4 Móz. 25

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 25
4 Móz. 25.1
Mikor pedig Sittimben lakozik vala Izráel, kezde a nép paráználkodni * Moáb leányaival.
4 Móz. 25.2
Mert hívogaták a népet az ő isteneik áldozataira; és evék a nép, és imádá azoknak isteneit.
4 Móz. 25.3
És odaszegődék Izráel * Bál-Peórhoz; az Úr haragja pedig felgerjede Izráel ellen.
4 Móz. 25.4
És monda az Úr Mózesnek: Vedd elő e népnek minden főemberét, és akasztasd * fel őket az Úrnak fényes nappal; hogy elforduljon az Úr haragjának gerjedezése Izráeltől.
4 Móz. 25.5
Monda azért Mózes Izráel bíráinak: Kiki ölje meg az ő embereit, a kik odaszegődtek Bál-Peórhoz.
4 Móz. 25.6
És ímé eljöve valaki Izráel fiai közül, és hoza az ő atyjafiai felé egy midiánbeli asszonyt, Mózes szeme láttára, és Izráel fiai egész gyülekezetének láttára; ők pedig sírnak vala a gyülekezet sátorának nyilásánál.
4 Móz. 25.7
És mikor látta vala Fineás, Eleázár fia, Áron papnak unokája, felkele a gyülekezet közül, és dárdáját vevé kezébe.
4 Móz. 25.8
És beméne az izráelita férfi után a sátorba, és általdöfé mindkettőjöket, mind az izráelita férfit, mind az asszonyt hason. * És megszünék a csapás Izráel fiai között.
4 Móz. 25.9
De * meghaltak vala a csapás miatt huszonnégy ezeren.
4 Móz. 25.10
Akkor szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 25.11
Fineás, Eleázár fia, * Áron pap unokája, elfordította az én haragomat Izráel fiaitól, mivelhogy az én bosszúmat megállotta ő közöttök; ezért nem pusztítom ki bosszúmban Izráel fiait.
4 Móz. 25.12
Mondd azért: * Ímé én az én szövetségemet, a békesség szövetségét adom ő néki.
4 Móz. 25.13
És lészen ő nála és az ő magvánál ő utána az * örökkévaló papságnak szövetsége; mivelhogy bosszút állott az ő Istenéért, és engesztelést végze Izráel fiaiért.
4 Móz. 25.14
A megöletett izráelita férfinak neve pedig, a ki a midiánbeli asszonynyal együtt öletett meg, Zimri, a Szálu fia vala, a Simeon-nemzetség háznépének fejedelme.
4 Móz. 25.15
A megöletett midiánbeli asszony neve pedig Kozbi, * Czúr leánya, a ki a Midiániták között az ő atyja háza nemzetségeinek fejedelme vala.
4 Móz. 25.16
És szóla az Úr Mózesnek, mondván:
4 Móz. 25.17
Támadjátok meg * a Midiánitákat, és verjétek meg őket,
4 Móz. 25.18
Mert ők megtámadtak titeket az ő cselszövéseikkel, a melyeket Peórért és az ő hugokért Kozbiért, a midián fejedelem leányáért szőttek ellenetek, a ki megöletett a Peór miatt való csapásnak napján.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT