2 Krón. 5

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 5
2 Krón. 5.1
És elvégezteték * az egész mű, a melyet Salamon király csinála az Úr házához. És bevivé + Salamon Dávidtól, az ő atyjától, Istennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt, aranyat és az összes edényeket, és helyhezteté azokat az Isten házának kincsei közé.
2 Krón. 5.2
Akkor Salamon összegyűjté az Izráel * véneit és a nemzetségek összes fejedelmeit és az Izráel háznépének fejedelmeit Jeruzsálembe, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját a + Dávid városából, a mely a Sion.
2 Krón. 5.3
És felgyűlének Izráelnek minden férfiai a királyhoz, a hetedik * hónak ünnepén.
2 Krón. 5.4
Mikor pedig eljöttek volna mindnyájan az Izráel vénei: felvevék a Léviták a ládát.
2 Krón. 5.5
És felvivék a ládát, a gyülekezet sátorát * és minden szent edényeket, a melyek a sátorban valának; felvivék azokat a papok és Léviták.
2 Krón. 5.6
Salamon király pedig és az Izráel egész gyülekezete, a mely ő hozzá gyűlt, megy vala a láda * előtt, áldozván juhokkal és ökrökkel, a melyek meg sem számláltathatnának, sem meg nem irattathatnának sokaságuk miatt.
2 Krón. 5.7
És bevivék a papok az Úr szövetségének ládáját az ő helyére, az Isten házának belső részébe, a szentek-szentjébe, a Kérubok * szárnyai alá.
2 Krón. 5.8
A Kérubok pedig szárnyaikat kiterjesztik vala a láda felett, és befedezik vala a Kérubok a ládát és annak rúdjait felülről.
2 Krón. 5.9
Azután kijebb vonták annak rúdjait, úgy hogy a rudaknak végei láthatók valának a ládán kivül, a legbelső rész felől, de kivülről nem voltak láthatók. És ott volt mind e mai napig.
2 Krón. 5.10
Nem volt egyéb a ládában, hanem csak Mózes két * táblája, melyeket ő a Hóreb hegyén tett vala abba, a mikor az Úr szövetséget kötött Izráel fiaival, mikor kijövének Égyiptomból.
2 Krón. 5.11
Lőn pedig, mikor a papok kijöttek a szent helyből, (mert a papok mindnyájan, a kik ott valának, magokat megszentelték * vala és akkor nem kellett megtartaniok az ő sorrendjöket,
2 Krón. 5.12
Annakokáért az énekes Léviták mind, a mennyien valának, * Asáf, Hémán, Jedutun, az ő fiaik és testvéreik fehér ruhákban, czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal állanak vala napkelet felől az oltárnál és ő velök százhúsz kürtölő pap;
2 Krón. 5.13
Mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztök vala egyenlőképen zengeni az Úrnak dícséretére és tiszteletére.) És mikor nagy felszóval énekelnének kürtökkel, czimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dícsérvén az Urat, hogy ő igen * jó és örökkévaló az ő irgalmassága: akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel,
2 Krón. 5.14
Annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatjukban a * köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Istennek házát.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages