Zsid. 8

Teljes szövegű keresés

Zsid. 8
Zsid. 8.1
Fődolog pedig azokra nézve, a miket mondunk, az, hogy olyan főpapunk van, a ki a mennyei Felség királyi székének * jobbjára üle,
Zsid. 8.2
Mint a szent helynek és amaz igazi sátornak szolgája, a melyet az Úr és nem ember épített.
Zsid. 8.3
Mert minden főpap ajándékok meg áldozatok vitelére rendeltetik, a miért szükséges, hogy legyen valamije ennek is, a mit áldozatul vigyen. *
Zsid. 8.4
Ha tehát a földön volna, még csak pap sem volna, lévén olyan papok, a kik a törvény szerint áldoznak ajándékokkal,
Zsid. 8.5
A kik a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának * szolgálnak, a mint Isten mondotta Mózesnek, mikor be akarta végezni a + sátort: Meglásd, úgymond, hogy mindeneket azon minta szerint készíts, a mely a hegyen mutattatott néked.
Zsid. 8.6
Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, a mennyivel jobb szövetségnek * közbenjárója, a mely jobb ígéretek alapján köttetett.
Zsid. 8.7
Mert ha az az első kifogástalan volt volna, nem kerestetett volna hely a másodiknak.
Zsid. 8.8
Mert dorgálván őket, így szól: Ímé napok jőnek, ezt mondja az Úr, és az Izráel házával és Júdának házával új * szövetséget kötök.
Zsid. 8.9
Nem azon szövetség szerint, a melyet kötöttem az ő atyáikkal * ama napon, mikor kézen fogtam őket, hogy kivezessem Égyiptomból, mert ők + nem maradtak meg abban az én szövetségemben, azért én sem gondoltam velök, mondja az Úr.
Zsid. 8.10
Mert ez az a szövetség, melyet kötök az Izráel házával, ama napok multán, mond az Úr: Adom az én törvényemet az ő elméjökbe, és az ő szívökbe írom * azokat, és leszek nekik Istenök és ők lesznek nekem népem.
Zsid. 8.11
És nem tanítja kiki az ő felebarátját és kiki az ő atyafiát, mondván: * Ismerd meg az Urat; mert mindnyájan megismernek engem a kicsinytől nagyig.
Zsid. 8.12
Mert megkegyelmezek álnokságaiknak, és az ő bűneikről és gonoszságaikról meg nem emlékezem. *
Zsid. 8.13
Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; a mi pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT