Mát. 5

Teljes szövegű keresés

Mát. 5
Mát. 5.1
Mikor pedig látta Jézus a sokaságot, felméne a hegyre, és a mint leül vala, hozzámenének az ő tanítványai.
Mát. 5.2
És megnyitván száját, tanítja vala őket, mondván:
Mát. 5.3
Boldogok a lelki * szegények: mert övék a mennyeknek országa.
Mát. 5.4
Boldogok, a kik * sírnak: mert ők megvígasztaltatnak.
Mát. 5.5
Boldogok a * szelídek: mert ők örökségül bírják a földet.
Mát. 5.6
Boldogok, a kik * éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.
Mát. 5.7
Boldogok * az irgalmasok: mert ők irgalmasságot nyernek.
Mát. 5.8
Boldogok, a kiknek * szívök tiszta: mert ők az Istent meglátják.
Mát. 5.9
Boldogok a * békességre igyekezők: mert ők az Isten fiainak mondatnak.
Mát. 5.10
Boldogok, a kik * háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.
Mát. 5.11
Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot * mondanak ellenetek én érettem.
Mát. 5.12
Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így * háborgatták a prófétákat is, a kik előttetek voltak.
Mát. 5.13
Ti vagytok a * földnek savai; ha pedig a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó azután semmire, hanem hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Mát. 5.14
Ti vagytok a világ * világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épített város.
Mát. 5.15
Gyertyát * sem azért gyújtanak, hogy a véka alá, hanem hogy a gyertyatartóba tegyék és fényljék mindazoknak, a kik a házban vannak.
Mát. 5.16
Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy * lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.
Mát. 5.17
Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, * hanem inkább, hogy betöltsem.
Mát. 5.18
Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, * a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik.
Mát. 5.19
Valaki azért * csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen.
Mát. 5.20
Mert mondom néktek, hogy ha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképen sem mehettek be a mennyeknek országába.
Mát. 5.21
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj, mert a ki öl, méltó az * ítéletre.
Mát. 5.22
Én pedig azt mondom néktek, hogy mindaz, a ki haragszik * az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre: a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Ráka, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére.
Mát. 5.23
Azért, ha a te ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy a te atyádfiának valami panasza van ellened:
Mát. 5.24
Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb * békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat.
Mát. 5.25
Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton * vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged.
Mát. 5.26
Bizony mondom néked: ki nem jősz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig.
Mát. 5.27
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: * Ne paráználkodjál!
Mát. 5.28
Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kivánságnak * okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.
Mát. 5.29
Ha pedig a te jobb * szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
Mát. 5.30
És ha a te jobb kezed botránkoztat meg téged, vágd le azt és vesd el magadtól; mert jobb néked, hogy egy vesszen el a te tagjaid közül, semhogy egész tested a gyehennára vettessék.
Mát. 5.31
Megmondatott továbbá: Valaki elbocsátja feleségét, adjon néki elválásról * való levelet.
Mát. 5.32
Én pedig azt mondom néktek: Valaki elbocsátja feleségét, * paráznaság okán kívül, paráznává teszi azt; és a ki elbocsátott asszonyt veszen el, paráználkodik.
Mát. 5.33
Ismét hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Hamisan ne esküdjél, hanem teljesítsd az * Úrnak tett esküidet.
Mát. 5.34
Én pedig azt mondom néktek: * Teljességgel ne esküdjetek; se az égre, mert az + az Istennek királyi széke;
Mát. 5.35
Se a földre, mert az az ő lábainak zsámolya; se Jeruzsálemre, mert a * nagy Királynak városa;
Mát. 5.36
Se a te fejedre ne esküdjél, mert egyetlen hajszálat sem tehetsz fehérré vagy feketévé;
Mát. 5.37
Hanem legyen a ti * beszédetek: Úgy úgy; nem nem; a mi pedig ezeken felül vagyon, a gonosztól vagyon.
Mát. 5.38
Hallottátok, hogy megmondatott: Szemet * szemért és fogat fogért.
Mát. 5.39
Én pedig azt mondom néktek: Ne álljatok ellene a gonosznak, hanem a ki arczul üt téged jobb * felől, fordítsd felé a másik orczádat is.
Mát. 5.40
És a ki törvénykezni akar veled és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda * néki a felsőt is.
Mát. 5.41
És a ki téged egy mértföldútra kényszerít, menj el vele kettőre.
Mát. 5.42
A ki tőled kér, adj néki; és a ki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól.
Mát. 5.43
Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd * felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.
Mát. 5.44
Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek * ellenségeiteket, áldjátok azokat, a kik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, a kik titeket gyűlölnek, + és imádkozzatok azokért, a kik háborgatnak és kergetnek titeket.
Mát. 5.45
Hogy * legyetek a ti mennyei Atyátoknak fiai, a ki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ád mind az igazaknak, mind a hamisaknak.
Mát. 5.46
Mert ha azokat szeretitek, a kik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekeszik-é?
Mát. 5.47
És ha csak a ti atyátokfiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet? Nemde a vámszedők is nem azonképen cselekesznek-é?
Mát. 5.48
* Legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages