Mát. 2

Teljes szövegű keresés

Mát. 2
Mát. 2.1
A mikor pedig megszületik vala * Jézus a júdeai Bethlehemben, Heródes király idejében, ímé napkeletről bölcsek jövének Jeruzsálembe, ezt mondván:
Mát. 2.2
Hol van a zsidók királya, a ki megszületett? Mert láttuk az ő csillagát * napkeleten, és azért jövénk, hogy tisztességet tegyünk néki.
Mát. 2.3
Heródes király pedig ezt hallván, megháborodék, és vele együtt az egész Jeruzsálem.
Mát. 2.4
És egybegyűjtve minden főpapot és a nép írástudóit, tudakozódik vala tőlük, hol kell a Krisztusnak megszületnie?
Mát. 2.5
Azok pedig mondának néki: A júdeai Bethlehemben; mert így írta vala meg a próféta:
Mát. 2.6
És * te Bethlehem, Júdának földje, semmiképen sem vagy legkisebb Júda fejedelmi városai között: mert belőled származik a fejedelem, a ki legeltetni fogja az én népemet, az Izráelt.
Mát. 2.7
Ekkor Heródes titkon hivatván a bölcseket, szorgalmatosan megtudakolá tőlük a csillag megjelenésének idejét.
Mát. 2.8
És elküldvén őket Bethlehembe, monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan kérdezősködjetek a gyermek felől, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és tisztességet tegyek néki.
Mát. 2.9
Ők pedig a király beszédét meghallván, elindulának. És ímé a csillag, a melyet napkeleten láttak, előttük megy vala mind addig, a míg odaérvén, megálla a hely fölött, a hol a gyermek vala.
Mát. 2.10
És mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének.
Mát. 2.11
És bemenvén a házba, ott találák a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat * adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.
Mát. 2.12
És mivel álomban meginttettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton térének vissza hazájokba.
Mát. 2.13
Mikor pedig azok visszatérnek vala, ímé megjelenék az Úrnak angyala Józsefnek álomban, és monda: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és fuss Égyiptomba, és maradj ott, a míg én mondom néked; mert Heródes halálra fogja keresni a gyermeket.
Mát. 2.14
Ő pedig fölkelvén, vevé a gyermeket és annak anyját éjjel, és Égyiptomba távozék.
Mát. 2.15
És ott vala egész a Heródes haláláig, hogy beteljesedjék, a mit az Úr mondott a * próféta által, a ki így szólt: Égyiptomból hívtam ki az én fiamat.
Mát. 2.16
Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek megcsúfolták őt, szerfölött felháborodék, és kiküldvén, megölete Bethlehemben és annak egész környékén minden gyermeket, két esztendőstől és azon alól, az idő szerint, a melyet szorgalmasan tudakolt a bölcsektől.
Mát. 2.17
Ekkor teljesedék be, a mit Jeremiás próféta mondott, a midőn így szólt:
Mát. 2.18
Szó hallatszott Rámában: Sírás-rívás és sok keserves jajgatás. Rákhel siratta az ő fiait és nem akart megvigasztaltatni, * mert nincsenek.
Mát. 2.19
Mikor pedig Heródes meghalt, ímé az Úrnak angyala megjelenék álomban Józsefnek Égyiptomban.
Mát. 2.20
Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket és annak anyját, és eredj az Izráel földére; mert * meghaltak, a kik a gyermeket halálra keresik vala.
Mát. 2.21
Ő pedig felkelvén, magához vevé a gyermeket és annak anyját, és elméne Izráel földére.
Mát. 2.22
Mikor pedig hallá, hogy Júdeában Arkhelaus uralkodik, Heródesnek, az ő atyjának helyén, nem mert vala oda menni, hanem minthogy álomban meginteték, Galilea vidékeire tére.
Mát. 2.23
És oda jutván, * lakozék Názáret nevű városban, hogy beteljesedjék, a mit a próféták mondottak, + hogy názáretinek ** fog neveztetni.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages