Luk. 18

Teljes szövegű keresés

Luk. 18
Luk. 18.1
Monda pedig nékik példázatot is arról, hogy * mindig imádkozni kell, és meg nem restülni;
Luk. 18.2
Mondván: Volt egy bíró egy városban, a ki Istent nem félt és embert nem becsült.
Luk. 18.3
Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elméne ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.
Luk. 18.4
Az pedig nem akará egy ideig; de azután monda ő magában: Jól lehet Istent nem félek és embert nem becsülök;
Luk. 18.5
Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.
Luk. 18.6
Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!
Luk. 18.7
Hát az Isten nem áll-é bosszút az ő választottaiért, kik ő hozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?
Luk. 18.8
Mondom néktek, hogy bosszút áll értök hamar. Mindazáltal az embernek Fia mikor eljő, avagy talál-é hitet e földön?
Luk. 18.9
Némelyeknek pedig, kik elbizakodtak magukban, hogy ők * igazak, és a többieket semmibe sem vették, ezt a példázatot is mondá:
Luk. 18.10
Két ember méne fel a templomba imádkozni; az egyik * farizeus, és a másik + vámszedő.
Luk. 18.11
A farizeus megállván, ily módon imádkozék magában: Isten! hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím e vámszedő is.
Luk. 18.12
Bőjtölök kétszer egy héten; dézsmát adok mindenből, a mit szerzek.
Luk. 18.13
A vámszedő pedig távol állván, még szemeit sem akarja vala az égre emelni, hanem veri vala mellét, mondván: Isten, légy irgalmas nékem bűnösnek!
Luk. 18.14
Mondom néktek, ez megigazulva méne alá az ő házához, inkább hogynem amaz: mert valaki felmagasztalja magát, * megaláztatik; és a ki megalázza magát, felmagasztaltatik.
Luk. 18.15
Vivének pedig hozzá kis gyermekeket is, hogy illesse azokat; * mikor pedig a tanítványok ezt látták, megdorgálák azokat.
Luk. 18.16
De Jézus magához híván őket, monda: Engedjétek, hogy a kis gyermekek én hozzám jőjjenek, és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa.
Luk. 18.17
Bizony mondom néktek: A ki nem úgy fogadja az Isten országát, mint gyermek, * semmiképen nem megy be abba.
Luk. 18.18
És megkérdé őt egy főember, mondván: Jó Mester, mit cselekedjem, * hogy az örökéletet elnyerhessem?
Luk. 18.19
Monda pedig néki Jézus: Miért mondasz engem jónak? Nincs senki jó, csak egy, az Isten.
Luk. 18.20
A parancsolatokat tudod: * Ne paráználkodjál; ne ölj; ne lopj; hamis tanubizonyságot ne tégy; tiszteld atyádat és anyádat.
Luk. 18.21
Az pedig monda: Mindezeket ifjúságomtól fogva megtartottam.
Luk. 18.22
Jézus ezeket hallván, monda néki: Még egy * fogyatkozás van benned: Add el mindenedet, a mid van, és oszd el a szegényeknek, és kincsed lesz mennyországban; és jer, kövess engem.
Luk. 18.23
Az pedig ezeket hallván, igen megszomorodék; mert igen gazdag vala.
Luk. 18.24
És mikor látta Jézus, hogy az igen megszomorodék, monda: Mily nehezen mennek be az Isten országába, a kiknek * gazdagságuk van!
Luk. 18.25
Mert könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, hogynem a gazdagnak az Isten országába bejutni.
Luk. 18.26
A kik pedig ezt hallották, mondának: Ki idvezülhet tehát?
Luk. 18.27
Ő pedig monda: A mi embereknél lehetetlen, * lehetséges az Istennél.
Luk. 18.28
És monda Péter: Ímé mi mindent elhagytunk, és * követtünk téged!
Luk. 18.29
Ő pedig monda nékik: Bizony mondom néktek, hogy senki sincs, a ki elhagyta házát, vagy szüleit, vagy testvéreit, vagy feleségét, vagy gyermekeit az Isten országáért, *
Luk. 18.30
A ki sokszorta többet ne kapna ebben az időben, a jövendő világon pedig örök életet.
Luk. 18.31
És maga mellé vévén a tizenkettőt, monda nékik: Ímé felmegyünk Jeruzsálembe, és beteljesedik minden az embernek Fián, a mit a * próféták megírtak.
Luk. 18.32
Mert a pogányok * kezébe adatik, és megcsúfoltatik, és meggyaláztatik, és megköpdöstetik;
Luk. 18.33
És megostorozván, megölik őt; és harmadnapon feltámad.
Luk. 18.34
Ők pedig ezekből semmit nem értének; és a beszéd ő előlük el vala rejtve, és nem fogták fel a mondottakat.
Luk. 18.35
Lőn pedig, mikor Jerikhóhoz közeledett, egy vak * ül vala az út mellett koldulván.
Luk. 18.36
És mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, tudakozódék, mi dolog az?
Luk. 18.37
Megmondák pedig néki, hogy a Názáretbeli Jézus megy el arra.
Luk. 18.38
És kiálta, mondván: Jézus, Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
Luk. 18.39
A kik pedig elől mentek, dorgálák őt, hogy hallgasson; de ő annál inkább kiálta: Dávidnak Fia, könyörülj rajtam!
Luk. 18.40
És Jézus megállván, parancsolá, hogy vigyék azt hozzá; és mikor közel ért, megkérdé őt,
Luk. 18.41
Mondván: Mit akarsz, hogy cselekedjem veled? Az pedig monda: Uram, hogy az én szemem világa megjőjjön.
Luk. 18.42
És Jézus monda néki: Láss, a * te hited téged megtartott.
Luk. 18.43
És azonnal megjöve annak szeme világa, és követé őt, dicsőítvén az Istent az egész sokaság pedig ezt látván, dicsőséget ada az Istennek.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages