3 Móz. 22

Teljes szövegű keresés

3 Móz. 22
3 Móz. 22.1
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 22.2
Szólj Áronnak és az ő fiainak, hogy tartóztassák meg magokat Izráel fiainak szent adományaitól, hogy meg ne fertőztessék az én szent nevemet azokkal, a miket nékem szentelnek. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 22.3
Mondd meg nékik: Ha valaki a ti nemzetségetekből, a ti összes magzataitok közül hozzájárul a szent dolgokhoz, a melyeket Izráel fiai szentelnek az Úrnak, mikor rajta van az ő tisztátalansága: az ilyen ember irtassék ki én előlem. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 22.4
Ha valaki az Áron fiai közül poklos, vagy magfolyós, a szent dolgokból ne egyék, míg meg nem tisztul. A ki pedig valamely halott által megfertőzöttet illet, vagy valakit, a kinek magömlése van,
3 Móz. 22.5
Vagy ha valaki valamely férget illet, a mely által tisztátalanná lesz, vagy embert, a kitől tisztátalanná lesz annak valamilyen tisztátalanságához képest:
3 Móz. 22.6
Az ilyen ember, a ki effélét illet, tisztátalan legyen estvéig, és a szent dolgokból ne egyék, hanem ha megmosta a testét vízzel;
3 Móz. 22.7
De mikor lemegy a nap, tiszta lesz, és azután ehetik a szent dolgokból, mert az ő eledele az.
3 Móz. 22.8
Elhullott vagy * széttépett állatot ne egyék, hogy tisztátalanná ne legyen általa. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 22.9
Az én rendelésemet pedig megtartsák, hogy bűnbe ne essenek miatta, és meg ne haljanak a miatt, hogy megrontották azt. Én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.
3 Móz. 22.10
Idegen * ember ne egyék szenteltet, a papnak zsellére és bérese se egyék szenteltet.
3 Móz. 22.11
De ha megvásárol valakit a pap a maga pénzén, az ehetik abból, és a ki házánál született: ezek ehetnek az ő eledeléből.
3 Móz. 22.12
De a pap leánya, ha idegennek lesz a felesége, nem ehetik a szent áldozatból.
3 Móz. 22.13
Ha azonban a pap leánya özvegygyé lesz vagy elválik, de magzata nincsen, és visszatér az ő atyjának házához, mint leánykorában: akkor ehetik az ő atyjának eledeléből; de idegen nem ehetik abból.
3 Móz. 22.14
Ha pedig tévedésből eszik valaki szenteltet, tegye ahhoz annak ötödrészét; így adja meg a papnak a szenteltet.
3 Móz. 22.15
És meg ne fertőztessék Izráel fiainak szent dolgait, a melyeket áldoznak az Úrnak,
3 Móz. 22.16
Hogy vétkes hamissággal ne terheljék magokat, ha esznek azoknak szent dolgaiból; mert én vagyok az Úr, az ő megszentelőjök.
3 Móz. 22.17
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 22.18
Szólj Áronnak és az ő fiainak és Izráel minden fiának, és mondd meg nékik: ha valaki Izráel házából, és az Izráelben levő jövevények közül felviszi a maga áldozatát, akár fogadásból akár szabad akaratból, a miket felvisznek az Úrnak egészen égőáldozatul,
3 Móz. 22.19
Hogy kedvesen fogadtassanak: épek és hímek legyenek, akár tulkok, akár bárányok, akár kecskék.
3 Móz. 22.20
A miben pedig fogyatkozás van, abból semmit se áldozzatok, mert nem lesz kedvessé ti érettetek.
3 Móz. 22.21
És ha valaki hálaáldozattal áldozik az Úrnak, akár fogadásának teljesítésére, akár szabad akaratból, akár tulokféléből, akár juhféléből: ép legyen, hogy kedves legyen; semmi * fogyatkozás ne legyen abban.
3 Móz. 22.22
Vakot, vagy rokkantat, vagy csonkát, vagy fekélyest, vagy viszketegest, vagy varast, ilyeneket ne áldozzatok az Úrnak, és tűzáldozatul ne tegyetek ezekből az oltárra az Úrnak.
3 Móz. 22.23
Hosszú, vagy kurta tagú ökröt, vagy bárányt szabad akaratból való áldozatul vihetsz ugyan, de fogadási áldozatul nem lesz kedves.
3 Móz. 22.24
Szétnyomott, összezúzott, megszakadt, vagy kimetszett heréjűt se áldozzatok az Úrnak. Se a ti földeteken ne cselekedjétek ezt,
3 Móz. 22.25
Se idegen ember kezéből ne áldozzatok semmi ilyenből a ti Istenetek eledeléül; mert romlás van bennök, fogyatkozás van bennök: nem fogadtatnak kedvesen érettetek.
3 Móz. 22.26
Szóla ismét az Úr Mózesnek, mondván:
3 Móz. 22.27
Borjú, bárány és kecske, ha megelletett, legyen az anyja alatt * hét napig, a nyolczadik naptól fogva és azon túl kedves lesz az tűzáldozatul az Úrnak.
3 Móz. 22.28
De tehenet és juhot, azt és annak fiát ne öljétek meg egy napon.
3 Móz. 22.29
Hogyha dicsőítő áldozattal áldoztok az Úrnak, úgy áldozzatok, hogy kedvesen fogadtassatok.
3 Móz. 22.30
Azon a napon egyétek meg, ne hagyjatok abból reggelig. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 22.31
Tartsátok meg azért az én parancsolataimat, és azokat cselekedjétek. Én vagyok az Úr.
3 Móz. 22.32
És meg ne fertőztessétek az én szent nevemet, hogy megszenteltessem Izráel fiai között. Én vagyok az Úr, a ti megszentelőtök,
3 Móz. 22.33
A ki kihoztalak titeket Égyiptom földéből, hogy Istenetek legyek néktek. Én vagyok az Úr.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT