Luk. 3

Teljes szövegű keresés

Luk. 3
Luk. 3.1
Tibérius császár uralkodásának tizenötödik esztendejében pedig, mikor Júdeában Ponczius Pilátus volt a helytartó, és Galileának negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitis tartományának pedig negyedes fejedelme az ő testvére Filep, Abiléné negyedes fejedelme meg Lisániás,
Luk. 3.2
Annás és Kajafás * főpapsága alatt, lőn az Úrnak szava Jánoshoz, a Zakariás fiához, + a pusztában,
Luk. 3.3
És méne * a Jordán mellett lévő minden tartományba prédikálván a megtérés keresztségét a bűnöknek bocsánatjára;
Luk. 3.4
A mint meg van írva Ésaiás próféta beszédeinek könyvében, ki ezt mondja: Kiáltónak * szava a pusztában: Készítsétek meg az Úrnak útját, egyengessétek az ő ösvényeit.
Luk. 3.5
Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös útak símákká lesznek;
Luk. 3.6
És meglátja minden test az * Istennek szabadítását.
Luk. 3.7
Monda azért a sokaságnak, a mely kiméne hozzá, hogy általa megkereszteltessék: Viperák fajzati, * kicsoda intett meg titeket, hogy a bekövetkező harag elől meneküljetek?
Luk. 3.8
Teremjetek azért megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne mondogassátok magatokban: Ábrahám a mi atyánk! mert mondom néktek, hogy az Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak.
Luk. 3.9
Immár pedig a fejsze is rávettetett a fák gyökerére: * minden fa azért, a mely jó gyümölcsöt nem terem, kivágattatik és a tűzre vettetik.
Luk. 3.10
És megkérdé őt a sokaság, mondván: Mit cselekedjünk tehát?
Luk. 3.11
Ő pedig felelvén, monda nékik: A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, a kinek nincs; * és a kinek van eledele, hasonlókép cselekedjék.
Luk. 3.12
És eljövének a vámszedők is, hogy megkeresztelkedjenek, és mondának néki: Mester, mit cselekedjünk?
Luk. 3.13
Ő pedig monda nékik: Semmi többet ne követeljetek, mint a mi előtökbe rendeltetett.
Luk. 3.14
És megkérdék őt a vitézek is, mondván: Hát mi mit cselekedjünk? És monda nékik: Senkit se háborítsatok, se ne patvarkodjatok; és elégedjetek meg zsoldotokkal.
Luk. 3.15
Mikor pedig a nép várt és szívökben mind azon gondolkoztak János felől, hogy vajjon nem ő-é a Krisztus;
Luk. 3.16
Felele János mindeneknek, mondván: Én ugyan keresztellek titeket vízzel; * de eljő, a ki nálamnál erősebb, a kinek nem vagyok méltó, hogy sarujának kötőjét megoldjam: az majd keresztel titeket Szent Lélekkel + és tűzzel:
Luk. 3.17
Kinek szórólapátja * kezében van, és megtisztítja szérűjét; és a gabonát az ő csűrébe takarja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel.
Luk. 3.18
És még sok egyebekre is intvén őket, hirdeté az evangyéliomot a népnek.
Luk. 3.19
Mikor pedig Heródes, a negyedes fejedelem, megfeddetett ő tőle Heródiásért, az ő testvérének, Filepnek feleségéért és mindama gonoszságokért, a miket Heródes cselekedett,
Luk. 3.20
Ez még azzal tetézte mindezeket, hogy Jánost tömlöczbe * vetteté.
Luk. 3.21
Lőn pedig, hogy mikor az egész nép megkeresztelkedett, és Jézus is megkereszteltetett, * és imádkozott, megnyilatkozék az ég,
Luk. 3.22
És leszálla ő reá a Szent * Lélek testi ábrázatban mint egy galamb, és szózat lőn mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, + te benned gyönyörködöm!
Luk. 3.23
Maga Jézus pedig mintegy harmincz esztendős volt, mikor tanítani kezdett, ki, a mint állítják vala, a József fia * vala, ez pedig a Hélié,
Luk. 3.24
Ez Mattáté, ez Lévié, ez Melkié, ez Jannáé, ez Józsefé,
Luk. 3.25
Ez Matthatiásé, ez Ámosé, ez Naumé, ez Eslié, ez Naggaié,
Luk. 3.26
Ez Maáté, ez Matthatiásé, ez Sémeié, ez Józsefé, ez Júdáé,
Luk. 3.27
Ez Joannáé, ez Rhésáé, ez Zorobábelé, ez Saláthielé, ez Nérié,
Luk. 3.28
Ez Melkié, ez Addié, ez Hosámé, ez Elmodámé, ez Éré,
Luk. 3.29
Ez Jóséé, ez Eliézeré, ez Jórimé, ez Mattáté, ez Lévié,
Luk. 3.30
Ez Simeoné, ez Júdáé, ez Józsefé, ez Jónáné, ez Eliákimé,
Luk. 3.31
Ez Méleáé, ez Maináné, ez Mattátáé, ez Nátáné, ez Dávidé,
Luk. 3.32
Ez Jesséé, ez Obedé, ez Boázé, ez Sálmoné, ez Naássoné,
Luk. 3.33
Ez Aminádábé, * ez Arámé, ez Esroné, ez Fáresé, ez + Júdáé.
Luk. 3.34
Ez Jákóbé, ez Izsáké, ez Ábrahámé, ez Táréé, * ez Nákhoré,
Luk. 3.35
Ez Sárukhé, ez Ragávé, ez Fáleké, ez Eberé, ez Saláé,
Luk. 3.36
Ez Kajnáné, ez Arfaksádé, ez Semé, ez * Noéé, ez Lámekhé,
Luk. 3.37
Ez Mathuséláé, ez Énókhé, ez Járedé, ez Mahalaléelé, ez Kajnáné,
Luk. 3.38
Ez Énósé, * ez Sethé, ez + Ádámé, ez pedig ** az Istené.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages