Mát. 11

Teljes szövegű keresés

Mát. 11
Mát. 11.1
És lőn, mikor elvégezé Jézus a tizenkét tanítványának adott utasítást, elméne onnan, hogy tanítson és prédikáljon azoknak városaiban.
Mát. 11.2
János pedig, mikor meghallotta a * fogságban a Krisztus cselekedeteit, elküldvén kettőt az ő + tanítványai közül,
Mát. 11.3
Monda néki: Te vagy-é az, * a ki eljövendő, vagy mást várjunk?
Mát. 11.4
És felelvén Jézus, monda nékik: Menjetek el és jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok:
Mát. 11.5
A vakok látnak, és a sánták járnak; a poklosok megtisztulnak és a siketek hallanak; a * halottak föltámadnak, és a szegényeknek evangyéliom hirdettetik;
Mát. 11.6
És boldog, a ki * én bennem meg nem botránkozik.
Mát. 11.7
Mikor pedig azok elmentek vala, szólni kezde Jézus a sokaságnak Jánosról: Mit látni mentetek ki * a pusztába? Nádszálat-é, a mit a szél hajtogat?
Mát. 11.8
Hát mit látni mentetek ki? Puha ruhába öltözött embert-é? Ímé a kik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak.
Mát. 11.9
Hát mit látni mentetek ki? * Prófétát-é? Bizony, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat!
Mát. 11.10
Mert ő az, a kiről meg van írva: Ímé * én elküldöm az én követemet a te orczád előtt, a ki megkészíti előtted a te útadat.
Mát. 11.11
Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál; de a ki legkisebb a * mennyeknek országában, nagyobb nálánál.
Mát. 11.12
A * Keresztelő János idejétől fogva pedig mind mostanig erőszakoskodnak a mennyek országáért, és az erőszakoskodók ragadják el azt.
Mát. 11.13
Mert a próféták mindnyájan és a törvény Jánosig prófétáltak vala.
Mát. 11.14
És, ha be akarjátok venni, * Illés ő, a ki eljövendő vala.
Mát. 11.15
A kinek van füle a hallásra, hallja.
Mát. 11.16
De kihez hasonlítsam ezt a nemzetséget? Hasonlatos a gyermekekhez, a kik a piaczon ülnek, és kiáltoznak az ő társaiknak,
Mát. 11.17
És ezt mondják: Sípoltunk néktek, és nem tánczoltatok; siralmas énekeket énekeltünk néktek, és nem sírtatok.
Mát. 11.18
Mert eljött János, * a ki sem eszik, sem iszik, és azt mondják: Ördög van benne.
Mát. 11.19
Eljött az embernek Fia, * a ki eszik és iszik, és ezt mondják: Ímé a nagy étü és részeges ember, a vámszedők és bűnösök barátja! És igazoltaték a bölcseség az ő fiaitól.
Mát. 11.20
Ekkor elkezdé szemökre hányni ama városoknak, a melyekben legtöbb csodái lőnek, hogy nem tértek vala meg:
Mát. 11.21
Jaj néked * Korazin! Jaj néked Bethsaida! Mert ha Tirusban és Sidonban történnek vala azok a csodák, a melyek bennetek lőnek, + rég megtértek volna gyászruhában és hamuban.
Mát. 11.22
De mondom néktek: Tirusnak és Sidonnak könnyebb dolga lesz az ítélet napján, hogynem néktek.
Mát. 11.23
Te is * Kapernaum, a ki az égig felmagasztaltattál, a pokolig fogsz megaláztatni; mert ha Sodomában történnek vala azok a csodák, a melyek te benned lőnek, mind e mai napig megmaradt volna.
Mát. 11.24
De mondom néktek, hogy Sodoma földének könnyebb * dolga lesz az ítélet napján, hogynem néked.
Mát. 11.25
Abban az időben szólván Jézus, monda: Hálákat * adok néked, Atyám, mennynek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.
Mát. 11.26
Igen, Atyám, mert így volt kedves te előtted.
Mát. 11.27
Mindent * nékem adott át az én Atyám, és senki sem ismeri a Fiút, csak az Atya; az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és a kinek a Fiú akarja megjelenteni.
Mát. 11.28
Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és * én megnyugosztlak titeket.
Mát. 11.29
Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
Mát. 11.30
Mert az én igám gyönyörűséges, és az * én terhem könnyű.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages