1 Krón. 6

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 6
1 Krón. 6.1
Lévi fiai: Gerson, * Kéhát és Mérári.
1 Krón. 6.2
Kéhát fiai pedig: Amrám, Ishár, Hebron és Uzziel.
1 Krón. 6.3
Amrám gyermekei: Áron, * Mózes és Miriám; Áron fiai pedig: Nádáb, + Abihu, Eleázár és Ithamár.
1 Krón. 6.4
Eleázár nemzé Fineást, Fineás nemzé Abisuát;
1 Krón. 6.5
Abisua pedig nemzé Bukkit, Bukki nemzé Uzzit;
1 Krón. 6.6
Uzzi nemzé Zeráhiát, Zeráhia nemzé Mérajótot;
1 Krón. 6.7
Mérajót nemzé Amáriát, Amária nemzé Ahitúbot;
1 Krón. 6.8
Ahitúb * nemzé Sádókot; + Sádók nemzé Ahimáhást;
1 Krón. 6.9
Ahimáhás nemzé Azáriát, Azária nemzé Jóhanánt;
1 Krón. 6.10
Jóhanán nemzé Azáriát, * ez volt a pap abban a házban, a melyet Salamon Jeruzsálemben épített vala.
1 Krón. 6.11
Azária nemzé Amáriát; Amária nemzé Ahitúbot;
1 Krón. 6.12
Ahitúb nemzé Sádókot, Sádók nemzé Sallumot;
1 Krón. 6.13
Sallum nemzé * Hilkiát; Hilkia nemzé Azáriát;
1 Krón. 6.14
Azária nemzé Séráját, * Sérája nemzé Jéhozadákot;
1 Krón. 6.15
Jéhozadák pedig fogságba méne, mikor az Úr Júdát és Jeruzsálemet fogságba viteté * Nabukodonozor által.
1 Krón. 6.16
Lévi fiai: Gerson, Kéhát és Mérári.
1 Krón. 6.17
Ezek a Gerson * fiainak nevei: Libni és Simhi.
1 Krón. 6.18
Kéhát fiai: Amrám, Jiczhár, Khebron és Huzziel.
1 Krón. 6.19
Mérári fiai: Makhli és Musi. Ezek a Lévi háznépei az ő nemzetségeik szerint.
1 Krón. 6.20
Gersonnak fiai: Ligni az ő fia, Jáhát ennek fia, Zima ennek fia.
1 Krón. 6.21
Jóah ennek fia, Iddó ennek fia, Zérah ennek fia és Jéathérai ennek fia.
1 Krón. 6.22
Kéhát fiai: Amminádáb az ő fia, Kórákh ennek fia és Asszir * ennek fia;
1 Krón. 6.23
Elkána ennek fia, Ebiásáf ennek fia és Asszir ennek fia.
1 Krón. 6.24
Tákhát ennek fia, Uriel ennek fia, Uzzia ennek fia és Saul ennek fia.
1 Krón. 6.25
Elkána fiai: Amásai és Ahimót,
1 Krón. 6.26
Elkána. Elkána fia: Sófai az ő fia és Náhát ennek fia.
1 Krón. 6.27
Eliáb ennek fia, Jérohám ennek fia, Elkána ennek * fia.
1 Krón. 6.28
Sámuel * fiai pedig: az elsőszülött Vásni, a második Abija.
1 Krón. 6.29
Mérári fiai: Mahli, Libni ennek fia; Simhi ennek fia és Uzza ennek fia.
1 Krón. 6.30
Simea ennek fia, Haggija ennek fia és Asája ennek fia.
1 Krón. 6.31
Ezek azok, a kiket Dávid állított be az Úr házában az énekléshez, mikor az Isten ládája * elhelyeztetett.
1 Krón. 6.32
És a míg Salamon felépíté az Úr házát Jeruzsálemben, addig a gyülekezet sátora * előtt szolgáltak énekléssel és állottak szolgálatban, kiki az ő rendje szerint.
1 Krón. 6.33
Ezek pedig a kik szolgáltak, és az ő fiaik: a Kéhátiták fiai közül Hémán főéneklő, Jóel fia, ki Sámuel fia.
1 Krón. 6.34
Ki Elkána fia, ki Jérohám fia, ki Eliél fia, ki Thóa fia.
1 Krón. 6.35
Ki Czúf fia, ki Elkána fia, ki Mahát fia, ki Amásai fia.
1 Krón. 6.36
Ki Elkána fia, ki Jóél fia, ki Azárja fia, ki Séfánia fia.
1 Krón. 6.37
Ki Tákhát fia, ki Asszir fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh * fia.
1 Krón. 6.38
Ki Jiczhár fia, ki Kéhát fia, ki Lévi fia, ki * Izráel fia.
1 Krón. 6.39
És ennek testvére, Asáf, a ki jobbkeze felől áll vala; Asáf, a Berekiás fia, ki Simea fia vala.
1 Krón. 6.40
Ki Mikáel fia, ki Bahásia fia, ki Melkija fia.
1 Krón. 6.41
Ki Ethni fia, ki Zérah fia, ki Adája fia.
1 Krón. 6.42
Ki Etán fia, ki Zimma fia, ki Simhi fia.
1 Krón. 6.43
Ki Jáhát fia, ki Gerson fia, * ki Lévi fia.
1 Krón. 6.44
Továbbá a Mérári * fiai, a kik azokkal atyafiak valának, balkéz felől állnak vala; Etán, Kisi fia, ki Abdi fia, ki Malluk fia.
1 Krón. 6.45
Ki Kasábja fia, ki Amásia fia, ki Hilkia fia.
1 Krón. 6.46
Ki Amsi fia, ki Báni fia, ki Sémer fia.
1 Krón. 6.47
Ki Makhli fia, ki Musi fia, ki Mérári fia, ki * Lévi fia.
1 Krón. 6.48
És testvéreik, a Léviták rendeltetnek vala az Isten háza hajlékának egyéb szolgálatjára.
1 Krón. 6.49
Áron * pedig és az ő fiai az egészen megégetendő áldozatnak oltára mellé, és a füstölő oltár mellé, a szentek-szentjének szolgálatja mellé, és az Izráel megszentelésére rendeltetének mind a szerint, a mint Mózes, az Isten szolgája megparancsolta volt.
1 Krón. 6.50
Áron fiai pedig ezek: Eleázár, az ő fia, ennek fia Fineás, ennek fia Abisua.
1 Krón. 6.51
Ennek fia Bukki, ennek fia Uzzi, ennek fia Zerája.
1 Krón. 6.52
Ennek fia Merájót, ennek fia Amárja, ennek fia Akhitúb.
1 Krón. 6.53
Ennek fia Sádók, * ennek fia Akhimás.
1 Krón. 6.54
És az Áron fiainak, a Kéhátiták nemzetségéből, ezek a * lakhelyeik, letelepedésük szerint az ő vidékükön, mert ez jutott volt nékik sors által.
1 Krón. 6.55
Ők kapták Hebront, a Júda földében és a körülte való legelőket.
1 Krón. 6.56
De e város földjeit és annak faluit Kálebnek, * a Jefunné fiának adák.
1 Krón. 6.57
Az Áron fiainak azért a Júda városai közül adák a menedékvárosokat, Hebront, Libnát és legelőit, Jatthirt és Esthemoát és ezeknek legelőit,
1 Krón. 6.58
És Hilent és annak legelőit, és Débirt és annak legelőit,
1 Krón. 6.59
Asánt és annak legelőit, és * Béth-Semest és annak legelőit.
1 Krón. 6.60
A Benjámin nemzetségéből: Gébát és annak legelőit, Allémetet és annak legelőit, Anatót várost is és annak legelőit. Ezeknek az ő nemzetségek szerint tizenhárom városuk volt.
1 Krón. 6.61
A Kéhát többi fiainak pedig az egy nemzetségnek családjaitól, és a félnemzetségből, a Manasse * nemzetségének felétől, sors által tíz várost adtak.
1 Krón. 6.62
Míg a Gerson fiainak meg az ő nemzetségök szerint az Izsakhár nemzetségéből, az Áser nemzetségéből, a Nafthali nemzetségéből és a Manasse nemzetségéből Básánban adtak tizenhárom várost.
1 Krón. 6.63
A Mérári fiainak az ő nemzetségök szerint a Rúben nemzetségéből, a Gád nemzetségéből és a Zebulon nemzetségéből sors által tizenkét várost.
1 Krón. 6.64
Adának tehát az Izráel fiai a Lévitáknak városokat, azoknak legelőivel együtt.
1 Krón. 6.65
Sors által adták a Júda nemzetségéből, a Simeon nemzetségéből és a Benjámin nemzetségéből ezeket a névszerint megnevezett városokat.
1 Krón. 6.66
Azoknak, a kik a Kéhát fiainak családjaiból valók voltak, és a határukban levő városok az Efraim nemzetségéből valának:
1 Krón. 6.67
Azoknak adák a menedékvárosokat, Sikemet és annak legelőit az Efraim hegyén, * Gézert és annak legelőit.
1 Krón. 6.68
És Jokmeámot és annak legelőit, Bethoront és annak legelőit.
1 Krón. 6.69
Ajalont * és annak legelőit; Gáthrimmont is és annak legelőit.
1 Krón. 6.70
A Manasse nemzetségének feléből Anert és annak legelőit, Bileámot és annak legelőit, a Kéhát többi fiainak családjai részére.
1 Krón. 6.71
A Gerson * fiainak pedig a Manasse félnemzetségéből Gólánt Básánban és annak legelőit, és Astarótot és annak legelőit:
1 Krón. 6.72
Az Izsakhár nemzetségéből adák Kédest és annak legelőit; Dobrátot és annak legelőit.
1 Krón. 6.73
Rámótot és annak legelőit, Anémet és annak legelőit.
1 Krón. 6.74
Az Áser nemzetségéből * Másált és annak legelőit, és Abdont és annak legelőit.
1 Krón. 6.75
Hukókot és annak legelőit; Réhobot és annak legelőit.
1 Krón. 6.76
A Nafthali nemzetségéből Kédest Galileában és annak legelőit; Hammont és annak legelőit; és Kirjáthaimot és annak legelőit.
1 Krón. 6.77
A Mérári * többi fiainak a Zebulon nemzetségéből Rimmont és annak legelőit, és Thábort és annak legelőit.
1 Krón. 6.78
A Jordánon túl Jérikhó ellenében a Jordánnak napkelet felől való részében a Rúben nemzetségéből Bésert a pusztában és annak legelőit; Jahását és annak legelőit.
1 Krón. 6.79
Kedemótot és annak legelőit; Mefaátot és annak legelőit.
1 Krón. 6.80
A Gád nemzetségéből * Rámótot Gileádban és annak legelőit; Mahanaimot és annak legelőit.
1 Krón. 6.81
Hesbont és annak legelőit; Jaázert és annak legelőit.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages