Luk. 23

Teljes szövegű keresés

Luk. 23
Luk. 23.1
És fölkelvén az ő egész sokaságuk, vivék őt * Pilátushoz.
Luk. 23.2
És kezdék őt vádolni, mondván: Úgy találtuk, hogy * ez a népet félrevezeti, és tiltja a császár adójának fizetését, + mivelhogy ő magát ama király Krisztusnak mondja.
Luk. 23.3
Pilátus pedig megkérdé őt, mondván: Te vagy-é a zsidók királya? És ő felelvén néki, monda: Te mondod! *
Luk. 23.4
Monda pedig Pilátus a főpapoknak és a sokaságnak: Semmi bűnt nem találok ez emberben.
Luk. 23.5
De azok erősködének, mondván: A népet felzendíti, tanítván az egész Júdeában, elkezdve Galileától mind idáig.
Luk. 23.6
Pilátus pedig Galileát hallván, megkérdé, vajjon galileai ember-é ő?
Luk. 23.7
És mikor megtudta, hogy ő a Héródes hatósága alá tartozik, Héródeshez küldé őt, mivelhogy az is Jeruzsálemben vala azokban a napokban.
Luk. 23.8
Héródes pedig Jézust látván igen megörüle: mert sok időtől fogva kívánta őt látni, mivelhogy sokat hallott ő * felőle, és reménylé, hogy majd valami csodát lát, melyet ő tesz.
Luk. 23.9
Kérdezé pedig őt sok beszéddel; de ő semmit nem felele néki.
Luk. 23.10
Ott állanak vala pedig a főpapok és az írástudók, teljes igyekezettel vádolván őt.
Luk. 23.11
Héródes pedig az ő katonáival egybe semminek állítván és kicsúfolván őt, minekutána felöltöztette fényes ruhába, visszaküldé Pilátushoz.
Luk. 23.12
És az napon lőnek barátok egymással Pilátus és Héródes; mert az előtt ellenségeskedésben valának egymással.
Luk. 23.13
Pilátus pedig * a főpapokat, főembereket és a népet egybegyűjtvén,
Luk. 23.14
Monda nékik: Ide hoztátok nékem ez embert, mint a ki a népet félrevezeti: és ímé én ti előttetek kivallatván, semmi olyan bűnt nem * találtam ez emberben, a mivel őt vádoljátok:
Luk. 23.15
De még Héródes sem; mert titeket ő hozzá * igazítálak; és ímé semmi halálra való dolgot nem cselekedett ő.
Luk. 23.16
Megfenyítvén azért őt, elbocsátom.
Luk. 23.17
Kell vala pedig * elbocsátania nékik ünnepenként egy foglyot.
Luk. 23.18
De felkiálta az egész sokaság, mondván: * Vidd el ezt, és bocsásd el nékünk Barabbást!
Luk. 23.19
Ki a városban lett valami lázadásért és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe.
Luk. 23.20
Pilátus azért ismét felszólala, el akarván bocsátani Jézust;
Luk. 23.21
De azok ellene kiáltának, mondván: Feszítsd meg! Feszítsd meg őt!
Luk. 23.22
Ő pedig harmadszor is monda nékik: Mert mi gonoszt tett ez? Semmi halálra való bűnt nem találtam ő benne; megfenyítvén azért őt, elbocsátom!
Luk. 23.23
Azok pedig nagy fenszóval sürgeték, kérvén, hogy megfeszíttessék; és az ő szavok és a főpapoké erőt vesz vala.
Luk. 23.24
És Pilátus megítélé, hogy meglegyen, a mit kérnek vala.
Luk. 23.25
És elbocsátá nékik azt, a ki lázadásért * és gyilkosságért vettetett a tömlöczbe, a kit kértek vala; Jézust pedig kiszolgáltatá az ő akaratuknak.
Luk. 23.26
Mikor azért elvivék őt, egy Czirénebeli * Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után.
Luk. 23.27
Követé pedig őt a népnek és az asszonyoknak nagy sokasága, a kik gyászolák és siraták őt.
Luk. 23.28
Jézus pedig hozzájok fordulván, monda: Jeruzsálem leányai, ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon sírjatok, és a ti magzataitokon.
Luk. 23.29
Mert ímé jőnek napok, melyeken ezt mondják: Boldogok * a meddők, és a mely méhek nem szültek, és az emlők, melyek nem szoptattak!
Luk. 23.30
Akkor kezdik mondani a hegyeknek: * Essetek mi reánk; és a halmoknak: Borítsatok el minket!
Luk. 23.31
Mert ha a zöldelő * fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán?
Luk. 23.32
Vivének pedig két * másikat is, két gonosztevőt ő vele, hogy megölessenek.
Luk. 23.33
Mikor pedig elmenének a helyre, mely Koponya * helyének mondatik, ott megfeszíték őt és a gonosztevőket, egyiket jobbkéz + felől, a másikat balkéz felől.
Luk. 23.34
Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg * nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az ő ruháit, vetének + reájok sorsot.
Luk. 23.35
És a nép megálla nézni. Csúfolák pedig őt a főemberek is azokkal egybe, mondván: Egyebeket megtartott, tartsa meg magát, ha ő a Krisztus, az Istennek ama választottja.
Luk. 23.36
Csúfolák pedig őt a vitézek is, odajárulván * és eczettel kínálván őt.
Luk. 23.37
És ezt mondván néki: Ha * te vagy a zsidóknak ama Királya, szabadítsd meg magadat!
Luk. 23.38
Vala pedig egy felirat is fölébe írva görög, római és zsidó betűkkel: Ez a zsidóknak * ama Királya.
Luk. 23.39
A felfüggesztett gonosztevők közül pedig az egyik szidalmazá őt, mondván: Ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat, minket is!
Luk. 23.40
Felelvén pedig a másik, megdorgálá őt, mondván: Az Istent sem féled-e te? Hiszen te ugyanazon ítélet alatt vagy!
Luk. 23.41
És mi ugyan méltán; mert * a mi cselekedetünknek méltó büntetését vesszük: ez pedig semmi méltatlan dolgot nem + cselekedett.
Luk. 23.42
És monda Jézusnak: Uram, emlékezzél meg én rólam, mikor eljősz a te országodban!
Luk. 23.43
És monda néki Jézus: Bizony mondom néked: Ma velem leszel a paradicsomban.
Luk. 23.44
Vala pedig mintegy hat óra, és sötétség * lőn az egész tartományban mind kilencz órakorig.
Luk. 23.45
És meghomályosodék a nap, és a templom kárpitja * középen ketté hasada.
Luk. 23.46
És kiáltván * Jézus nagy szóval, monda: Atyám, a te kezeidbe teszem le az én lelkemet. És ezeket mondván, meghala.
Luk. 23.47
Látván pedig a százados, a mi történt, dicsőíté az Istent, mondván: * Bizony ez ember igaz vala.
Luk. 23.48
És az egész sokaság, mely e dolognak látására ment oda, látván azokat, a mik történtek, mellét * verve megtére.
Luk. 23.49
Az ő ismerősei pedig mind, * és az asszonyok, a kik Galileából követék őt, távol állának, nézvén ezeket.
Luk. 23.50
És ímé egy ember, kinek József vala neve, tanácsbeli, jó és igaz * férfiú,
Luk. 23.51
Ki nem vala részes azoknak tanácsában és cselekedetében, Arimathiából, a zsidók városából való, ki maga is várja vala az Istennek * országát;
Luk. 23.52
Ez oda menvén Pilátushoz, elkéré a Jézus testét.
Luk. 23.53
És levévén azt, begöngyölé azt gyolcsba, és helyhezteté azt egy sziklába vágott sírboltba, melyben még senki sem feküdt.
Luk. 23.54
És az a nap péntek vala, és szombat virrada rá.
Luk. 23.55
Az őt követő asszonyok is pedig, kik vele Galileából jöttek, megnézék a sírt, és hogy miképen helyeztetett el az ő teste.
Luk. 23.56
Visszatérvén pedig, készítének fűszerszámokat és keneteket.
Luk. 23.57
És szombaton nyugovának a parancsolat * szerint.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages