1 Kir. 9

Teljes szövegű keresés

1 Kir. 9
1 Kir. 9.1
És lőn, mikor * elvégezte Salamon az Úr házának és a király házának építését, és mindent a mit kívánt és a mit akart építeni Salamon:
1 Kir. 9.2
Megjelenék az Úr Salamonnak másodszor is, * a miként megjelent volt néki Gibeonban.
1 Kir. 9.3
És monda néki az Úr: Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet, a melylyel könyörgöttél előttem: Megszenteltem e házat, a melyet építettél, abba helyheztetvén az * én nevemet mindörökké, és ott lesznek az én szemeim, és az én szívem + mindenkor.
1 Kir. 9.4
És ha te előttem * járándasz, a mint járt Dávid, a te atyád, egyenes és tökéletes szívvel, úgy cselekedvén mindenekben, a mint néked megparancsoltam, az én rendelésimet és végzésimet megtartándod;
1 Kir. 9.5
Megerősítem * a te birodalmadnak trónját az Izráelen mindörökké, a mint megígértem volt Dávidnak a te atyádnak, mondván: Nem fogy el a te nemzetségedből + való férfiú az Izráel királyi székéből.
1 Kir. 9.6
De hogyha elszakadtok * ti és a ti fiaitok én tőlem, és meg nem őrizénditek az én parancsolatimat és végzéseimet, melyeket előtökbe adtam; hanem elmentek, és idegen isteneknek szolgáltok, és meghajoltok azok előtt:
1 Kir. 9.7
Kigyomlálom * az Izráelt e föld színéről, a melyet nékik adtam; e házat, melyet az én nevemnek szenteltem, elvetem szemeim elől, és az Izráel példabeszédül és meséül lészen minden nép előtt.
1 Kir. 9.8
És bár e ház felséges, mégis * a kik elmennek mellette, elcsodálkoznak, felkiáltanak, és azt mondják: Miért cselekedett így az Úr ezzel a földdel és ezzel a házzal?
1 Kir. 9.9
És azt felelik: Azért, mert elhagyták az Urat, az ő Istenöket, a ki az ő atyáikat kihozta volt Égyiptom földéből, és idegen istenekhez ragaszkodtak, és azokat imádták, és azoknak szolgáltak: ezért bocsátá ő reájok az Úr mind ezt a nyomorúságot.
1 Kir. 9.10
És lőn a húsz esztendő * végén, a mialatt Salamon a két házat, az Úr házát és a király házát megépíté,
1 Kir. 9.11
A melyekhez Hírám, Tírus királya adott volt ajándékban Salamonnak czédrusfákat, fenyőfákat, aranyat egész kivánsága szerint: ada Salamon király Hírámnak húsz várost Galileának földén.
1 Kir. 9.12
És kiméne Hírám Tírusból, hogy megnézze azokat a városokat, a melyeket Salamon néki ada, de nem tetszettek azok néki.
1 Kir. 9.13
És monda: Miféle városok ezek, atyámfia, a melyeket nékem adtál? És Kábul földnek nevezé azokat mind e mai napig.
1 Kir. 9.14
Küldött vala pedig Hírám a királynak százhúsz tálentom aranyat.
1 Kir. 9.15
És ez az összege annak az adónak is, a melyet kivetett volt Salamon király, hogy megépíthesse az Úr házát, és a maga házát, és Millót, és Jeruzsálem kőfalait, és Kháczort, * Megiddót és Gézert.
1 Kir. 9.16
Mert a Faraó, Égyiptom királya, feljött volt, és meghódítá Gézert, * és felégette tűzzel, és a Kananeusokat, a kik a városban laktak, megölte, és adá azt ajándékban az ő leányának, a + Salamon feleségének.
1 Kir. 9.17
És megépíté Salamon Gézert és az alsó Bethoront;
1 Kir. 9.18
Bahalátot és Thadmort a pusztában, azon a földön;
1 Kir. 9.19
És a tárházak minden városait, a melyek a Salamonéi valának, a szekerek városait, és a lovagok városait, és mindeneket, a melyeknek építéséhez Salamonnak kedve volt Jeruzsálemben és a * Libánonon, és az ő birodalmának egész földén.
1 Kir. 9.20
És mindazt a népet, a mely megmaradott volt az Emoreusoktól, * Hitteusoktól, Perizeusoktól, Hivveusoktól, Jebuzeusoktól, a kik nem valának az Izráel fiai közül.
1 Kir. 9.21
Azoknak fiait, a kik ő utánok azon a földön maradtak volt, a kiket az Izráeliták ki nem irthattak, Salamon jobbágyokká tette mind e mai napig.
1 Kir. 9.22
De az Izráel fiai közül senkit nem vetett Salamon * szolgálat alá, hanem ezek hadakozó férfiak voltak és ő szolgái és főemberei és hadnagyai és az ő szekereinek és lovagjainak fejei.
1 Kir. 9.23
És a hivatalnokoknak, a kik Salamon munkáinak élén állottak, száma ötszázötven * volt, a kik igazgatták a népet, a mely dolgozott a munkán.
1 Kir. 9.24
És a Faraó leánya felméne a Dávid városából a maga * házába, a melyet Salamon épített néki. Akkor építé meg Millót is.
1 Kir. 9.25
És áldozék Salamon minden esztendőben * háromszor, égő és hálaáldozatot azon az oltáron, a melyet épített vala az Úrnak, és áldozik vala jóillattal azon, a mely az Úr előtt vala. És elvégezé a házat.
1 Kir. 9.26
És hajókat is csináltata * Salamon király Esiongáberben, a mely Elót mellett van a Veres tenger partján, az Edom földén.
1 Kir. 9.27
És elküldé Hírám * az ő szolgáit a hajókon, a kik jó hajósok és a tengeren jártasak valának, a Salamon szolgáival.
1 Kir. 9.28
És egész Ofirig menének, és hozának onnét négyszázhúsz tálentom aranyat, és vivék azt Salamon királyhoz.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages