1 Krón. 26

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 26
1 Krón. 26.1
Az ajtónállók * rendje ez: A Kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, a ki az Asáf + fiai közül való volt.
1 Krón. 26.2
A Meselémiás fiai közül elsőszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik,
1 Krón. 26.3
Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik.
1 Krón. 26.4
Obed-Edom fiai közül: Semája elsőszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik,
1 Krón. 26.5
Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolczadik, mert az Isten megáldotta vala őt.
1 Krón. 26.6
Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, a kik családjukban uralkodtak, mert erős vitézek valának.
1 Krón. 26.7
Semája fiai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek testvérei igen erős férfiak valának, Elihu és Sémákiás.
1 Krón. 26.8
Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai közül valók; mind ő magok, mind fiaik és testvéreik derék férfiak valának, erősek a szolgálatra; hatvanketten Obed-Edomtól valók.
1 Krón. 26.9
Meselémiásnak is fiai és testvérei tizennyolczan erős férfiak valának.
1 Krón. 26.10
Hósának is, a Mérári fiai közül, valának fiai, kik között Simri volt a fő, nem mintha elsőszülött volna, hanem mivel az ő atyja őt akará választani főnek;
1 Krón. 26.11
Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik; mindnyájan a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman.
1 Krón. 26.12
Ezek között osztaték el az ajtónállás tiszte a főemberek által, hogy az ő atyjokfiaival együtt vigyáznának és szolgálnának az Úr házában.
1 Krón. 26.13
És sorsot * vetének kicsiny és nagy egyaránt az ő családjaik szerint mindenik kapura.
1 Krón. 26.14
És esék a napkelet felé való kapunak őrizete sors szerint Selémiásra; Zekáriára pedig, az ő fiára, a ki bölcs tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, esék az északi kapu sors szerint.
1 Krón. 26.15
Obed-Edomnak a déli kapu; az ő fiainak pedig a * kincstartó ház.
1 Krón. 26.16
Suppimnak és Hósának a napnyugotra való kapu, a Salléketh kapuval együtt a felmenő töltésen, egyik őrizőhely szemben a másikkal.
1 Krón. 26.17
Napkelet felé vala hat Lévita; észak felé minden napra négy; délre is minden napra négy; a kincstartó háznál kettő-kettő.
1 Krón. 26.18
A külső részen napnyugat felé: négy a felmenő töltésen, kettő a külső rész felé.
1 Krón. 26.19
Ezek az ajtónállók csoportjai a Kóriták és Méráriták közül.
1 Krón. 26.20
A Léviták közül: Ahija volt az Isten háza kincsének, * és az Istennek szentelt kincsnek főgondviselője.
1 Krón. 26.21
A Lahdán fiai, Gersoniták fiai Lahdántól; a Lahdán családfői, Gersonita Jéhiéli.
1 Krón. 26.22
Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az ő testvére, a kik az Úr háza * kincseinek valának gondviselői.
1 Krón. 26.23
Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel nemzetségéből valók is.
1 Krón. 26.24
Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának * fia a kincs főgondviselője volt.
1 Krón. 26.25
Az ő atyjafiai pedig, * Eliézertől valók, ezek: Rehábiás az ő fia, kinek fia Jésáia, kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia Selómit.
1 Krón. 26.26
Ez a Selómit és az ő testvérei valának gondviselői minden megszentelt kincsnek, a melyet Dávid király, a nemzetségek * fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek vala Istennek,
1 Krón. 26.27
A melyet a hadban való zsákmányból szenteltek * vala az Úr házának építésére,
1 Krón. 26.28
És a mit csak szentelt Sámuel próféta, és Saul, * a Kis fia, és Abner, a Nér fia, és Joáb, a Séruja fia; és bárki szentelt is valamit Istennek: mind Selómitnak és az ő testvéreinek gondviselése alatt volt.
1 Krón. 26.29
Az Isháriták közül Kenániás és az ő fiai Izráel külső dolgaival bízattak meg, mint tiszttartók és birák.
1 Krón. 26.30
A Hebroniták közül Hasábiás és testvérei igen erős férfiak, ezeren és hétszázan valának, a kik Izráel népe között, a Jordán vizén túl napenyészetre, gondviselők voltak az Úr minden dolgában és a király szolgálatjában.
1 Krón. 26.31
A Hebroniták között Jerija vala a fő (a Hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestetének a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében és találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben).
1 Krón. 26.32
És az ő atyjafiai, erős férfiak, kétezerhétszázan valának, családfők; a kiket Dávid király gondviselőkké tett a Rubenitákon és Gáditákon és Manasse félnemzetségén, mind az Istennek, mind a királynak minden dolgaiban.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages