Mát. 24

Teljes szövegű keresés

Mát. 24
Mát. 24.1
És kijővén Jézus a templomból, tovább méne; és hozzámenének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom * épületeit.
Mát. 24.2
Jézus pedig monda nékik: Nem látjátok-é mind ezeket? Bizony mondom néktek: Nem marad itt * kő kövön, mely le nem romboltatik.
Mát. 24.3
Mikor pedig az olajfák hegyén ül vala, hozzá menének a tanítványok magukban mondván: Mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? és micsoda jele lesz a te eljövetelednek, és a világ végének?
Mát. 24.4
És Jézus felelvén, monda nékik: Meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket,
Mát. 24.5
Mert * sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
Mát. 24.6
Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
Mát. 24.7
Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
Mát. 24.8
Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
Mát. 24.9
Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek * minden nép előtt az én nevemért.
Mát. 24.10
És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást.
Mát. 24.11
És sok * hamis próféta támad, a kik sokakat elhitetnek.
Mát. 24.12
És mivelhogy a gonoszság * megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül.
Mát. 24.13
De a ki mindvégig állhatatos marad, * az idvezül.
Mát. 24.14
És az Isten országának ez az evangyélioma hirdettetik majd az * egész világon, + bizonyságul minden népnek; és akkor jő el a vég.
Mát. 24.15
Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, * a melyről Dániel próféta szólott, ott áll a szent helyen (a ki olvassa, értse meg):
Mát. 24.16
Akkor, a kik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre;
Mát. 24.17
A ház tetején * levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen;
Mát. 24.18
És a mezőn levő ne térjen vissza, hogy az ő ruháját elvigye.
Mát. 24.19
Jaj pedig a terhes és szoptató asszonyoknak azokon a napokon.
Mát. 24.20
Imádkozzatok pedig, hogy a ti futástok ne télen legyen, se * szombatnapon:
Mát. 24.21
Mert akkor nagy * nyomorúság lesz, a milyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha.
Mát. 24.22
És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a napok.
Mát. 24.23
Ha valaki ezt mondja akkor néktek: Ímé, itt * a Krisztus, vagy amott; ne higyjétek.
Mát. 24.24
Mert hamis * Krisztusok és hamis próféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is.
Mát. 24.25
Ímé eleve megmondottam néktek.
Mát. 24.26
Azért ha azt mondják majd néktek: Ímé a pusztában van; ne menjetek ki. Ímé a belső szobákban; ne higyjétek.
Mát. 24.27
Mert a miképen a villámlás * napkeletről támad és ellátszik egész napnyugtáig, úgy lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mát. 24.28
Mert a hol a * dög, oda gyűlnek a keselyűk.
Mát. 24.29
Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a * nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek.
Mát. 24.30
És akkor feltetszik az ember Fiának jele az égen. És akkor sír a föld minden nemzetsége, * és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég + felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.
Mát. 24.31
És elküldi az ő angyalait * nagy trombitaszóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felől, az ég egyik végétől a másik végéig.
Mát. 24.32
A fügefáról * vegyétek pedig a példát: mikor az ága már zsendül, és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár:
Mát. 24.33
Azonképen ti is, mikor mindezeket látjátok, tudjátok meg, hogy közel van, az ajtó előtt.
Mát. 24.34
Bizony mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, mígnem mindezek meglesznek.
Mát. 24.35
Az ég és a föld * elmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak.
Mát. 24.36
Arról a napról és óráról pedig senki * sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül.
Mát. 24.37
A miképen pedig a Noé napjaiban * vala, akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mát. 24.38
Mert a miképen az özönvíz előtt való napokban esznek és isznak vala, házasodnak és férjhez mennek vala, mind ama napig, a melyen Noé a bárkába méne.
Mát. 24.39
És nem vesznek vala észre semmit, mígnem eljöve az özönvíz és mindnyájukat elragadá: akképen lesz az ember Fiának eljövetele is.
Mát. 24.40
Akkor ketten lesznek a mezőn; az egyik felvétetik, * a másik ott hagyatik.
Mát. 24.41
Két asszony őröl a malomban; az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik.
Mát. 24.42
Vigyázzatok * azért, mert nem tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok.
Mát. 24.43
Azt pedig jegyezzétek meg, hogy ha tudná a ház ura, hogy az éjszakának melyik szakában jő el a tolvaj: vigyázna, és nem engedné, hogy házába törjön.
Mát. 24.44
Azért legyetek készen ti is; mert a mely órában nem * gondoljátok, abban jő el az embernek Fia.
Mát. 24.45
Kicsoda hát a hű és bölcs * szolga, a kit az ő ura gondviselővé tőn az ő házanépén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt?
Mát. 24.46
Boldog az a szolga, a kit az ő ura, mikor haza jő, * ily munkában talál.
Mát. 24.47
Bizony mondom néktek, * hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt.
Mát. 24.48
Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében: * Halogatja még az én uram a hazajövetelt;
Mát. 24.49
És az ő szolgatársait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene:
Mát. 24.50
Megjő annak a szolgának az ura, a mely napon nem várja és a mely órában nem gondolja,
Mát. 24.51
És ketté vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja; * ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages