2 Krón. 7

Teljes szövegű keresés

2 Krón. 7
2 Krón. 7.1
És mikor Salamon elvégezte a könyörgést, tűz * szálla le az égből, és megemészté az egészen égőáldozatot és a véres áldozatot, és az Úr dicsősége betölté a házat,
2 Krón. 7.2
Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába; mert az Úr dicsősége betölté az Úr házát.
2 Krón. 7.3
És az Izráel fiai mindnyájan látták, a mikor alászálla a tűz és az Úr dicsősége a házra, és arczczal leborulának a föld felé a padlózatra, s imádák és tisztelék az Urat, hogy jó és * az ő kegyelme mindörökké való!
2 Krón. 7.4
A király pedig és az egész nép áldoznak vala * áldozatokat az Úr előtt.
2 Krón. 7.5
Áldozék Salamon király áldozatot huszonkétezer ökörrel és százhúszezer juhval; és ekképen szentelék fel az Úr házát a király és az egész nép.
2 Krón. 7.6
A papok pedig foglalatosok valának az ő tisztökben; a Léviták is az Úrnak minden zengő * szerszámaival, a melyeket Dávid király készíttetett, hogy az Urat dícsérnék (mert örökkévaló + az ő irgalmassága) a Dávid dicséretivel mely kezökbe adatott; a papok pedig trombitálának ** velök szemben, míg az egész Izráel ott álla.
2 Krón. 7.7
És felszentelé Salamon a középső pitvart, a mely az Úrnak háza előtt vala; mert ott szerze égőáldozatokat és hálaadóáldozatok kövéreit; mert a rézoltárra, * a melyet Salamon készíttete, nem fér vala az égőáldozat, az ételáldozat és a hálaadóáldozat kövére.
2 Krón. 7.8
És Salamon ünnepet szerze ebben az időben hét napig, és vele együtt az egész Izráel, nagy gyülekezet, mely összegyülekezék Hámáttól fogva * az Égyiptom patakáig.
2 Krón. 7.9
A nyolczadik napon pedig gyülekezést tartának, mert az oltár felszentelését hét napon át végezték és az ünnepet is hét * napon.
2 Krón. 7.10
A hetedik hónapnak huszonharmadik * napján elbocsátá a népet sátoraikba, vígan és megelégedve mindama jók felett, a melyeket cselekedett az Úr Dáviddal, Salamonnal és az ő népével Izráellel.
2 Krón. 7.11
És Salamon bevégezé * az Úr házát és a királyi palotát, s mindazt, a mit magában elhatározott Salamon, hogy megcsinál az Úr házában és a maga házában; szerencsésen + bevégezé.
2 Krón. 7.12
Megjelenék pedig az Úr Salamonnak azon éjjel, s monda néki: Meghallgattam * a te könyörgésedet, és e + helyet magamnak áldozat házául választottam.
2 Krón. 7.13
Ímé, a mikor az eget * bezárandom, hogy ne legyen eső; és a mikor parancsolok a sáskának, hogy a földet megemészsze; vagy a mikor döghalált bocsátandok az én népemre:
2 Krón. 7.14
És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.
2 Krón. 7.15
Most már az én szemeim nyitva lesznek, és füleim figyelmesek lesznek e helyen a könyörgésre.
2 Krón. 7.16
Most választottam és megszenteltem e házat, hogy az én nevem abban legyen mindörökké, és ott lesznek az én szemeim és az én szívem mindenkor.
2 Krón. 7.17
És ha te előttem járándasz, a mint járt Dávid, a te * atyád, úgy cselekedvén mindenekben, a mint neked megparancsoltam, s az én rendelésimet és ítéletimet megtartándod:
2 Krón. 7.18
Megerősítem a te birodalmad trónját, a mint megigértem volt Dávidnak, a te atyádnak, mondván: Nem * vétetik el a te nemzetségedből való férfiú az Izráel királyiszékiből.
2 Krón. 7.19
De hogyha ti elszakadtok, s rendelésimet és * parancsaimat, a melyeket előtökbe adtam, elhagyjátok, s elmenvén, idegen isteneknek szolgálandotok és azok előtt meghajoltok:
2 Krón. 7.20
Kiszaggatom * őket az én földemből, a melyet adtam volt nékik: és ezt a házat, a melyet az én nevemnek szenteltem, orczám elől elvetem; tanulságul és példabeszédül adom őket minden nemzetségnek.
2 Krón. 7.21
És ezen a házon, * a mely felséges vala, minden elmenő álmélkodni fog, és azt mondja: Miért cselekedett így az Úr ezzel az országgal és ezzel a házzal?
2 Krón. 7.22
És azt felelik: Azért, mert * elhagyták az Urat, atyáik Istenét, a ki őket kihozta volt Égyiptom földéből, és idegen istenekhez hajlottak, azokat imádták és azoknak szolgáltak; azért hozta reájok mind e veszedelmet.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages