4 Móz. 14

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 14
4 Móz. 14.1
És felemelé szavát az egész gyülekezet, és síra a nép azon az éjszakán.
4 Móz. 14.2
És mindnyájan zúgolódának Mózes ellen és Áron ellen Izráel fiai, és monda nékik az egész gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földén! vagy ebben a pusztában vajha meghalnánk!
4 Móz. 14.3
Miért is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? feleségeink és a kicsinyeink prédára legyenek? Nem jobb volna-é nékünk visszatérnünk Égyiptomba?
4 Móz. 14.4
És mondának egymásnak: Szerezzünk előttünk járót, és térjünk vissza Égyiptomba.
4 Móz. 14.5
Akkor arczczal leborulának Mózes és Áron Izráel fiai gyülekezetének egész községe előtt.
4 Móz. 14.6
Józsué pedig, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, a kik a földnek kémlelői közül valók valának, meghasogaták ruháikat.
4 Móz. 14.7
És szólának Izráel fiai egész gyülekezetének, mondván: A föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, igen-igen jó föld.
4 Móz. 14.8
Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt, mely tejjel és mézzel folyó föld.
4 Móz. 14.9
Csakhogy ne lázongjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak a földnek népétől; mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér; eltávozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne féljetek tőlök!
4 Móz. 14.10
Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodék, hogy megkövezze őket: megjelenék az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izráel minden fiának.
4 Móz. 14.11
És monda az Úr Mózesnek: Meddig gyaláz * engemet ez a nép? Meddig nem hisznek nékem, mind ama csudatételeim mellett sem, a melyeket cselekedtem közöttök?
4 Móz. 14.12
Megverem őket döghalállal, és elvesztem őket; * téged pedig nagy néppé teszlek, és ő nálánál erősebbé.
4 Móz. 14.13
És monda Mózes az Úrnak: Ha meghallják az égyiptombeliek * (mert közülök hoztad fel e népet a te hatalmad által):
4 Móz. 14.14
Elmondják majd e föld lakosainak, a kik hallották, hogy te Uram e nép között vagy, hogy szemtől szembe megjelentetted magadat te Uram, és hogy a te felhőd * megállott ő rajtok, és felhőoszlopban jársz te ő előttök nappal, éjjel pedig tűzoszlopban.
4 Móz. 14.15
Hogyha mind egyig elveszted e népet, így szólanak majd e népek, a melyek hallották a te híredet, mondván:
4 Móz. 14.16
Mivelhogy nem vihette be az Úr e népet * a földre, a mely felől megesküdött nékik, azért öldöste le őket a pusztában.
4 Móz. 14.17
Most azért hadd magasztaltassék fel az Úrnak ereje, a miképen szólottál, mondván:
4 Móz. 14.18
Az * Úr késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú, megbocsát hamisságot és vétket, de a bűnöst nem hagyja büntetlenül; + megbünteti az atyák álnokságait a fiakban harmad és negyed íziglen.
4 Móz. 14.19
Kérlek, kegyelmezz meg e nép hamisságának a te irgalmasságod nagy volta szerint, a miképen megbocsátottál e népnek Égyiptomtól fogva mind eddig.
4 Móz. 14.20
És monda az Úr: Megkegyelmeztem a te beszéded szerint.
4 Móz. 14.21
De bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsősége az egész földet.
4 Móz. 14.22
Hogy mindazok az emberek, a kik látták az én dicsőségemet és csudáimat, a melyeket cselekedtem Égyiptomban és e pusztában, és megkisértettek engemet immár tízszer, és nem engedtek az én szómnak:
4 Móz. 14.23
Nem látják meg azt a földet, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak; senki nem látja azt azok közöl, a kik gyaláztak engem.
4 Móz. 14.24
De * az én szolgámat, Kálebet, mivelhogy más lélek volt vele, és tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, a melyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő magva.
4 Móz. 14.25
De Amálek és Kananeus lakik a völgyben; holnap forduljatok meg, és induljatok a pusztába, a veres tenger útján.
4 Móz. 14.26
Szóla annakfelette az Úr Mózesnek és Áronnak, mondván:
4 Móz. 14.27
Meddig tűrjek e gonosz gyülekezetnek, a mely * zúgolódik ellenem? Hallottam Izráel fiainak zúgolódásait, a kik zúgolódnak ellenem!
4 Móz. 14.28
Mondd meg nékik: * Élek én, azt mondja az Úr, hogy épen úgy cselekszem veletek, a miképen szólottatok az én füleim hallására!
4 Móz. 14.29
E pusztában hullanak el a ti holttesteitek, és pedig * mindazok, a kik megszámláltattak a ti teljes számotok szerint, húsz esztendőstől fogva és azon felül, a kik zúgolódtatok ellenem.
4 Móz. 14.30
És nem mentek be arra a földre, a melyre nézve felemeltem az én kezemet, hogy lakosokká teszlek abban titeket; Kálebet, * a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát kivéve.
4 Móz. 14.31
De kicsinyeiteket, a kik felől azt mondtátok, hogy prédára lesznek; őket beviszem, és megismerik azt a földet, a melyet megútáltatok.
4 Móz. 14.32
A ti holttesteitek azért a pusztában hullanak el.
4 Móz. 14.33
A ti fiaitok * pedig, mint a pásztorok, bujdosnak e pusztában negyven esztendeig, és viselik a ti paráználkodásitoknak büntetését, míglen megemésztetnek a ti holttesteitek e pusztában.
4 Móz. 14.34
A napok száma szerint, a melyeken megkémleltétek a földet, (tudniillik negyven napon, egy-egy napért egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzátok a ti hamisságotoknak büntetését, és megismeritek az én elfordulásomat.
4 Móz. 14.35
Én, az Úr, szólottam. Bizonyára ezt mívelem az egész gonosz gyülekezettel, a mely összegyülekezett vala ellenem; ebben a pusztában emésztetnek meg, és ugyanott halnak meg.
4 Móz. 14.36
A férfiak azért, a kiket elküldött vala Mózes a földnek megkémlelésére, és visszatérének és felzúdíták ellene az egész gyülekezetet, rossz hírt terjesztvén arról a földről:
4 Móz. 14.37
Azok a férfiak * azért, a kik rossz hírt terjesztének a földről, meghalának az Úr előtt csapás által.
4 Móz. 14.38
Csak Józsué, a Nún fia, és Káleb, a Jefunné fia, maradának életben ama férfiak közül, a kik mentek vala a földet megkémlelni.
4 Móz. 14.39
A mint pedig elbeszélé Mózes e beszédeket Izráel fiainak, a nép felette igen keserge.
4 Móz. 14.40
És felkelének reggel, és felmenének a hegy tetejére, mondván: Ímé készek vagyunk elmenni a helyre, a melyről szólott az Úr, mert vétkeztünk.
4 Móz. 14.41
És monda * Mózes: Miért hágjátok át ilyen módon az Úr akaratát, holott nem sikerülhet az néktek.
4 Móz. 14.42
Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellenségeitek előtt.
4 Móz. 14.43
Mert az Amálek és a Kananeus van ott előttetek, és fegyver által hulltok el. Mivelhogy elfordultatok az Úrtól, nem is lesz az Úr veletek.
4 Móz. 14.44
Mindazáltal merészkedének felmenni a hegy tetejére; de az Úr szövetségének ládája és Mózes meg sem mozdulának a táborból.
4 Móz. 14.45
Alászálla azért az Amálek és a Kananeus, a ki lakik vala azon a hegyen, és megverék őket, és vágák őket mind Hormáig.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages