Jer. 8

Teljes szövegű keresés

Jer. 8
Jer. 8.1
Abban az időben, azt mondja az Úr, kihányják * majd Júda királyainak csontjait és az ő fejedelmeinek csontjait, a papok csontjait és a próféták csontjait és Jeruzsálem lakosainak csontjait az ő sírjaikból;
Jer. 8.2
És kiterítik azokat a napra és a holdra és az égnek minden serege elé, amelyeket szerettek, és a melyeknek szolgáltak, és a melyek után jártak, és a melyeket kerestek, és a melyek előtt leborultak; nem szedetnek össze, el sem temettetnek, ganéjjá lesznek a föld színén!
Jer. 8.3
És inkább választja a * halált, mint az életet az egész maradék, mindazok, a kik megmaradtak a gonosz nemzetségből, mindazokon a helyeken; a hol megmaradtak, a hová kiűztem őket; azt mondja a Seregek Ura!
Jer. 8.4
Ezt is mondjad nékik: Így szól az Úr: Úgy esnek-é el, hogy fel nem kelhetnek? Ha elfordulnak, * nem fordulhatnak-é vissza?
Jer. 8.5
Miért fordult el ez a nép, Jeruzsálem népe, örök elfordulással? A csalárdságnak adták magokat, visszafordulni nem akarnak.
Jer. 8.6
Figyeltem és hallottam: nem igazán beszélnek, senki sincs, a ki megbánja az ő gonoszságát, ezt mondván: Mit cselekedtem? Mindnyájan az ő * futó-pályájokra térnek, mint a harczra rohanó ló.
Jer. 8.7
Még az eszterág is tudja a maga rendelt idejét az égben, és a gerlicze, a fecske és daru is megtartják, hogy mikor kell elmenniök, de az én népem * nem tudja az Úr ítéletét!
Jer. 8.8
Hogyan mondhatjátok: * Bölcsek vagyunk, és az Úr törvénye nálunk van? Bizony ímé hazugságra munkál az írástudók hazug tolla!
Jer. 8.9
Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogattatnak! Ímé, megvetették az Úr szavát; micsoda bölcsességök van tehát nékik?
Jer. 8.10
Azért az ő feleségeiket idegeneknek adom, mezőiket hódítóknak; mert kicsinytől fogva nagyig mindnyájan nyereség után nyargalnak; a prófétától fogva a papig mindnyájan hamisságot űznek.
Jer. 8.11
És * hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!
Jer. 8.12
Szégyenkezniök kellene, hogy útálatosságot cselekedtek; de szégyenkezni nem szégyenkeznek, még pirulni sem tudnak: ezért * elesnek majd az elesendőkkel; az ő megfenyíttetésök idején elhullanak, azt mondja az Úr.
Jer. 8.13
Végképen véget vetek nékik, azt mondja az Úr! Nincs gerezd a szőlőtőkén, nincs füge a fügefán, a levele is elhervadt; azt teszem azért, hogy tovavigyék őket.
Jer. 8.14
Miért ülünk még? Gyűljetek össze, és menjünk be az erősített városokba, és hallgassunk ott; mert az Úr, a mi Istenünk hallgatásra * juttatott minket, és mérges vizet adott innunk; mert vétkeztünk az Úr ellen!
Jer. 8.15
Miért békességre * várni, holott nincs semmi jó; gyógyító időre, holott ímé itt van az ijedelem.
Jer. 8.16
Dántól fogva hallatszik az ő lovainak tüsszögése; méneinek nyerítő hangjától reng az egész föld; és eljőnek és megemésztik e földet és mindenét, a mije van, a várost és annak lakóit.
Jer. 8.17
Mert ímé, én vipera-kígyókat bocsátok reátok, a melyek ellen nincsen varázslás, * és megmarnak titeket, azt mondja az Úr!
Jer. 8.18
Megnyugodhatom-é a nyomorúság felett? Szívem eleped én bennem!
Jer. 8.19
Ímé, az én népem leányának kiáltó szava a messze földről: Nincsen-é ott az Úr a Sionon? Nincsen-é azon az ő királya? Miért ingereltek fel engem az ő faragott bálványaikkal, az idegen semmiségekkel?
Jer. 8.20
Elmult az aratás, elvégződött a nyár, és mi nem szabadultunk meg!
Jer. 8.21
Az én népem leányának romlása miatt megromlottam, szomorkodom, iszonyat fogott el engem!
Jer. 8.22
Nincsen-é balzsamolaj * Gileádban? Nincsen-é ott orvos? Miért nem gyógyíttatott meg az én népem leánya?

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT