1 Móz. 25

Teljes szövegű keresés

1 Móz. 25
1 Móz. 25.1
Ábrahám pedig ismét vőn magának feleséget, kinek neve Ketúráh vala.
1 Móz. 25.2
És az * szűlé néki Zimránt, Joksánt, Médánt, Midiánt, Isbákot és Suakhot.
1 Móz. 25.3
Joksán pedig nemzé Sébát, és Dédánt. Dédánnak pedig fiai valának: Assurim, Letúsim és Leummim.
1 Móz. 25.4
S Midiánnak fiai: Éfah, Éfer, Hánok, Abida és Eldaah: Mind ezek Ketúráhnak fiai.
1 Móz. 25.5
Valamije pedig Ábrahámnak vala, mindazt * Izsáknak adta vala.
1 Móz. 25.6
Az ágyasok fiainak pedig, a kik Ábraháméi valának, ada Ábrahám ajándékokat, és elküldé azokat az ő fia mellől, Izsák mellől még éltében napkelet felé, napkeleti tartományba.
1 Móz. 25.7
S ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt: száz hetvenöt esztendő.
1 Móz. 25.8
És kimúlék és meghala Ábrahám, jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takaríttaték az ő * népéhez.
1 Móz. 25.9
És eltemeték őt Izsák és Ismáel az ő fiai a Makpelá barlangjában, Efronnak, a Khitteus Czohár fiának mezejében, mely Mamré átellenében van.
1 Móz. 25.10
Abban a mezőben, melyet Ábrahám a Khéth fiaitól vett vala: ott temettetett el Ábrahám és az ő felesége Sára.
1 Móz. 25.11
Lőn pedig Ábrahám halála után, megáldá Isten az ő fiát Izsákot; Izsák pedig lakozék a Lakhai Rói * forrásánál.
1 Móz. 25.12
Ezek pedig Ábrahám fiának Ismáelnek nemzetségei, a kit az Égyiptombeli Hágár a Sára szolgálója szűlt vala Ábrahámnak.
1 Móz. 25.13
Ezek az Ismáel fiainak nevei, nevök s nemzetségök szerint: * Ismáelnek elsőszülötte Nebájót, azután Kédar, Adbeél és Mibszám.
1 Móz. 25.14
És Misma, Dúmah és Massza.
1 Móz. 25.15
Hadar, Théma, Jetúr, Náfis és Kedmah.
1 Móz. 25.16
Ezek az Ismáel fiai, és ezek azoknak nevei udvaraikban, falvaikban; tizenkét * fejedelem az ő nemzetségök szerint.
1 Móz. 25.17
Ezek pedig az Ismáel életének esztendei: száz harminczkét esztendő. És kimúlék és meghala, és takaríttaték az ő népéhez.
1 Móz. 25.18
Lakoztak pedig Havilától fogva Súrig, a mely Égyiptom átellenében van, a merre Assiriába mennek. Minden atyjafiával * szemben esett az ő lakása.
1 Móz. 25.19
Ezek pedig Izsáknak az Ábrahám fiának nemzetségei: Ábrahám nemzé Izsákot.
1 Móz. 25.20
Izsák pedig negyven esztendős vala, a mikor feleségűl vette Rebekát a Siriából való Bethuélnek leányát, Mésopotámiából, a Siriából való Lábánnak húgát.
1 Móz. 25.21
És könyörge Izsák az Úrnak az ő feleségéért, mivelhogy magtalan vala, és az Úr meghallgatá őt: és teherbe esék * Rebeka, az ő felesége.
1 Móz. 25.22
Tusakodnak vala pedig a fiak az ő méhében. Akkor monda: Ha így van, miért vagyok én így? Elméne azért, hogy megkérdezze az Urat.
1 Móz. 25.23
És monda az Úr őnéki: Két nemzetség van a te méhedben; és két nép válik ki a te belsődből, egyik nép a másik népnél erősebb lesz, és a nagyobbik szolgál a kisebbiknek.
1 Móz. 25.24
És betelének az ő szülésének napjai, és ímé kettősök valának az ő méhében.
1 Móz. 25.25
És kijöve az első; vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azért nevezék nevét Ézsaúnak.
1 Móz. 25.26
Azután kijöve az ő atyjafia, kezével Ézsaú * sarkába fogódzva; azért nevezék nevét Jákóbnak. Izsák pedig hatvan esztendős vala, a mikor ezek születének.
1 Móz. 25.27
És felnevekedének a gyermekek, és Ézsaú vadászathoz értő mezei ember vala; Jákób pedig szelíd ember, sátorban lakozó.
1 Móz. 25.28
Szereti vala azért Izsák Ézsaút, mert szájaíze szerint vala a vad; Rebeka pedig szereti vala Jákóbot.
1 Móz. 25.29
Jákób egyszer valami főzeléket főze, és Ézsaú megjövén elfáradva a mezőről,
1 Móz. 25.30
Monda Ézsaú Jákóbnak: Engedd, hogy ehessem a veres ételből, mert fáradt vagyok. Ezért nevezék nevét Edomnak.
1 Móz. 25.31
Jákób pedig monda: Add el hát nékem azonnal a te elsőszülöttségedet.
1 Móz. 25.32
És monda Ézsaú; * Ímé én halni járok, mire való hát nékem az én elsőszülöttségem?
1 Móz. 25.33
És monda Jákób: Esküdjél meg hát nékem azonnal, és megesküvék néki * és eladá az ő elsőszülöttségét Jákóbnak.
1 Móz. 25.34
S akkor Jákób ada Ézsaúnak kenyeret, és főtt lencsét, és evék és ivék, és felkele és elméne. Így veté meg Ézsaú az elsőszülöttséget.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages