Zsid. 10

Teljes szövegű keresés

Zsid. 10
Zsid. 10.1
Minthogy a törvényben a jövendő jóknak * árnyéka, nem maga a dolgok képe van meg, ennélfogva azokkal az áldozatokkal, a melyeket esztendőnként szünetlenül visznek, sohasem képes tökéletességre juttatni az odajárulókat;
Zsid. 10.2
Különben megszűnt volna az áldozás, mivelhogy az egyszer megtisztult áldozók többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.
Zsid. 10.3
De azok esztendőnként bűnre emlékeztetnek. *
Zsid. 10.4
Mert lehetetlen, hogy a bikák és bakok vére eltörölje a bűnöket.
Zsid. 10.5
Azért a világba bejövetelekor így szól: Áldozatot és ajándékot * nem akartál, de testet alkottál nékem,
Zsid. 10.6
Égő és bűnért való áldozatokat nem kedveltél.
Zsid. 10.7
Akkor mondám: Ímé itt vagyok, (a könyv fejezetében írva vagyon rólam), hogy cselekedjem óh Isten a te akaratodat. *
Zsid. 10.8
Fentebb mondván, hogy áldozatot és ajándékot és égő, meg bűnért való áldozatokat nem akartál, sem nem kedveltél a melyeket a törvény szerint visznek,
Zsid. 10.9
Ekkor ezt mondotta: Ímé itt vagyok, hogy cselekedjem a te akaratodat. Eltörli az elsőt, hogy meghagyja a másodikat,
Zsid. 10.10
A mely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által. *
Zsid. 10.11
És minden pap naponként szolgálatban áll és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, a melyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.
Zsid. 10.12
Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre űle az Istennek jobbjára,
Zsid. 10.13
Várván ímmár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az ő ellenségei. *
Zsid. 10.14
Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.
Zsid. 10.15
Bizonyságot tesz pedig erről mi nékünk a Szent Lélek is, mert minekutána előre mondotta:
Zsid. 10.16
Ez az a szövetség, * melyet kötök velök ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjökbe írom be azokat,
Zsid. 10.17
Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.
Zsid. 10.18
A hol pedig bűnök bocsánata vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.
Zsid. 10.19
Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, *
Zsid. 10.20
Azon az úton, a melyet ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az ő teste által,
Zsid. 10.21
És lévén nagy papunk az Isten háza felett: *
Zsid. 10.22
Járuljunk hozzá igaz * szívvel, hitnek teljességével, mint a kiknek szívök tiszta a gonosz lelkiismerettől,
Zsid. 10.23
És testök meg van mosva tiszta vízzel; tartsuk meg a reménységnek vallását tántoríthatatlanul, mert hű az, a ki ígéretet tett,
Zsid. 10.24
És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,
Zsid. 10.25
El nem hagyván a magunk gyülekezetét, a miképen szokásuk némelyeknek, hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok, hogy ama nap közelget. *
Zsid. 10.26
Mert ha szándékosan vétkezünk, az igazság megismerésére való eljutás után, akkor többé nincs bűnökért való áldozat,
Zsid. 10.27
Hanem az ítéletnek valami rettenetes várása és a tűznek lángja, a mely megemészti az ellenszegülőket. *
Zsid. 10.28
A ki megveti a * Mózes törvényét, két vagy három tanubizonyságra + irgalom nélkül meghal;
Zsid. 10.29
Gondoljátok meg, mennyivel súlyosabb büntetésre méltónak ítéltetik az, a ki az Isten Fiát megtapodja, és a szövetségnek vérét, melylyel megszenteltetett, tisztátalannak tartja, és a kegyelemnek Lelkét bántalmazza?
Zsid. 10.30
Mert ismerjük azt, a ki így szólt: Enyém a bosszúállás, * én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az ő népét.
Zsid. 10.31
Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni. *
Zsid. 10.32
Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, a melyekben, minekutána megvilágosíttattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki,
Zsid. 10.33
Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurczoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, a kik így jártak.
Zsid. 10.34
Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok * van a mennyekben.
Zsid. 10.35
Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. *
Zsid. 10.36
Mert békességes tűrésre van * szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén, elnyerjétek az ígéretet.
Zsid. 10.37
Mert még vajmi kevés idő, és a ki eljövendő, eljő és nem késik. *
Zsid. 10.38
Az igaz pedig hitből él. És * a ki meghátrál, + abban nem gyönyörködik a lelkem.
Zsid. 10.39
De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, * hogy életet nyerjünk.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT