Júd. 1

Teljes szövegű keresés

Júd. 1
Júd. 1.1
Júdás, Jézus Krisztusnak szolgája, Jakabnak pedig * atyafia, az elhívottaknak a kik az Atya Istentől megszenteltettek és Jézus Krisztustól megtartattak:
Júd. 1.2
Irgalmasság, békesség és szeretet adassék néktek bőségesen.
Júd. 1.3
Szeretteim, mivelhogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a * hitért, a mely egyszer a szenteknek adatott.
Júd. 1.4
Mert belopózkodtak valami emberek, a kik régen előre beírattak ezen ítéletre, istentelenek, kik a mi Istenünknek kegyelmét bujálkodásra fordítják, és az egyedüli Urat, az Istent, és a mi Urunkat, a Jézus Krisztust megtagadják.
Júd. 1.5
Emlékeztetni akarlak továbbá titeket, mint a kik egyszer már tudjátok, hogy az Úr, a mikor a népet Égyiptom földéből kiszabadította, viszontag azokat, a kik nem hittek, elvesztette. *
Júd. 1.6
És az * angyalokat is, a kik nem tartották meg fejedelemségöket, hanem elhagyták az ő lakóhelyöket, a nagy nap ítéletére örök bilincseken, sötétségben tartotta.
Júd. 1.7
Miképen Sodoma és Gomora és a körültök lévő városok is, a melyek azokhoz hasonlóan paráználkodtak, és más test után jártak, például vannak előttünk, örök tűznek büntetését szenvedvén. *
Júd. 1.8
Hasonlóképen mégis ezek is álomba merülvén, a testet * megfertőztetik, a hatalmasságot megvetik, és a méltóságokat káromolják.
Júd. 1.9
Pedig * Mihály arkangyal, mikor az ördöggel vitatkozván + Mózes teste felett vetélkedett, nem mert arra káromló ítéletet mondani, hanem azt mondá: Dorgáljon ** meg téged az Úr!
Júd. 1.10
Ezek pedig azokat káromolják, a miket * nem tudnak; a miket pedig természet szerint tudnak, mint az oktalan állatok, azok által megromolnak.
Júd. 1.11
Jaj nékik! mert a * Kain útján indultak el, és + a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és ** a Kóré ellenkezésével vesztek el.
Júd. 1.12
Ezek szennyfoltok a ti szeretetvendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magokat hízlalják; víztelen, szelektől hányt-vetett fellegek; elhervadt, gyümölcstelen, kétszer meghalt és tőből kiszaggatott fák;
Júd. 1.13
Tengernek megvadult habjai, a magok rútságát tajtékozók; tévelygő csillagok, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre. *
Júd. 1.14
Ezekről is prófétált * pedig Énok, a ki Ádámtól fogva a hetedik volt, mondván: Ímé eljött az Úr az ő sok ezer szentjével,
Júd. 1.15
Hogy * ítéletet tartson mindenek felett, és feddőzzék mindazok ellen, a kik közöttök istentelenek, istentelenségöknek minden cselekedetéért, a melyekkel istentelenkedtek, és minden kemény beszédért, a melyet az istentelen bűnösök szóltak ő ellene.
Júd. 1.16
Ezek zúgolódók, panaszolkodók, a magok kívánságai szerint járók; szájok kevélységet szól, haszonlesésből személyimádók.
Júd. 1.17
Ti azonban, szeretteim, emlékezzetek meg azokról a beszédekről, a melyeket a mi Urunk Jézus Krisztus apostolai mondottak.
Júd. 1.18
Mert azt mondták néktek, hogy az * utolsó időben lesznek csúfolódók, a kik az ő istentelen kívánságai szerint járnak.
Júd. 1.19
Ezek azok, a kik különszakadnak, érzékiek, kikben nincsen Szent Lélek.
Júd. 1.20
Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Lélek által,
Júd. 1.21
Tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak irgalmasságát az örök életre.
Júd. 1.22
És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket.
Júd. 1.23
Másokat pedig * rettentéssel mentsetek meg, kiragadva őket a tűzből, és útálva még a + ruhát is, a melyet a test beszennyezett.
Júd. 1.24
Annak pedig, a ki titeket a bűntől megőrízhet, és az ő dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben nagy örömmel, *
Júd. 1.25
Az egyedül bölcs Istennek, a mi megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mind örökké. Ámen. *

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages