2 Krón. 11

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 11
2 Krón. 11.1
Méne azért Roboám * Jeruzsálembe, és összegyűjté a Júda és Benjámin házát, száznyolczvanezer válogatott hadviselőket, hogy hadakoznának Izráel ellen, és visszanyernék az országot Roboámnak.
2 Krón. 11.2
Szóla pedig az Úr Semájának, az Isten emberének, mondván:
2 Krón. 11.3
Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának és az egész Izráelnek Júdában és Benjáminban, így szólván:
2 Krón. 11.4
Ezt mondja az Úr: Ne menjetek fel és ne hadakozzatok atyátokfiai ellen; térjetek meg ki-ki a maga házába, mert én * tőlem lett e dolog. És engedének az Úr szavának, és megtérének a helyett, hogy Jeroboám ellen mennének.
2 Krón. 11.5
Lakozék azért Roboám Jeruzsálemben, és megerősíté a városokat Júdában.
2 Krón. 11.6
Így megépíté * Bethlehemet, Etámot és Tékoát,
2 Krón. 11.7
Bethsúrt, Sókót és Adullámot,
2 Krón. 11.8
Gátot, Marésát és Zifet,
2 Krón. 11.9
Adoráimot, Lákist és Azekát,
2 Krón. 11.10
Sorát, Ajalont * és Hebront, melyek erős városok valának Júdában és Benjáminban.
2 Krón. 11.11
És mikor megerősítette ez erősségeket, helyezett azokba előljárókat és szerze tárházakat eleségnek és bornak és olajnak.
2 Krón. 11.12
És mindenik városban szerze paizsokat és kopjákat, és rendkivül megerősíté azokat. És az övé lőn Júda és Benjámin.
2 Krón. 11.13
Továbbá a papok és a Léviták, a kik az egész Izráelben valának, ő hozzá csatlakozának minden ő határukból;
2 Krón. 11.14
Mert a Léviták elhagyták az ő faluikat és jószágukat, és Júdába és Jeruzsálembe menének, mert kiűzte vala * őket Jeroboám és az ő fiai, hogy az Úrnak ne szolgálnának.
2 Krón. 11.15
És rendele * magának papokat a magaslatokhoz, a bakokhoz és a borjúkhoz, a melyeket csináltatott vala.
2 Krón. 11.16
És utánuk Izráel minden nemzetségei közül azok, a kik szívök szerint keresték az Urat, Izráelnek Istenét, menének Jeruzsálembe, hogy áldoznának az Úrnak, az ő atyáik Istenének.
2 Krón. 11.17
És megerősíték * Júda országát, és megerősíték Roboámot, a Salamon fiát három esztendeig; mert három esztendeig járának Dávidnak és Salamonnak útján.
2 Krón. 11.18
És feleségül vevé Roboám Mahalátát, Jérimótnak, a Dávid fiának leányát és Abihailt, * Eliábnak, az Isai fiának leányát,
2 Krón. 11.19
A ki szüle néki fiakat: Jeust, Semáriát és Zahámot,
2 Krón. 11.20
És ő utána vevé Maakát, az Absolon leányát, * a ki szülé néki Abiját, Attait, Zizát és Selómitot.
2 Krón. 11.21
Legjobban szereté pedig Roboám Maakát, az Absolon leányát minden feleségei és ágyasai között; mert tizennyolcz felesége és hatvan ágyasa volt. És nemze huszonnyolcz fiút és hatvan leányt.
2 Krón. 11.22
És Roboám Abiját, a Maaka fiát tette * testvérei között vezérré és előljáróvá, mert őt akará királylyá tenni.
2 Krón. 11.23
És okosan gondolkodván, szétosztá fiait mind Júda és Benjámin földén a megerősített városokba, a kiknek bőségesen adott eleséget és sok feleséget szerzett számukra.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages