Jer. 5

Teljes szövegű keresés

Jer. 5
Jer. 5.1
Járjátok el Jeruzsálem utczáit, és nézzétek csak és tudjátok meg és tudakozzátok meg annak piaczain, ha találtok-é egy embert; ha van-é valaki, a ki * igazán cselekszik, hűségre törekszik, és én megbocsátok néki!
Jer. 5.2
Még ha azt mondják is: Él az Úr! bizony hamisan esküsznek!
Jer. 5.3
Uram! a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-é? Megverted * őket, de nem bánkódtak; tönkre tetted őket, de nem akarják felvenni a dorgálást; orczáik keményebbekké lettek a kősziklánál; nem akartak megtérni.
Jer. 5.4
Én pedig ezt mondom vala: Bizony szerencsétlenek ezek; * bolondok, mert nem ismerik az Úrnak útját, Istenöknek ítéletét!
Jer. 5.5
Elmegyek azért a főemberekhez, és beszélek velök; hiszen ők ismerik az Úrnak útját, Istenöknek ítéletét! Ámde ők törték össze egyetemlegesen * az igát, és tépték le a köteleket!
Jer. 5.6
Azért széttépi őket az oroszlán az erdőből, elpusztítja őket a puszták farkasa, * párducz ólálkodik az ő városaik körül; a ki kijön azokból, mind szétszaggattatik; mert megsokasodtak az ő bűneik, és elhatalmasodtak az ő hitszegéseik.
Jer. 5.7
Oh, miért bocsátanék meg néked? Fiaid elhagytak engem, és azokra esküsznek, a kik nem istenek; * noha jól tartottam őket, mégis paráználkodtak és tolongtak a parázna házába.
Jer. 5.8
Mint a hizlalt lovak, viczkándozókká lettek; kiki az ő felebarátjának * feleségére nyerít.
Jer. 5.9
Avagy ne büntessem-é meg az ilyeneket, mondja az Úr, és az e féle népen, mint ez, ne álljon-é bosszút az én lelkem?
Jer. 5.10
Menjetek fel az ő kerítéseire és rontsátok, de ne tegyétek * semmivé egészen! Távolítsátok el az ágait, mert nem az + Úréi azok!
Jer. 5.11
Mert igen hűtelenné lett hozzám az Izráel háza és a Júda háza, azt mondja az Úr!
Jer. 5.12
Megtagadták az Urat, és azt mondták: Nincsen ő, * és nem jöhet reánk veszedelem: sem fegyvert, sem éhséget nem látunk!
Jer. 5.13
A próféták is széllé lesznek, és nem lesz, a ki beszéljen bennök: így esik az ő dolguk!
Jer. 5.14
Azért ezt mondja az Úr, a Seregeknek Istene: Miután ti ilyen szóval szóltatok: ímé tűzzé teszem az * én igémet a te szádban, ezt a népet pedig fákká, hogy megemészsze őket!
Jer. 5.15
Ímé, én hozok reátok messzünnen való nemzetet, oh Izráel háza! ezt mondja az Úr. Kemény * nemzet ez, ős időből való nemzet ez; nemzet, a melynek nyelvét + nem tudod, és nem érted, mit beszél!
Jer. 5.16
Tegze olyan, mint a nyitott sír; mindnyájan vitézek.
Jer. 5.17
És megemészti * aratásodat és kenyeredet; megemészti fiaidat és leányaidat; megemészti juhaidat és ökreidet; megemészti szőlődet és fügédet; erősített városaidat, a melyekben te bizakodol, fegyverrel rontja le.
Jer. 5.18
De még ezekben a napokban sem teszlek benneteket egészen semmivé, azt mondja az Úr.
Jer. 5.19
Ha pedig az lenne, hogy kérdeznétek: Miért cselekedte mindezt velünk az Úr, a mi Istenünk? akkor azt mondjad nékik: A miképen * elhagytatok engem és idegen isteneknek szolgáltatok a ti földeteken: azonképen + idegeneknek fogtok szolgálni olyan földön, a mely nem a tiétek.
Jer. 5.20
Hirdessétek ezt a Jákób házában, és hallassátok Júdában, mondván:
Jer. 5.21
Halljátok csak, te * bolond és esztelen nép, a kiknek + szemeik vannak, de nem látnak; füleik vannak, de nem hallanak!
Jer. 5.22
Nem féltek-é engem? ezt mondja az Úr. Az én orczám előtt nem remegtek-é? Hiszen én rendeltem a * fövenyet a tenger határának örök korlátul, a melyet át nem hághat, és ha megrázkódtatják is habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, sem hághatnak át rajta.
Jer. 5.23
De ennek a népnek szilaj és daczos szíve * van; elhajlottak és elmentek;
Jer. 5.24
És még szívökben sem mondják: Oh, csak félnők az Urat, a mi Istenünket, a ki esőt, korai és késői záport ad annak idejében; az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra!
Jer. 5.25
A ti bűneitek fordították el ezeket tőletek, és a ti vétkeitek fosztottak meg titeket e jótól!
Jer. 5.26
Mert istentelenek vannak az én népem között; guggolva fülelnek, mint a madarászok; tőrt hánynak, embereket fogdosnak.
Jer. 5.27
Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal; ezért lettek nagyokká és gazdagokká!
Jer. 5.28
Meghíztak, * megfényesedtek; eláradtak a gonosz beszédben; az árvának ügyét nem ítélik + igaz ítélettel, hogy boldoguljanak; sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot.
Jer. 5.29
Hát ezeket ne büntessem-é meg, ezt mondja az Úr; az ilyen nemzeten, mint ez, avagy ne álljon-é bosszút az én lelkem?
Jer. 5.30
Borzadalmas és rettenetes dolgok történnek e földön:
Jer. 5.31
A próféták * hamisan prófétálnak, és a papok tetszésök szerint hatalmaskodnak, és az én népem így szereti! De mit cselekesznek majd utoljára?!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages