1 Krón. 24

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 24
1 Krón. 24.1
Az Áron fiainak is voltak rendjeik. Áron fiai: Nádáb, Abihú, Eleázár és Itamár.
1 Krón. 24.2
Nádáb és * Abihú még atyjuk előtt meghaltak és fiaik nem valának, azért Eleázár és Itamár viselék a papságot.
1 Krón. 24.3
És elosztá őket Dávid és Sádók, ki az Eleázár fiai közül vala, és Ahimélek, ki az Itamár fiai közül vala, az ő tisztök szerint a szolgálatra. *
1 Krón. 24.4
Eleázár fiai között pedig több főember találtaték, mint az Itamár fiai között, mikor eloszták őket. Az Eleázár fiai között családjaik szerint tizenhat főember volt; az Itamár fiai közül, családjaik szerint, nyolcz.
1 Krón. 24.5
Eloszták pedig őket sors által válogatás nélkül, mert a szenthelynek fejedelmei és Istennek fejedelmei valának úgy az Eleázár, mint az Itamár fiai közül valók.
1 Krón. 24.6
És beírá őket Semája, a Nétanéel fia, a Lévi nemzetségéből való íródeák, a király előtt és a fejedelmek előtt, Sádók pap * előtt; Ahimélek előtt, ki Abjátár fia vala, és a papoknak és Lévitáknak családfői előtt. Egy család sorsoltatott az Eleázár és egy az Itamár nemzetségéből.
1 Krón. 24.7
Esék pedig az első sors Jojáribra; a második Jedájára;
1 Krón. 24.8
Hárimra a harmadik; Seórimra a negyedik;
1 Krón. 24.9
Málkijára az ötödik; Mijáminra a hatodik;
1 Krón. 24.10
Hakkósra a hetedik; Abijára * a nyolczadik;
1 Krón. 24.11
Jésuára a kilenczedik; Sekániára a tizedik;
1 Krón. 24.12
Eliásibra a tizenegyedik; Jákimra a tizenkettedik;
1 Krón. 24.13
Huppára a tizenharmadik; Jésebeábra a tizennegyedik;
1 Krón. 24.14
Bilgára a tizenötödik; Immérre a tizenhatodik;
1 Krón. 24.15
Hézirre a tizenhetedik; Hápisesre a tizennyolczadik;
1 Krón. 24.16
Petáhiára a tizenkilenczedik; Jéhezkelre a huszadik;
1 Krón. 24.17
Jákinra a huszonegyedik; Gámulra a huszonkettedik;
1 Krón. 24.18
Delájára a huszonharmadik; Maáziára a huszonnegyedik.
1 Krón. 24.19
Ez az ő hivatalos rendjök szolgálatukban, hogy bejárnának az Úr házába sorban, az ő atyjoknak Áronnak rendelése szerint, a mint megparancsolta volt néki az Úr, Izráel Istene.
1 Krón. 24.20
A mi Lévi többi fiait illeti: az Amrám fiai közül vala Subáel; a Subáel fiai közül Jehdéja.
1 Krón. 24.21
A mi illeti Rehábiát: a Rehábia fiai közül Issija vala fő.
1 Krón. 24.22
Az Ishár fiai közül Selómót; és a Selómót fiai közül Jahát.
1 Krón. 24.23
A Hebron * fiai közül első vala Jérija, Amárja második, Jaháziel harmadik, Jekámhám negyedik.
1 Krón. 24.24
Uzziel fiai: Mika; a Mika fiai közül Sámir.
1 Krón. 24.25
Mika atyjafia Issija; Issija fiai közül Zekáriás.
1 Krón. 24.26
Mérári fiai: Mákhli és Músi; Jaázija fia, Bénó.
1 Krón. 24.27
Mérárinak Jaázijától, az ő fiától való fiai: Sohám, Zakkúr és Hibri.
1 Krón. 24.28
Mákhlitól vala Eleázár, * és ennek nem valának fiai.
1 Krón. 24.29
Kistől: a Kis fiai közül való volt Jérakhméel.
1 Krón. 24.30
Músi fiai: Mákhli, Eder és Jérimót. Ezek a Léviták fiai az ő családjaik szerint.
1 Krón. 24.31
Ezek is sorsot vetének az ő atyjokfiaival az Áron fiaival együtt Dávid király előtt, Sádók és Ahimélek előtt, és a papok és Léviták családfői előtt, a fő a kisebbekkel egyformán.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages