2 Móz. 4

Teljes szövegű keresés

2 Móz. 4
2 Móz. 4.1
Felele Mózes és monda: De ők nem hisznek nékem s nem hallgatnak szavamra, sőt azt mondják: nem jelent meg néked az Úr.
2 Móz. 4.2
Az Úr pedig monda néki: Mi az a kezedben? S ő monda: Vessző.
2 Móz. 4.3
Vesd azt - úgymond - a földre. És veté azt a földre és lőn kígyóvá; és Mózes elfutamodék előle.
2 Móz. 4.4
Monda pedig az Úr Mózesnek: Nyújtsd ki kezedet és fogd meg a farkát! És kinyújtá kezét és megragadá azt, és vesszővé lőn az ő kezében.
2 Móz. 4.5
Hogy elhigyjék, hogy megjelent néked az Úr, az ő atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákób Istene.
2 Móz. 4.6
És ismét monda néki az Úr: Nosza dugd kebeledbe a kezed; és kebelébe dugá kezét és kihúzá: ímé az ő keze poklos vala, olyan mint a hó.
2 Móz. 4.7
És monda: Dugd vissza kebeledbe a kezed: és visszadugá kezét kebelébe és kivevé azt kebeléből és ímé ismét olyanná lőn mint teste.
2 Móz. 4.8
És ha úgy lenne, hogy nem hisznek néked és nem hallgatnak az első jel szavára, majd hisznek a második jel szavának.
2 Móz. 4.9
És ha úgy lenne, hogy ennek a két jelnek sem hisznek és nem hallgatnak szavadra: akkor meríts vizet a * folyóvízből és öntsd a szárazra, és a víz, a mit a folyóvízből merítettél, vérré lesz a szárazon.
2 Móz. 4.10
És monda Mózes az Úrnak: Kérlek, Uram, nem vagyok én ékesenszóló sem tegnaptól, sem tegnap előttől fogva, sem azóta, hogy szólottál a te szolgáddal; mert én nehéz ajkú és nehéz nyelvű vagyok.
2 Móz. 4.11
Az Úr pedig monda néki: Ki adott szájat az embernek? Avagy ki tesz némává vagy siketté, vagy látóvá vagy vakká? Nemde én, az Úr?
2 Móz. 4.12
Most hát eredj és én lészek a te száddal, * és megtanítlak téged arra, a mit beszélned kell.
2 Móz. 4.13
Ő pedig monda: Kérlek, Uram, csak küldd, a kit küldeni akarsz.
2 Móz. 4.14
És felgerjede az Úr haragja Mózes ellen és monda: * Nemde atyádfia néked a Lévi nemzetségből való Áron? Tudom, hogy ő ékesenszóló és ímé ő ki is jő elődbe + s mihelyt meglát, örvendezni fog az ő szívében.
2 Móz. 4.15
Beszélj azért vele, és add szájába a beszédeket, és én lészek a te száddal és az ő szájával és megtanítlak titeket arra, a mit cselekedjetek.
2 Móz. 4.16
És ő beszél majd helyetted a néphez és ő lesz néked száj gyanánt, te pedig leszesz néki Isten gyanánt.
2 Móz. 4.17
Ezt a vesszőt pedig vedd kezedbe, hogy véghez vidd vele ama jeleket.
2 Móz. 4.18
És méne Mózes és visszatére az ő ipához Jethróhoz és monda néki: Hadd menjek és térjek vissza az én atyámfiaihoz Égyiptomba, hogy meglássam, ha élnek-e még? És monda Jethró Mózesnek: Eredj el békességgel.
2 Móz. 4.19
Az Úr pedig monda Mózesnek Midiánban: Eredj, térj vissza Égyiptomba; mert meghaltak mindazok a férfiak, a kik téged halálra kerestek vala.
2 Móz. 4.20
És felvevé Mózes az ő feleségét és az ő fiait és felülteté őket a szamárra és visszatére Égyiptom földére. Az * Isten vesszejét pedig kezébe vevé Mózes.
2 Móz. 4.21
És monda az Úr Mózesnek: Mikor elindulsz, hogy visszatérj Égyiptomba, meglásd, hogy mindazokat a csudákat véghez vidd a Faraó előtt, melyeket kezedbe adtam; * én pedig megkeményítem az ő szívét, és nem bocsátja el a népet.
2 Móz. 4.22
Ezt mondd azért a Faraónak: Így szólt az Úr: Elsőszülött fiam * az Izráel.
2 Móz. 4.23
Ha azt mondom néked: Bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem és te vonakodol elbocsátani: ímé én megölöm a te elsőszülött fiadat.
2 Móz. 4.24
És lőn az úton, egy szálláson, eleibe álla az Úr és meg akarja vala őt * ölni.
2 Móz. 4.25
De Czippora egy éles követ veve és lemetszé az ő fiának előbőrét és lába elé veté mondván: Bizony, vérjegyesem vagy te nékem!
2 Móz. 4.26
És békét hagya néki. Akkor monda: Vérjegyes a körűlmetélkedésért.
2 Móz. 4.27
Áronnak pedig monda az Úr: Eredj Mózes eleibe a pusztába! És elméne és találkozék vele az * Isten hegyénél és megcsókolá őt.
2 Móz. 4.28
Mózes pedig elbeszélé Áronnak az Úr mindama szavait, melyekkel őt elküldötte vala és mindazokat a jeleket, melyeket reá bízott vala.
2 Móz. 4.29
És méne Mózes és Áron és egybegyűjték Izráel fiainak minden véneit.
2 Móz. 4.30
És elmondá Áron mindazokat a beszédeket, melyeket mondott vala az Úr Mózesnek és megcselekedé a jeleket a nép szemei előtt.
2 Móz. 4.31
És hitt a * nép, és megértette, hogy meglátogatta az Úr Izráel fiait és megtekintette nyomorúságukat. És meghajták magokat és leborulának.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT