Luk. 11

Teljes szövegű keresés

Luk. 11
Luk. 11.1
És lőn, mikor ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképen János is tanította az ő tanítványait.
Luk. 11.2
Monda pedig nékik: Mikor imádkoztok, ezt mondjátok: Mi Atyánk, ki vagy * a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jőjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, miképen a mennyben, azonképen e földön is.
Luk. 11.3
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk naponként.
Luk. 11.4
És bocsásd meg nékünk a mi bűneinket; mert mi is megbocsátunk mindeneknek, a kik nékünk adósok. És ne vígy minket kisértetbe; de szabadíts meg minket a * gonosztól.
Luk. 11.5
És monda nékik: Ki az közületek, a kinek barátja van, és ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja néki: Barátom, adj nékem kölcsön három kenyeret,
Luk. 11.6
Mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak ennie;
Luk. 11.7
Az pedig onnét belőlről felelvén, ezt mondaná: Ne bánts engem: immár az ajtó be van zárva, és az én gyermekeim velem vannak az ágyban; nem kelhetek fel, és nem adhatok néked?
Luk. 11.8
Mondom néktek, ha azért nem fog is felkelni és adni néki, mert az barátja, de annak tolakodása miatt felkél és ád néki, a mennyi kell.
Luk. 11.9
Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek * és megnyittatik néktek.
Luk. 11.10
Mert a ki kér, mind kap; és a ki keres, * talál; és a zörgetőnek megnyittatik.
Luk. 11.11
Melyik atya pedig az közületek, a kitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajjon a hal helyett kígyót ád-é néki?
Luk. 11.12
Avagy ha tojást kér, vajjon skorpiót ád-é néki?
Luk. 11.13
Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Lelket azoknak, a * kik tőle kérik.
Luk. 11.14
És ördögöt űz vala * ki, mely néma vala. És lőn, mikor kiment az ördög, megszólala a néma; és csodálkozék a sokaság.
Luk. 11.15
Némelyek pedig azok közül mondának: A Belzebúb által, az ördögök fejedelme által űzi ki az ördögöket.
Luk. 11.16
Mások meg, kísértvén őt, * mennyei jelt kívánának tőle.
Luk. 11.17
Ő pedig tudván azoknak gondolatát, monda nékik: Minden ország, a * mely magával meghasonlik, elpusztul; és ház a házzal ha meghasonlik, leomlik.
Luk. 11.18
És a Sátán is ha ő magával meghasonlik, mimódon állhat meg az ő országa? mert azt mondjátok, hogy én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket.
Luk. 11.19
És ha én a Belzebúb által űzöm ki az ördögöket, a ti fiaitok ki * által űzik ki? Annakokáért ők maguk lesznek a ti bíráitok.
Luk. 11.20
Ha pedig Isten * ujjával űzöm ki az ördögöket, kétség nélkül elérkezett hozzátok az Isten országa.
Luk. 11.21
Mikor az erős fegyveres őrzi az ő palotáját, a mije van, békességben van;
Luk. 11.22
De mikor a nálánál erősebb reá jövén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, melyhez bízott, és a mit tőle zsákmányol, elosztja.
Luk. 11.23
A ki velem nincs, * ellenem van; és a ki velem nem takar, tékozol.
Luk. 11.24
Mikor a * tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélkül való helyeken jár, nyugalmat keresvén; és mikor nem talál, ezt mondja: Visszatérek az én házamba, a honnét kijöttem.
Luk. 11.25
És oda menvén, kisöpörve és felékesítve találja azt.
Luk. 11.26
Akkor elmegy, és maga mellé vesz más hét lelket, magánál gonoszabbakat, és bemenvén ott lakoznak; és annak az embernek utolsó állapota * gonoszabb lesz az elsőnél.
Luk. 11.27
Lőn pedig mikor ezeket mondá, fölemelvén szavát egy asszony a sokaság közül, monda néki: * Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál.
Luk. 11.28
Ő pedig monda: Sőt inkább boldogok a kik hallgatják az Istennek beszédét, és * megtartják azt.
Luk. 11.29
Mikor pedig a sokaság hozzá gyülekezék, kezdé mondani: E nemzetség gonosz: jelt * kíván, de jel nem adatik néki, hanem ha Jónás prófétának + ama jele;
Luk. 11.30
Mert miképen Jónás jelül volt a Ninivebelieknek, * azonképen lesz az embernek Fia is e nemzetségnek.
Luk. 11.31
A Délnek királynéasszonya felkél majd az ítéletkor e nemzetség férfiaival, és kárhoztatja őket: mert ő eljött a földnek széléről, hogy hallhassa * a Salamon bölcseségét; és ímé nagyobb + van itt Salamonnál.
Luk. 11.32
Ninive férfiai az ítéletkor együtt támadnak majd fel e nemzetséggel, és kárhoztatják ezt: mivelhogy ők megtértek a Jónás * prédikálására; és ímé nagyobb van itt + Jónásnál.
Luk. 11.33
Senki pedig, * ha gyertyát gyújt, nem teszi rejtekbe, sem a véka alá, hanem a gyertyatartóba, hogy a kik bemennek, lássák a világosságot.
Luk. 11.34
A testnek lámpása * a szem: ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz; ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét.
Luk. 11.35
Meglásd azért, hogy a világosság, mely te benned van, * sötétség ne legyen.
Luk. 11.36
Annakokáért ha a te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint mikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságával.
Luk. 11.37
Beszéd közben pedig kéré őt egy farizeus, hogy ebédeljen nála. Bemenvén azért, leüle enni.
Luk. 11.38
A farizeus pedig mikor ezt látta, elcsodálkozék, hogy ebéd előtt előbb nem mosdott * meg.
Luk. 11.39
Monda pedig az Úr néki: Ti farizeusok jóllehet a pohárnak és tálnak külső részét * megtisztítjátok; de a belsőtök rakva ragadománynyal és gonoszsággal.
Luk. 11.40
Bolondok, a ki azt teremtette, a mi kívül van, nem ugyanaz teremtette-é azt is, a mi belől van?
Luk. 11.41
Csak adjátok alamizsnául a mi benne van; és minden tiszta lesz néktek.
Luk. 11.42
De jaj néktek farizeusok! mert megadjátok a dézsmát a mentától, rutától és minden paréjtól, * de hátra hagyjátok az ítéletet és az Isten szeretetét: pedig ezeket kellene cselekedni, és amazokat sem elhagyni.
Luk. 11.43
Jaj néktek farizeusok! mert szeretitek az előlülést a * gyülekezetekben, és a piaczokon való köszöntéseket.
Luk. 11.44
Jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok! mert olyanok vagytok, mint a sírok, a melyek nem látszanak, és az emberek, a kik azokon járnak, nem tudják.
Luk. 11.45
Felelvén pedig egy a törvénytudók közül, monda néki: Mester, mikor ezeket mondod, minket is bántasz.
Luk. 11.46
Ő pedig monda: Jaj néktek is törvénytudók! mert elhordozhatatlan * terhekkel terhelitek meg az embereket, de ti magatok egy ujjotokkal sem illetitek azokat a terheket.
Luk. 11.47
Jaj néktek! mert ti építitek a próféták * sírjait; a ti atyáitok pedig megölték őket.
Luk. 11.48
Tehát bizonyságot tesztek * és jóvá hagyjátok atyáitok cselekedeteit; mert azok megölték őket, ti pedig építitek sírjaikat.
Luk. 11.49
Ezért mondta az Isten bölcsesége is: Küldök ő hozzájuk prófétákat és apostolokat; és azok közül némelyeket megölnek, * és némelyeket elüldöznek;
Luk. 11.50
Hogy számon kéressék e * nemzetségtől minden próféták vére, mely e világ fundamentomának felvettetésétől fogva kiontatott,
Luk. 11.51
Az * Ábel vérétől fogva mind a Zakariás + véréig, ki elveszett az oltár és a templom között: bizony, mondom néktek, számon kéretik e nemzetségtől.
Luk. 11.52
Jaj néktek törvénytudók! mert elvettétek a tudománynak * kulcsát: ti magatok nem mentetek be, és a kik be akartak menni, azokat meggátoltátok.
Luk. 11.53
Mikor pedig ezeket mondá nékik, az írástudók és farizeusok kezdének felette igen ellene állani és őt sok dolog felől kikérdezgetni,
Luk. 11.54
Ólálkodván ő utána, és igyekezvén valamit az ő szájából kikapni, hogy vádolhassák őt.

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

LanguagesArcanum Újságok

Arcanum Újságok
Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem