Józs. 24

Teljes szövegű keresés

Józs. 24
Józs. 24.1
Józsué pedig összegyűjté Izráelnek minden nemzetségét Síkembe, és előhívá * Izráelnek véneit, fejeit, biráit és felügyelőit, és oda állának az Úr elébe,
Józs. 24.2
És monda Józsué az egész népnek: Ezt mondja az Úr, Izráelnek Istene: A folyóvizen túl lakoztak régenten a ti atyáitok: Tháré, * Ábrahámnak atyja és Nákhórnak atyja, és idegen isteneknek szolgáltak vala.
Józs. 24.3
De áthozám * a ti atyátokat, Ábrahámot a folyóvíz túlsó oldaláról, és elhordozám őt az egész Kanaán földén, és megsokasítám az ő magvát; és adám néki Izsákot.
Józs. 24.4
Izsáknak * pedig adám Jákóbot és Ézsaut. És Ézsaunak a Szeír hegyét adám birtokul, + Jákób pedig és az ő fiai alámenének Égyiptomba.
Józs. 24.5
Majd elküldém * Mózest és Áront, és megverém Égyiptomot úgy, a hogy cselekedtem vala közöttök; azután pedig kihoztalak vala titeket.
Józs. 24.6
És kihoztam a ti atyáitokat Égyiptomból, és jutátok a tengerhez, és űzék az * égyiptomiak a ti atyáitokat szekerekkel és lovasokkal a Veres tengerig.
Józs. 24.7
Akkor az Úrhoz kiáltának, * és homályt vete ti közétek és az égyiptomiak közé, és rájok vivé a tengert és elborítá őket. Szemeitek is látták azt, a mit cselekedtem vala + az égyiptomiakkal; ti pedig sok ideig lakoztatok a pusztában.
Józs. 24.8
Majd elhozálak titeket * az Emoreusok földére, a kik túl laktak vala a Jordánon, és hadakozának ellenetek; de kezetekbe adám őket, és bírátok az ő földüket, őket pedig eltörlém a ti orczátok elől.
Józs. 24.9
Majd felkele Bálák, a Czippor fia, Moábnak királya, és hadakozék Izráellel, és elkülde és hivatá Bálámot, a Beór fiát, hogy átkozzon meg titeket.
Józs. 24.10
De nem akarám * meghallgatni Bálámot, ezért áldva áldott vala + titeket, és megszabadítálak titeket az ő kezéből.
Józs. 24.11
Majd általjövétek * a Jordánon, és jutátok Jérikhóba, + és hadakozának veletek Jérikhónak urai: az Emoreus, Perizeus, Kananeus, Khittheus, Girgazeus, Khivveus és Jebuzeus; de kezetekbe adám őket.
Józs. 24.12
Mert elbocsátám előttetek a darázsokat, * és űzék azokat előletek: az Emoreusok két királyát, de nem a te fegyvered által, + de nem a te kézíved által!
Józs. 24.13
És adék néktek földet, a melyben nem munkálkodtál, és városokat, a melyeket nem építettetek vala, * mégis bennök laktok; szőlőket és olajfákat, a melyeket nem ti ültettetek, de esztek azokról.
Józs. 24.14
Azért hát * féljétek az Urat, és szolgáljatok néki tökéletességgel és hűséggel; és hányjátok el + az isteneket, a kiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Égyiptomban, szolgáljatok az Úrnak.
Józs. 24.15
Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak: válaszszatok magatoknak még ma, a kit szolgáljatok; akár azokat az isteneket, a kiknek a ti atyáitok * szolgáltak, a míg túl valának a folyóvizen, akár az Emoreusok isteneit, a kiknek földjén lakoztok: én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk.
Józs. 24.16
A nép pedig felele, és monda: Távol legyen tőlünk, hogy elhagyjuk az Urat, szolgálván idegen isteneknek!
Józs. 24.17
Sőt inkább az Úr, a mi Istenünk az, a ki felhozott minket és atyáinkat Égyiptom földéből, a szolgák házából, és a ki ezeket a nagy jeleket tette a mi szemeink előtt, és megtartott minket minden útunkban, a melyen jártunk, és mind ama népek között, a melyek között általjöttünk;
Józs. 24.18
És kiűzött az Úr minden népet, az Emoreust is, e földnek lakóját, a mi orczánk elől: Mi is szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi Istenünk!
Józs. 24.19
Józsué pedig monda a népnek: Nem szolgálhattok az Úrnak, mert szent Isten ő, féltőn szerető Isten ő; nem bocsátja meg a ti vétkeiteket és bűneiteket;
Józs. 24.20
Hogyha elhagyjátok az Urat, és szolgáltok idegen isteneknek: akkor elfordul és roszszal illet benneteket, és megemészt * titeket, minekutána jól cselekedett veletek.
Józs. 24.21
Akkor monda a nép Józsuénak: Nem, mert mi az Úrnak szolgálunk!
Józs. 24.22
Józsué pedig monda a népnek: Bizonyságok vagytok magatok ellen, hogy ti választottátok magatoknak az Urat, hogy néki szolgáljatok. És mondának: Bizonyságok!
Józs. 24.23
Most azért hányjátok el az idegen isteneket, * a kik köztetek vannak, és hajtsátok sziveteket az Úrhoz, Izráelnek Istenéhez.
Józs. 24.24
És monda a nép Józsuénak: Az Úrnak, a mi Istenünknek szolgálunk, és az ő szavára hallgatunk.
Józs. 24.25
Szerze azért Józsué szövetséget a néppel e napon, és ada eleibe rendelést és végzést Síkemben.
Józs. 24.26
És beírá Józsué e dolgokat az Isten törvényének könyvébe, és vőn egy nagy követ, * és oda helyhezteté azt a cserfa alá, a mely vala az Úrnak szent házában.
Józs. 24.27
És monda Józsué az egész népnek: Ímé ez a kő lesz ellenünk * bizonyságul; mert ez hallotta az Úrnak minden beszédét, a melyet szólott vala nékünk; és lesz ellenetek bizonyságul, hogy ne hazudjatok a ti Istenetek ellen.
Józs. 24.28
És elbocsátá * Józsué a népet, kit-kit a maga örökségébe.
Józs. 24.29
És lőn e dolgok után, hogy meghala Józsué, * a Nún fia, az Úrnak szolgája, + száztíz esztendős korában,
Józs. 24.30
És eltemeték őt az ő örökségének határában Timnat-Szerában, a mely az Efraim hegyén van, a Gaas hegytől észak felé.
Józs. 24.31
Izráel pedig az Urat * szolgálta vala Józsuénak minden idejében, és a véneknek is minden idejökben, a kik hosszú ideig éltek Józsué után, és a kik tudják vala minden cselekedetét az Úrnak, a melyet cselekedett vala Izráellel.
Józs. 24.32
A József * csontjait pedig, a melyeket felhoztak vala Izráel fiai Égyiptomból, eltemették Síkemben, a mezőnek abban a részében, a melyet szerzett vala + Jákób Hámornak, a Síkem atyjának fiaitól száz pénzén; és lőnek a József fiainak örökségévé.
Józs. 24.33
Meghala Eleázár is, Áronnak fia, és eltemeték őt Gibeathban, az ő fiának Fineásnak városában, a mely néki adatott az Efraim hegyén.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages