1 Krón. 5

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 5
1 Krón. 5.1
Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai (mert ő volt az elsőszülött; mikor pedig * megfertőztette az ő atyjának ágyasházát, az ő elsőszülöttségi joga a József fiainak adaték, a ki Izráel fia vala, mindazáltal nem úgy hogy ők neveztessenek származás szerint elsőszülötteknek,
1 Krón. 5.2
Mert Júda * tekintélyesebb vala az ő testvérei között, és ő belőle való volt a fejedelem, hanem az elsőszülöttségnek haszna lőn Józsefé):
1 Krón. 5.3
Ezek * Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai: Khánokh, Pallu, Kheczrón és Kármi.
1 Krón. 5.4
Jóel fiai: Semája ennek fia, Góg ennek fia, Simei ennek fia.
1 Krón. 5.5
Mika ennek fia, Reája ennek fia, Baál ennek fia.
1 Krón. 5.6
Beéra ennek fia, a kit fogságba vitt Tiglát-Piléser, az Assiriabeli király; ő a Rúbeniták fejedelme vala.
1 Krón. 5.7
Testvérei pedig, családjaik, nemzetségük megszámlálása szerint ezek valának: a fő Jéhiel és Zakariás,
1 Krón. 5.8
Bela, Azáz fia, ki Séma fia, ki Jóel fia vala, ki * Aróerben lakott Nébóig és Baál-Meonig.
1 Krón. 5.9
Napkelet felé is lakik vala a pusztában való bemenetelig, az Eufrátes folyóvíztől fogva; mert az ő barmai Gileád földén igen elszaporodtak.
1 Krón. 5.10
Saul királynak idejében pedig támasztának hadat a Hágárénusok ellen, és elhullának azok az ő kezeik által, és lakának azoknak sátoraikban, Gileádnak napkelet felé való egész részében.
1 Krón. 5.11
A Gád fiai pedig velök szemben a Básán * földén laktak Szalkáig.
1 Krón. 5.12
Jóel vala előljárójok, Sáfám második az után; Johánai és Sáfát Básánban.
1 Krón. 5.13
És testvéreik, családjaik szerint ezek: Mikáel, Mésullám, Séba, Jórai, Jaékán, Zia és Éber, heten.
1 Krón. 5.14
Ezek az Abihail fiai, ki Húri fia, ki Jároáh fia, ki Gileád fia, ki Mikáel fia, ki Jésisai fia, ki Jahadó fia, ki Búz fia.
1 Krón. 5.15
És Ahi, a Gúni fiának, Abdielnek a fia volt a család feje.
1 Krón. 5.16
Ezek Gileádban, Básánban és az ezekhez tartozó mezővárosokban laktak, és Sáronnak minden * legelőjén, határaikig.
1 Krón. 5.17
Kik mindnyájan megszámláltatának Jótámnak, * a Júda királyának idejében, és Jeroboámnak, + az Izráel királyának idejében.
1 Krón. 5.18
A Rúben fiai közül és a Gáditák közül és a Manasse félnemzetsége közül erős paizs- és fegyverhordozó férfiak, kézívesek és a hadakozásban jártasok, negyvennégyezerhétszázhatvanan harczra kész férfiak;
1 Krón. 5.19
Hadakozának a Hágárénusok ellen, Jétúr, Náfis és Nódáb ellen.
1 Krón. 5.20
És győzedelmesek levének azokon, és kezekbe adatának a Hágárénusok és mindazok, a kik ezekkel valának; mert az Istenhez kiáltának harcz közben, és ő meghallgatá * őket, mert ő benne bíztak.
1 Krón. 5.21
És elvivék az ő barmaikat, ötvenezer tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer embert.
1 Krón. 5.22
A seb miatt pedig sokan elhullának; mert Istentől vala az a harcz; és azok helyén lakának * a fogságig.
1 Krón. 5.23
A Manasse nemzetsége felének fiai pedig azon a földön laktak, a mely Básántól * Baál-Hermonig, Szenirig és Hermon hegyéig terjedt, mert igen megsokasodtak vala.
1 Krón. 5.24
És ezek voltak az ő atyjok háznépének fejedelmei: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Irméja, Hodávia és Jahdiel, igen erős férfiak, híres férfiak, a kik az ő atyjok háznépe között fők voltak.
1 Krón. 5.25
Vétkezének * pedig az ő atyjoknak Istene ellen; mert a föld lakóinak bálványisteneivel paráználkodának, a kiket az Isten szemök elől elpusztított.
1 Krón. 5.26
Felindítá azért az Izráel Istene Pulnak, * az Assiriabeli királynak szívét és Tiglát-Pilésernek, az assiriai királynak szívét, és fogva elvivé őket, a Rúbenitákat, a Gáditákat és a Manasse félnemzetségét is; és elvivé őket Haláhba és Háborba, Hárába és a Gózán folyóvizéhez mind e mai napig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT