Ján. 1

Teljes szövegű keresés

Ján. 1
Ján. 1.1
Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
Ján. 1.2
Ez kezdetben az Istennél vala.
Ján. 1.3
Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
Ján. 1.4
Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
Ján. 1.5
És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
Ján. 1.6
Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.
Ján. 1.7
Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
Ján. 1.8
Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
Ján. 1.9
Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert.
Ján. 1.10
A világban volt és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt.
Ján. 1.11
Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt.
Ján. 1.12
Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;
Ján. 1.13
A kik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.
Ján. 1.14
És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.
Ján. 1.15
János bizonyságot tett ő róla, és kiáltott, mondván: Ez vala, a kiről mondám: A ki utánam jő, előttem lett, * mert előbb volt nálamnál.
Ján. 1.16
És az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért.
Ján. 1.17
Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
Ján. 1.18
Az Istent soha senki nem látta; az egyszülött Fiú, a ki az Atya kebelében van, az jelentette ki őt.
Ján. 1.19
És ez a János bizonyságtétele, a mikor a zsidók papokat és Lévitákat küldöttek Jeruzsálemből, hogy megkérdezzék őt: Kicsoda vagy te?
Ján. 1.20
És megvallá és nem tagadá; és megvallá, hogy: Nem én vagyok * a Krisztus.
Ján. 1.21
És kérdezék őt: Kicsoda tehát? Illés vagy-é te? És monda: Nem vagyok. A próféta vagy-é te? És ő felele: Nem.
Ján. 1.22
Mondának azért néki: Kicsoda vagy? Hogy megfelelhessünk azoknak, a kik minket elküldöttek: Mit mondasz magad felől?
Ján. 1.23
Monda: * Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját, a mint megmondotta Ésaiás próféta.
Ján. 1.24
És a küldöttek a farizeusok közül valók voltak:
Ján. 1.25
És megkérdék őt és mondának néki: Miért keresztelsz tehát, ha te nem vagy a Krisztus, sem Illés, sem a próféta?
Ján. 1.26
Felele nékik János, mondván: Én vízzel keresztelek; de köztetek van, a kit ti nem ismertek.
Ján. 1.27
Ő az, a ki utánam jő, a ki előttem lett, * a kinek én nem + vagyok méltó, hogy saruja szíjját megoldjam.
Ján. 1.28
Ezek Béthabarában lettek, a Jordánon túl, a hol János keresztel vala.
Ján. 1.29
Másnap látá János Jézust ő hozzá menni, és monda: Ímé az * Istennek ama báránya, a ki + elveszi a világ bűneit!
Ján. 1.30
Ez az, a kiről én ezt mondám: Én utánam jő egy férfiú, a ki * előttem lett, mert előbb volt nálamnál.
Ján. 1.31
És én nem ismertem őt; de hogy megjelentessék Izráelnek, azért jöttem én, a ki vízzel keresztelek.
Ján. 1.32
És bizonyságot tőn János, mondván: Láttam a Lelket leszállani az égből, mint egy galambot; * és megnyugovék ő rajta.
Ján. 1.33
És én nem ismertem őt; de a ki elkülde engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondá nékem: A kire látod a Lelket leszállani és rajta megnyugodni, az az, a ki keresztel * Szent Lélekkel.
Ján. 1.34
És én láttam, és bizonyságot tettem, hogy ez az Isten Fia.
Ján. 1.35
Másnap ismét ott állt vala János és kettő az ő tanítványai közül;
Ján. 1.36
És ránézvén Jézusra, a mint ott jár vala, monda: Ímé az Isten Báránya! *
Ján. 1.37
És hallá őt a két tanítvány, a mint szól vala, és követék Jézust.
Ján. 1.38
Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, monda nékik:
Ján. 1.39
Mit kerestek? Azok pedig mondának néki: Rabbi, (a mi megmagyarázva azt teszi: Mester) hol lakol?
Ján. 1.40
Monda nékik: Jőjjetek és lássátok meg. Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon: vala pedig körülbelül tíz óra.
Ján. 1.41
A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követték vala, * András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
Ján. 1.42
Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
Ján. 1.43
És vezeté őt Jézushoz. Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna * fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).
Ján. 1.44
A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
Ján. 1.45
Filep pedig Bethsaidából, * az András és Péter városából való volt.
Ján. 1.46
Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, * és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
Ján. 1.47
És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é * valami jó? Monda néki Filep: Jer és lásd meg!
Ján. 1.48
Látá Jézus Nátánaelt ő hozzá menni, és monda ő felőle: Ímé egy igazán Izráelita, a kiben hamisság nincsen.
Ján. 1.49
Monda néki Nátánael: Honnan ismersz engem? Felele Jézus és monda néki: Mielőtt hítt téged Filep, láttalak téged, a mint a fügefa alatt voltál.
Ján. 1.50
Felele Nátánael és monda néki: Rabbi, te vagy az Isten Fia, te vagy az Izráel * Királya!
Ján. 1.51
Felele Jézus és monda néki: Hogy azt mondám néked: láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
Ján. 1.52
És monda néki: Bizony, bizony mondom néktek: Mostantól fogva meglátjátok a megnyilt eget, és az Isten angyalait, * a mint felszállnak és leszállnak az ember Fiára.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages