2 Kir. 16

Teljes szövegű keresés

2 Kir. 16
2 Kir. 16.1
Pékának, a Remália fiának tizenhetedik esztendejében kezdett uralkodni * Akház, Jótámnak, a Júda királyának fia.
2 Kir. 16.2
Húsz esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és tizenhat esztendeig uralkodott Jeruzsálemben; de nem azt cselekedé, a mi az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna, a mint Dávid, az ő atyja,
2 Kir. 16.3
Hanem az Izráel királyainak útjokon járt, még az ő fiát is * átvitte a tűzön, a pogányok útálatosságai szerint, a kiket az Úr az Izráel fiai előtt kiűzött volt.
2 Kir. 16.4
És ott áldozott és tömjénezett * a magaslatokon és a halmokon és minden zöld fa alatt.
2 Kir. 16.5
Abban az időben jött fel * Réczin, Siria királya, és Péka, a Remália fia, az Izráel királya, Jeruzsálemet vívatni, és körülzárták Akházt, de nem tudták + legyőzni.
2 Kir. 16.6
Akkor nyerte vissza Réczin, Siria királya Elátot * a Siriabelieknek, és irtotta ki a zsidókat Elátból; és Siriabeliek jövének Elátba, és ott laknak mind e mai napig.
2 Kir. 16.7
És követeket küldött Akház Tiglát-Piléserhez, * Assiria királyához, ezt izenvén: Te szolgád és a te fiad vagyok; jőjj fel és szabadíts meg engem Siria + királyának kezéből és az Izráel királyának kezéből, a kik reám támadtak.
2 Kir. 16.8
És vevé Akház az ezüstöt és aranyat, és a mely találtaték az Úr házában és * a király házának kincsei között, és ajándékba küldé Assiria királyának.
2 Kir. 16.9
És engedett néki Assiria királya, és feljövén Assiria királya Damaskus ellen, * bevette azt, és a benne levőket Kirbe hurczolta; Réczint pedig megölte.
2 Kir. 16.10
És eleibe ment Akház Tiglát-Pilésernek, Assiria királyának Damaskusba, és mikor meglátta Akház király azt az oltárt, a mely Damaskusban volt, elküldte Akház király annak az * oltárnak hasonlatosságát és képét minden felszerelésével Uriás paphoz.
2 Kir. 16.11
És megépítette Uriás pap az oltárt arra a formára, a melyet Akház király Damaskusból küldött, és elkészíté azt Uriás pap, mire Akház király visszajött Damaskusból.
2 Kir. 16.12
És mikor megjött a király Damaskusból és meglátta a király az oltárt: az oltárhoz ment a király és áldozott rajta,
2 Kir. 16.13
És meggyújtotta az ő égőáldozatját és ételáldozatját, és áldozott italáldozattal is, és az ő hálaáldozatainak vérét elhintette az oltár körül.
2 Kir. 16.14
És a rézoltárt, a mely az Úr előtt állott, elviteté a ház elől, hogy ne álljon az ő oltára és az Úr háza között, és helyhezteté azt az oltár szegletéhez észak felől.
2 Kir. 16.15
És megparancsolta Akház király Uriás papnak, mondván: E nagy oltáron gyújtsd meg a reggeli égőáldozatot és az esteli ételáldozatot, a király égőáldozatját is az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének is mind égőáldozatát, mind ételáldozatját, mind italáldozatját, és az égőáldozat minden vérét és egyéb áldozatnak minden vérét a körül hintsed el; a rézoltár felől pedig még majd gondolkozom.
2 Kir. 16.16
És Uriás pap mind a szerint cselekedék, a mint Akház király megparancsolta.
2 Kir. 16.17
És letörte Akház király a talpak oldalait, * és lehányta azokról a mosdómedenczéket; a tengert is ledobta a rézökrökről, a melyeken állott, és kőtalapzatra tette.
2 Kir. 16.18
És áthelyezte a szombati hajlékot, a melyet a házban építettek, és a király külső bejáró helyét az Úr házában, Assiria királya miatt.
2 Kir. 16.19
Akháznak egyéb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, vajjon nincsenek-é megírva a Júda * királyainak krónika-könyvében?
2 Kir. 16.20
És elaluvék Akház az ő atyáival, és eltemetteték * az ő atyáival a Dávid városában, és uralkodék ő helyette az ő fia, + Ezékiás.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages