Jer. 18

Teljes szövegű keresés

Jer. 18
Jer. 18.1
Az a beszéd, a melyet az Úr beszélt Jeremiásnak, mondván:
Jer. 18.2
Kelj fel és menj le a fazekasnak házába, és ott közlöm veled az én beszédeimet!
Jer. 18.3
Lemenék azért a fazekas házába, és ímé ő edényt készít vala a korongon.
Jer. 18.4
És elromla az edény, a melyet ő készít vala és a mely mint agyag volt a fazekas kezében, és azonnal más edényt készíte belőle, a mint a fazekas jobbnak látta megkészíteni.
Jer. 18.5
És szóla az Úr nékem, mondván:
Jer. 18.6
Vajjon nem cselekedtem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas * kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza!
Jer. 18.7
Hogyha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, megrontom és elvesztem:
Jer. 18.8
De megtér az a nép az ő gonoszságából, a mely ellen szólottam: * én is megbánom a gonoszt, a melyet rajta véghezvinni gondoltam.
Jer. 18.9
És hogyha szólok a nép felől és ország felől, hogy felépítem, beültetem;
Jer. 18.10
De a gonoszt cselekszi előttem, és nem hallgat az én szómra: akkor megbánom * a jót, a melylyel vele jót tenni akartam.
Jer. 18.11
Most azért beszélj csak a Júda férfiaival és Jeruzsálem lakosaival, mondván: Ezt mondja az Úr: Ímé, én veszedelmet készítek ellenetek és tervet tervezek ellenetek! Nosza, térjetek meg, kiki * a maga gonosz útáról, és jobbítsátok meg útaitokat és cselekedeteiteket!
Jer. 18.12
Ők pedig azt mondják: Hagyd el! Mert mi a magunk gondolatai után megyünk, és mindnyájan a mi gonosz szívünk hamisságát cselekeszszük.
Jer. 18.13
Azért ezt mondja az Úr: Kérdezzétek csak meg a népeket: kicsoda hallott vala ilyeneket? Igen útálatosan cselekedett Izráel leánya!
Jer. 18.14
Elhagyja-é a mezőség szikláját a Libanon hava? Vajjon kiszáríthatók-é a felfakadó, csörgedező, hullámzó vizek?
Jer. 18.15
Ám az én népem elfeledkezett rólam; a hiábavalónak áldozik; elcsábították őket az ő útaikról, az ősrégi nyomról, hogy ösvényeken, járatlan úton járjanak;
Jer. 18.16
Hogy pusztasággá * tegyem földjüket, örökös csúfsággá, hogy a ki átmegy rajta, elálmélkodjék és fejét csóválja.
Jer. 18.17
Mint keleti szél szórom szét őket az ellenség előtt, * háttal és nem arczczal nézek reájok az ő pusztulásuk napján.
Jer. 18.18
Ők pedig mondák: Jertek és tervezzünk * terveket Jeremiás ellen, mert nem vész el a törvény a paptól, sem a tanács a + bölcstől, sem az ige a prófétától! Jertek el és verjük meg őt nyelvvel, és ne hallgassunk egy szavára sem!
Jer. 18.19
Figyelmezz reám Uram, és az én pereseimnek szavát is halld meg!
Jer. 18.20
Hát roszszal * fizetnek-é a jóért, hogy ők vermet ásnak nékem? Emlékezzél! Előtted álltam, hogy javokra beszéljek, hogy elfordítsam rólok haragodat.
Jer. 18.21
Azért juttasd fiaikat éhségre és hányd őket fegyver hegyére, hogy legyenek az ő asszonyaik magtalanokká és özvegyekké; férjeik pedig legyenek halál martalékává, ifjaikat fegyver verje le a harczon.
Jer. 18.22
Kiáltás hallattassék házaikból, mikor sereggel törsz reájok hirtelen, mert vermet ástak, hogy elfogjanak engem, és tőrt vetettek lábaimnak.
Jer. 18.23
Te pedig Uram, tudod minden ellenem való gyilkos * szándékukat; ne kegyelmezz meg bűneik miatt, és ne töröld ki vétkeiket orczád elől, hanem veszni valók legyenek előtted; a te haragod idején bánj el velök!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages