddel.
Zsolt. 119.118
Elveted mindazokat, akik eltérnek rendelkezéseidtől, mert ármánykodásuk galád.
Zsolt. 119.119
Salaknak tartod a föld minden bűnösét, ezért szeretem intelmeidet.
Zsolt. 119.120
Megborzadt a testem, mert rettegek tőled, félek ítéleteidtől.
Zsolt. 119.121
Azt tettem, ami törvényes és igaz, ne szolgáltass ki a hatalmaskodóknak!
Zsolt. 119.122
Vállalj kezességet szolgádért, hogy a kevélyek ne hatalmaskodjanak rajtam!
Zsolt. 119.123
Szemem epedve várja segítségedet és megígért igazságodat.
Zsolt. 119.124
Bánj kegyelmesen szolgáddal, taníts engem rendelkezéseidre!
Zsolt. 119.125
Szolgád vagyok, adj értelmet, hogy megismerjem intelmeidet!
Zsolt. 119.126
Itt az ideje, hogy cselekedj, URam, mert megszegték törvényedet!
Zsolt. 119.127
Én pedig szeretem parancsolataidat, jobban az aranynál, a színaranynál is.
Zsolt. 119.128
Ezért mindenben helyeslem utasításaidat, és gyűlölök minden hamis ösvényt.
Zsolt. 119.129
Csodálatosak intelmeid, azért megfogadja azokat lelkem.
Zsolt. 119.130
Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket.
Zsolt. 119.131
Kinyitom számat és lihegek, úgy vágyódom parancsolataid után.
Zsolt. 119.132
Fordulj felém, és könyörülj rajtam, ahogyan szoktál azokon, akik szeretik nevedet.
Zsolt. 119.133
Szilárdítsd meg lépteimet ígéreteddel, hogy ne uralkodjék rajtam semmiféle gazság.
Zsolt. 119.134
Szabadíts meg a hatalmaskodó emberektől, hogy megtarthassam utasításaidat.
Zsolt. 119.135
Ragyogó arccal nézz szolgádra, és taníts engem rendelkezéseidre!
Zsolt. 119.136
Könny patakzik szememből azok miatt, akik nem tartják meg törvényedet.
Zsolt. 119.137
Igaz vagy, URam, és helyesek döntéseid.
Zsolt. 119.138
Elrendelt intelmeid igazak, és igen megbízhatók.
Zsolt. 119.139
Belső indulat sorvaszt engem, mert ellenfeleim megfeledkeztek igédről.
Zsolt. 119.140
Nagyon tiszta a te beszéded, szolgád szereti azt.
Zsolt. 119.141
Bár kicsiny és megvetett vagyok, utasításaidat mégsem felejtem el.
Zsolt. 119.142
Igazságod örökké igaz, és törvényed maradandó.
Zsolt. 119.143
Ínség és nyomorúság ért engem, parancsolataid mégis gyönyörködtetnek.
Zsolt. 119.144
Intelmeid örökké igazak, tégy értelmessé, hogy éljek!
Zsolt. 119.145
Teljes szívből kiáltok hozzád: Hallgass meg, URam! És én megfogadom rendelkezéseidet.
Zsolt. 119.146
Hozzád kiáltok: Szabadíts meg! És én megtartom intelmeidet.
Zsolt. 119.147
Ébren vagyok virradatkor, és fohászkodom, igédben reménykedem.
Zsolt. 119.148
Ébren van szemem az éjszakai őrváltáskor is, és elmélkedem ígéreteiden.
Zsolt. 119.149
Hallgasd meg szavamat kegyelmesen! URam, döntéseiddel éltess engem!
Zsolt. 119.150
Közel vannak hozzám, akik galádul üldöznek, törvényedtől viszont eltávolodtak.
Zsolt. 119.151
De te is közel vagy, URam, és minden parancsolatod maradandó.
Zsolt. 119.152
Régóta ismerem intelmeidet, örökre megállapítottad azokat.
Zsolt. 119.153
Lásd meg nyomorúságomat, és szabadíts meg, mert nem felejtettem el törvényedet.
Zsolt. 119.154
Pereld peremet, és válts meg, ígéreted szerint tartsd meg életemet!
Zsolt. 119.155
Távol van a bűnösöktől a segítség, mert nem törődnek rendelkezéseiddel.
Zsolt. 119.156
Nagy a te irgalmad, URam, döntéseiddel éltess engem!
Zsolt. 119.157
Sokan vannak üldözőim és ellenségeim, intelmeidtől mégsem fordultam el.
Zsolt. 119.158
Láttam a hűtleneket, és megundorodtam, mert nem tartották meg beszédedet.
Zsolt. 119.159
Lásd, mennyire szeretem utasításaidat! URam, tartsd meg életemet kegyelmesen!
Zsolt. 119.160
Igéd tartalma maradandó, és minden igaz döntésed örökre szól.
Zsolt. 119.161
Fejedelmek üldöznek ok nélkül, de szívemet csak igéd rettentheti meg.
Zsolt. 119.162
Úgy örülök beszédednek, mint aki nagy zsákmányra talál.
Zsolt. 119.163
A hazugságot gyűlölöm, utálom, törvényedet azonban szeretem.
Zsolt. 119.164
Naponta hétszer dicsérlek téged igazságos döntéseidért.
Zsolt. 119.165
Nagy békességük van azoknak, akik szeretik törvényedet; nem botlanak meg azok.
Zsolt. 119.166
Segítségedben reménykedem, URam, és teljesítem parancsolataidat.
Zsolt. 119.167
Megtartja lelkem intelmeidet, mert nagyon szeretem azokat.
Zsolt. 119.168
Megtartom utasításaidat és intelmeidet, hiszen minden utamat ismered.
Zsolt. 119.169
URam, hadd szálljon hozzád esedezésem, tégy értelmessé igéddel!
Zsolt. 119.170
Jusson színed elé könyörgésem, ígéreted szerint ments meg engem!
Zsolt. 119.171
Áradjon ajkamról a dicséret, mert megtanítasz rendelkezéseidre.
Zsolt. 119.172
Válaszoljon beszédedre nyelvem, mert minden parancsolatod igaz.
Zsolt. 119.173
Kezed legyen segítségemre, mert utasításaidat választottam.
Zsolt. 119.174
Szabadításodra vágyom, URam, törvényedben gyönyörködöm.
Zsolt. 119.175
Tartsd meg életemet, hogy dicsérhesselek, és döntéseiddel segíts engem!
Zsolt. 119.176
Bolyongok, mint az eltévedt juh. Keresd meg szolgádat, hiszen nem feledkeztem meg parancsolataidról.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages