1 Krón. 9

Teljes szövegű keresés

1 Krón. 9
1 Krón. 9.1
Az egész Izráel megszámláltatván nemzetségeik szerint, beirattak az Izráel és Júda királyainak könyvébe, a kik gonoszságukért Babilóniába * vitetének.
1 Krón. 9.2
A legelső lakosok az ő jószágaikon s városaikban, ezek: Izráeliták, papok, Léviták és Nétineusok.
1 Krón. 9.3
Mert Jeruzsálemben laktak a Júda fiai közül s Benjámin fiai közül, Efraim és Manasse fiai közül valók:
1 Krón. 9.4
Utái, Ammihud fia, ki Omri fia, ki Imri fia, ki Báni fia, a Pérecz fiai közül való, * ki Júda fia vala.
1 Krón. 9.5
A Silóniták közül, Asája, ki elsőszülött vala s ennek fiai.
1 Krón. 9.6
A Zérah fiai közül: Jéuel és az ő atyjafiai, hatszázkilenczvenen.
1 Krón. 9.7
A Benjámin fiai közül: Sallu, Mésullám fia, ki Hodávia fia, ki Hasénua fia.
1 Krón. 9.8
Ibnéja, Jérohám fia, és Ela, Uzzi fia, ki Mikri fia, és Mésullám, Séfátja fia, ki Reuel fia, ki Ibnija fia vala.
1 Krón. 9.9
Testvéreik, nemzetségeik szerint, kilenczszázötvenhatan valának; ezek mind családfők voltak az ő atyjok háznépe szerint.
1 Krón. 9.10
A papok közül is: Jedája, Jéhojárib és Jákin.
1 Krón. 9.11
Azária, Hilkia fia, ki Mésullám fia, ki Sádók fia, ki Mérajót fia, ki Ahitubnak, az Isten háza főgondviselőjének fia vala.
1 Krón. 9.12
És Adája Jérohám fia, ki Pashúr fia, ki Málkija fia; Maasai, Adiel fia, ki Jahzéra fia, ki Mésullám fia, ki Mésillémit fia, ki Immer fia.
1 Krón. 9.13
Ezeknek atyjokfiai az ő családjaiknak fejei, ezerhétszázhatvanan valának, buzgók az Isten háza dolgának munkájában.
1 Krón. 9.14
A Léviták közül Semája, Hásub fia, ki Azrikám fia, ki Hasábia fia, a Mérári * fiai közül.
1 Krón. 9.15
Bakbakkár, Héres és Galál, és Mattánia, a Mika fia, ki Zikri fia, * ki Asáf fia vala.
1 Krón. 9.16
Obádia, a Semája fia, Galál fia, ki Jédutun fia, és Bérékia, Asa fia, ki Elkána fia, a ki Nétofáti faluiban lakik vala.
1 Krón. 9.17
És az ajtónállók: Sallum, Akkúb, Talmon, Ahimán és ezek testvérei; Sallum pedig fő vala.
1 Krón. 9.18
(És ennek mindez ideig a királykapun van helye napkelet felől.) Ezek az ajtónállók a Léviták rendje szerint.
1 Krón. 9.19
Sallum pedig a Kóré fia, ki Ebiásáf fia, ki Kórákh fia, és ennek rokonságai a Kórakhiták családjából a szolgálat munkájában a hajlék ajtajának őrizői valának, mint az ő atyáik az Úr seregében őrizték vala a bejáratot,
1 Krón. 9.20
Mikor Fineás, * az Eleázár fia volt egykor az ő előljárójok, kivel az Úr vala.
1 Krón. 9.21
Zakariás, a Meselémia fia, a gyülekezet sátorába való bejárat őrizője.
1 Krón. 9.22
Ezek mind választott ajtónállók voltak, kétszáztizenketten; kik az ő faluikban, nemzetségök szerint, megszámláltattak volt; kiket Dávid rendelt és Sámuel * próféta az ő tisztökbe.
1 Krón. 9.23
Ők és fiaik őrizik vala renddel az Úr házának, a sátornak kapuit.
1 Krón. 9.24
Négyfelé valának az őrizők: napkeletre, napnyugotra, északra és délre.
1 Krón. 9.25
És ezeknek atyjokfiai az ő faluikban valának, de minden hetednap amazokhoz felmenének Jeruzsálembe bizonyos ideig.
1 Krón. 9.26
De a kapunállók négy főemberének állandó megbizatásuk volt. Ezek a Léviták őrizik vala a * kamarákat és az Isten házának + kincseit.
1 Krón. 9.27
És az Úrnak háza körül hálnak vala, mivelhogy az őrzés az ő tisztök volt, és minden reggel ők nyitják vala meg az ajtókat.
1 Krón. 9.28
És ő közülök némelyek * a szolgálati edényekre viselnek vala gondot; mert mind a kivitelnél, mind a visszavitelnél számon veszik vala azokat.
1 Krón. 9.29
Ugyanazok közül választattak vala némelyek másféle edénynek, a szenthely minden eszközeinek, a lisztnek, bornak, olajnak, tömjénnek és fűszereknek gondviselésére.
1 Krón. 9.30
A papok fiai közül valók csinálják vala fűszerekből a * drágakenetet is.
1 Krón. 9.31
Továbbá Mattitja, a Léviták közül való (ki elsőszülötte a Kórakhiták közül való Sallumnak), a * serpenyőkre visel vala gondot.
1 Krón. 9.32
A Kéhátiták fiai és azok atyjokfiai közül rendeltettek volt a szent kenyérnek * gondviselésére, hogy minden szombaton megkészítsék azt.
1 Krón. 9.33
Ezek közül valók valának az éneklők is, a Léviták közül a családfők, a kik szabadosok valának egyéb tiszttől az ő kamarájokban; mert éjjel * és nappal szolgálattal tartoznak vala.
1 Krón. 9.34
Ezek a Léviták között családfők nemzetségök szerint, főemberek, és ezek Jeruzsálemben laktak.
1 Krón. 9.35
Gibeonban * pedig laktak a Gibeon atyja, Jéhiel, és az ő feleségének neve Maaka.
1 Krón. 9.36
Az ő elsőszülött fia Abdon, azután Súr, Kis, Baál, Nér és Nádáb.
1 Krón. 9.37
Gedor, Ahió, Zékária és Miklót.
1 Krón. 9.38
Miklót pedig nemzé Simámot. Ezek is az ő atyjokfiai átellenében laktak Jeruzsálemben az ő testvéreikkel.
1 Krón. 9.39
Nér nemzé Kist, Kis nemzé * Sault, Saul pedig nemzé Jonathánt, Málkisuát, Abinádábot és Esbaált.
1 Krón. 9.40
Jonathán fia Méribbaál; és Méribbaál nemzé Mikát.
1 Krón. 9.41
Mika fiai: Piton, Mélek és Táréa.
1 Krón. 9.42
Akház pedig nemzé Jahrát, Jahra nemzé Alémetet, Azmávetet, Zimrit, Zimri pedig nemzé Mósát.
1 Krón. 9.43
Mósa nemzé Bineát, ennek fia Réfája, ennek fia Elása, ennek fia Ásel.
1 Krón. 9.44
Áselnek hat fia volt, kiknek neveik: Azrikám, Bókru, Ismáel, Seárja, Obádia és Hanán; ezek Ásel fiai.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages