Mát. 16

Teljes szövegű keresés

Mát. 16
Mát. 16.1
És hozzá menvén a farizeusok és sadduczeusok, kisértvén, kérék őt, hogy mutasson nékik * mennyei jelt.
Mát. 16.2
Ő pedig felelvén, monda * nékik: Mikor estveledik, azt mondjátok: Szép idő lesz; mert veres az ég.
Mát. 16.3
Reggel pedig: Ma zivatar lesz; mert az ég borús és veres. Képmutatók, az ég ábrázatját meg tudjátok ítélni, az idők jeleit * pedig nem tudjátok?
Mát. 16.4
E gonosz és parázna nemzetség jelt kíván; * és nem adatik néki jel, hanemha a Jónás prófétának jele. És ott hagyván őket, elméne.
Mát. 16.5
És az ő tanítványai a tulsó partra menvén, elfelejtettek kenyeret vinni magukkal.
Mát. 16.6
Jézus pedig monda nékik: Vigyázzatok és őrizkedjetek * a farizeusok és sadduczeusok kovászától.
Mát. 16.7
Ők pedig tanakodnak vala maguk között, mondván: Nem hoztunk kenyeret magunkkal.
Mát. 16.8
Jézus pedig megértvén ezt, monda nékik: Mit tanakodtok magatok között óh * kicsinyhitűek, hogy kenyeret nem hoztatok magatokkal?!
Mát. 16.9
Mégsem értitek-é, nem is emlékeztek-é az * ötezernek öt kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?
Mát. 16.10
Sem a * négyezernek hét kenyerére, és hogy hány kosárt töltöttetek meg?
Mát. 16.11
Hogyan nem értitek, hogy nem kenyérről mondtam néktek, hogy őrizkedjetek a farizeusok és sadduczeusok kovászától!?
Mát. 16.12
Ekkor értették meg, hogy nem arról szólott, hogy a kenyér kovászától, hanem hogy a farizeusok és sadduczeusok tudományától őrizkedjenek.
Mát. 16.13
Mikor pedig Jézus Czézárea Filippi * környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engemet, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek?
Mát. 16.14
Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő * Jánosnak, mások + Illésnek; némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül.
Mát. 16.15
Monda nékik: Ti pedig kinek mondotok engem?
Mát. 16.16
Simon Péter pedig felelvén, monda: Te * vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia.
Mát. 16.17
És felelvén Jézus, monda néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem * test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám.
Mát. 16.18
De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a * kősziklán építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.
Mát. 16.19
És néked adom a mennyek országának kulcsait; * és a mit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen; és a mit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.
Mát. 16.20
Akkor megparancsolá tanítványainak, hogy senkinek se * mondják, hogy ő a Jézus Krisztus.
Mát. 16.21
Ettől fogva kezdé Jézus jelenteni az ő tanítványainak, hogy néki * Jeruzsálembe kell menni, és sokat szenvedni a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól, és megöletni, és harmadnapon + föltámadni.
Mát. 16.22
És Péter előfogván őt, kezdé feddeni, mondván: Mentsen Isten, Uram! Nem eshetik ez meg te véled.
Mát. 16.23
Ő pedig megfordulván, monda Péternek: Távozz tőlem Sátán; bántásomra vagy nékem; mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra.
Mát. 16.24
Ekkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki jőni * akar én utánam, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, + és kövessen engem.
Mát. 16.25
Mert a ki meg akarja tartani * az ő életét, elveszti azt; a ki pedig elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt.
Mát. 16.26
Mert mit használ * az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de az ő lelkében kárt vall? Avagy micsoda váltságot adhat az ember az ő lelkéért?
Mát. 16.27
Mert az embernek Fia eljő az ő Atyjának dicsőségében, az ő angyalaival; és akkor * megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint.
Mát. 16.28
Bizony mondom néktek: Azok között, a kik itt állanak, vannak némelyek, a kik nem kóstolják meg a halált, * a míg meg nem látják az embernek Fiát eljőni + az ő országában.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT