Ámós. 9

Teljes szövegű keresés

Ámós. 9
Ámós. 9.1
Látám az Urat állani az oltáron, és mondá: Üsd meg az oszlop fejét, hadd rendüljenek meg a küszöbök, és döntsd azokat mindnyájok fejére. A megmaradókat pedig fegyverrel ölöm meg. Nem fog elfutni közülök a futó, és nem menekül meg közülök a menekülő.
Ámós. 9.2
Ha a Seolba ássák is be magokat, kezem onnan is kiragadja őket; és ha az égbe * hágnának is fel, onnan is levonszom őket!
Ámós. 9.3
És ha a Kármel tetején rejtőznének is el, onnan is előkeresem és elhozom őket; és ha szemeim elől a tenger fenekére bújnának is, ott is parancsolok a kígyónak és megmarja * őket.
Ámós. 9.4
És ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, ott is parancsolok a fegyvernek és megöli őket; és reájok fordítom szemeimet, vesztökre és nem javokra.
Ámós. 9.5
Mert az Úr, a Seregek Ura az, a ki megérinti a földet és elolvad az, és jajgat annak minden lakója, és feldagad egészen, mint a folyam, * meg elapad, mint Égyiptom folyója.
Ámós. 9.6
A ki fenn az égben építé * az ő boltozatát, és annak íveit a földre alapítá; a ki előhívja a tenger + vizeit s kiönti azokat a földnek színére: az Úr az ő neve.
Ámós. 9.7
Nem olyanok vagytok-é ti előttem, oh Izráel fiai, mint a Kusiták fiai?! ezt mondja az Úr. Nem én hoztam-é ki Izráelt Égyiptom földéről, és a Filiszteusokat Kaftorból, és a Siriabelieket * Kirből?!
Ámós. 9.8
Ímé, az Úr Isten szemmel tartja a bűnös országot, és eltörlöm azt a földnek színéről. Mindazáltal még sem pusztítom el egészen * a Jákóbnak házát, ezt mondja az Úr!
Ámós. 9.9
Mert ímé, én parancsolok és szétrázom Izráel házát minden népek között, a mint a rostával rázogatnak; de nem esik a földre egy szemecske sem.
Ámós. 9.10
Fegyver által halnak meg az én népemnek minden * bűnösei, a kik azt mondják: Nem ér el minket + és nem jő reánk a veszedelem.
Ámós. 9.11
Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, * és kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdanán.
Ámós. 9.12
Hogy örökségképen bírják * az Edom maradékát és mindama népeket, a kik az én nevemről neveztetnek, ezt mondja az Úr, a ki megcselekszi ezt!
Ámós. 9.13
Ímé, napok jőnek, ezt mondja az Úr, és ott éri a szántó az * aratót, a szőlőtaposó a magvetőt. És a hegyek musttal csepegnek, + a halmok pedig mind megáradnak.
Ámós. 9.14
És hazahozom a fogságból az én népemet, az Izráelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennök. Szőlőket plántálnak és iszszák azok borát, és kerteket csinálnak és eszik * azoknak gyümölcsét.
Ámós. 9.15
És elplántálom * őket az ő földjökbe; és nem szaggattatnak ki többé az ő földjökből, a melyet adtam nékik, azt mondja az Úr, a te Istened!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages