Mát. 4

Teljes szövegű keresés

Mát. 4
Mát. 4.1
Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, * hogy megkisértessék az ördögtől.
Mát. 4.2
És mikor * negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
Mát. 4.3
És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak * kenyerekké.
Mát. 4.4
Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: * Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
Mát. 4.5
Ekkor vivé őt az ördög a * szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
Mát. 4.6
És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: * Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
Mát. 4.7
Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: * Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
Mát. 4.8
Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
Mát. 4.9
És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
Mát. 4.10
Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: * Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
Mát. 4.11
Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és * szolgálnak vala néki.
Mát. 4.12
Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy * János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;
Mát. 4.13
És odahagyva Názáretet, elméne és lakozék a tengerparti Kapernaumban, a Zebulon és Naftali határain;
Mát. 4.14
Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván:
Mát. 4.15
Zebulonnak földje és Naftalinak földje, a tenger felé, a Jordánon túl, a pogányok Galileája,
Mát. 4.16
A nép, a mely sötétségben ül vala, láta nagy világosságot, és a kik a halálnak földében és árnyékában ülnek vala, azoknak világosság * támada.
Mát. 4.17
Ettől fogva kezde Jézus prédikálni, és ezt mondani: * Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.
Mát. 4.18
Mikor pedig a galileai tenger mellett jár vala Jézus, láta * két testvért, Simont, a kit Péternek neveznek, és Andrást az ő testvérét, a mint a tengerbe hálót vetnek vala; mert halászok valának.
Mát. 4.19
És monda nékik: Kövessetek engem, és azt mívelem, hogy embereket * halásszatok.
Mát. 4.20
Azok pedig azonnal otthagyván a hálókat, * követék őt.
Mát. 4.21
És onnan tovább menve, láta más két testvért, Jakabot a Zebedeus fiát, és Jánost amannak testvérét, a mint a hajóban atyjukkal Zebedeussal a hálóikat kötözgetik vala; és hívá őket.
Mát. 4.22
Azok pedig azonnal otthagyván a hajót és atyjukat, követék őt.
Mát. 4.23
És * bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
Mát. 4.24
És elterjede az ő híre egész Siriában: és * hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
Mát. 4.25
És nagy * sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages