2 Krón. 33

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 33
2 Krón. 33.1
Tizenkét esztendős vala * Manasse, mikor uralkodni kezdett volt, és ötvenöt esztendeig uralkodott Jeruzsálemben.
2 Krón. 33.2
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt a pogányok útálatosságai szerint, a kiket az Úr az Izráel fiai elől kiűzött vala.
2 Krón. 33.3
Mert a magaslatokat ismét megépíté, a melyeket Ezékiás az ő atyja * azelőtt elrontott vala, és oltárokat emele Baálnak, Aserákat + is plántála, és tisztelé az ég minden seregeit, és szolgála azoknak.
2 Krón. 33.4
Sőt az Úr házában is építe * oltárokat, a melyről az Úr azt mondotta volt: Jeruzsálemben + lészen az én nevem örökké.
2 Krón. 33.5
És építe oltárokat az ég minden seregeinek, az Úr házának mindkét pitvariban.
2 Krón. 33.6
És fiait átvitte a tűzön * a Hinnom fiának völgyében; és az időnek forgására ügyelt, jövendőmondásokat, varázslásokat + és szemfényvesztéseket űzött, ördöngösöket és jövendőmondókat szerzett, és sok gonoszságot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra indítaná.
2 Krón. 33.7
A faragott bálványt, a melyet csináltatott vala, az Úr házában állítá fel, a melyről azt mondá az Isten Dávidnak, és az ő fiának, Salamonnak: * E házban és Jeruzsálemben, a melyet választottam az Izráel minden nemzetségei közül, helyheztetem az én nevemet mindörökké;
2 Krón. 33.8
És nem űzöm ki * az Izráelt e földről, melyet adtam volt a ti atyáitoknak; de csak úgy, ha ők is mind megtartándják, + a melyeket nékik Mózes által parancsoltam, minden törvényt, rendeléseket és ítéleteket;
2 Krón. 33.9
De Manasse elcsábítá Júdát és Jeruzsálem lakóit, hogy még gonoszabbul cselekedjenek, mint a pogányok, a kiket az Úr kigyomlált volt az Izráel fiai elől.
2 Krón. 33.10
És noha megszólította * az Úr Manassét és az ő népét; de nem figyelmezének reá.
2 Krón. 33.11
Reájok hozá azért az Úr az Assiriabeli király seregének vezéreit, a kik Manassét megfogták * és vasba vervén megkötözék őt két lánczczal, és Babilóniába vivék.
2 Krón. 33.12
Mikor pedig nagy nyomorúságban volna, fohászkodék * az Úrhoz az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt.
2 Krón. 33.13
És könyörögvén hozzá megkegyelmeze néki, és * meghallgatván könyörgését, visszahozá őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismeré meg Manasse, hogy az Úr az igaz Isten.
2 Krón. 33.14
Ezek után a Dávid városának külső kőfalát felépíté Gihontól napnyugat felé a völgyben, a halkapu bemeneteléig; Ofelt is körülvéteté magas kerítéssel, és Júdának minden megerősített városaiba seregvezéreket helyeze.
2 Krón. 33.15
És eltávolítá az idegen isteneket és a bálványt az Úr * házából, és minden oltárt, a melyet az Úr házának hegyén és Jeruzsálemben emeltetett, kihányatá azokat a városon + kivül.
2 Krón. 33.16
És megépíté az Úr oltárát, és áldozék rajta hálaadó és dicsőítő áldozatokkal, és megparancsolá Júdának, hogy szolgáljanak az Úrnak, Izráel Istenének.
2 Krón. 33.17
Mindazáltal még akkor a nép áldozik vala a magaslatokon; * de csak az Úrnak, az ő Istenének.
2 Krón. 33.18
Manassénak pedig többi dolgai, Istenéhez való könyörgése, a próféták intése, * a kik az Úrnak, Izráel Istenének nevében szólának néki, ímé meg vannak írva az Izráel királyainak dolgai között.
2 Krón. 33.19
Az ő könyörgése pedig, és hogy az Isten mint kegyelmezett volt meg néki, s az ő minden bűne és vétke; és a helyek, a melyeken magaslatokat épített volt, s Aserákat és bálványokat állított fel, minekelőtte megalázta volna magát: ímé meg vannak írva a Hózai beszédei között.
2 Krón. 33.20
És meghala Manasse az ő atyáival, és eltemeték őt az ő * házában; és uralkodék Amon, az ő fia helyette.
2 Krón. 33.21
Huszonkét esztendős vala * Amon, mikor uralkodni kezdett, és két esztendeig uralkodék Jeruzsálemben.
2 Krón. 33.22
És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, miként az ő atyja Manasse cselekedett volt, mert áldozék Amon mindama bálványoknak, a melyeket az ő atyja Manasse csináltatott, és azoknak szolgál vala.
2 Krón. 33.23
Meg sem alázá magát az Úr előtt, mint az ő atyja Manasse megalázta magát; hanem még sokasítá Amon a bűnt.
2 Krón. 33.24
Pártot ütének pedig az ő szolgái ő ellene, és őt saját házában megölék.
2 Krón. 33.25
A föld népe pedig levágá mindazokat, a kik Amon király ellen pártot ütének, és királylyá tevé a föld népe Jósiást az ő fiát helyette.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages