4 Móz. 32

Teljes szövegű keresés

4 Móz. 32
4 Móz. 32.1
Rúben fiainak pedig és Gád fiainak igen sok barmok vala. Mikor látták a Jázér földét és a Gileád földét, hogy ímé az a hely marhatartani való hely:
4 Móz. 32.2
Eljövének Gád fiai és Rúben fiai, és szólának Mózesnek és Eleázárnak, a papnak, és a gyülekezet fejedelmeinek, mondván:
4 Móz. 32.3
Atárót, Díbon, Jázér, Nimra, Hesbon, Elealé, Sebám, Nébó és Béon:
4 Móz. 32.4
A föld, a melyet megvert az Úr az Izráel fiainak gyülekezete előtt, baromtartó föld az; a te szolgáidnak pedig sok marhájok van.
4 Móz. 32.5
És mondának: Hogyha kedvet találtunk a te szemeid előtt, adassék ez a föld a te szolgáidnak örökségül, ne vígy minket át a Jordánon.
4 Móz. 32.6
Mózes pedig monda a Gád fiainak és Rúben fiainak: Avagy a ti atyátokfiai hadakozni menjenek, ti pedig itt maradjatok?
4 Móz. 32.7
És miért idegenítitek el Izráel fiainak szívét, hogy által ne menjenek a földre, a melyet adott nékik az Úr?
4 Móz. 32.8
A ti atyáitok cselekedtek így, mikor elbocsátám őket * Kádes-Bárneából, hogy nézzék meg azt a földet;
4 Móz. 32.9
Mert felmentek az Eskól völgyéig, és megnézék a földet, és * elidegeníték Izráel fiainak szívét, hogy be ne menjenek arra a földre, a melyet adott vala nékik az Úr.
4 Móz. 32.10
Azért megharaguvék az Úr azon a napon, és megesküvék, mondván:
4 Móz. 32.11
Nem * látják meg azok az emberek, a kik feljöttek Égyiptomból, húsz esztendőstől fogva és feljebb, azt a földet, a mely felől megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, mivelhogy nem tökéletesen jártak én utánam;
4 Móz. 32.12
Kivéve a Kenizeus Kálebet, a Jefunné fiát és Józsuét, a Nún fiát, mivelhogy tökéletesen jártak az Úr után.
4 Móz. 32.13
És megharaguvék az Úr Izráelre, és bujdostatá őket a pusztában negyven esztendeig; míg megemészteték az egész nemzetség, a mely gonoszt cselekedett vala az Úr szemei előtt.
4 Móz. 32.14
És ímé feltámadtatok a ti atyáitok helyett, bűnös emberek maradékai, hogy az Úr haragjának tüzét még öregbítsétek Izráel ellen.
4 Móz. 32.15
Hogyha elfordultok az ő utaitól, még tovább is otthagyja őt a pusztában, és elvesztitek mind az egész népet.
4 Móz. 32.16
És járulának közelebb ő hozzá, és mondának: Barmainknak juhaklokat építünk itt, és a mi kicsinyeinknek városokat;
4 Móz. 32.17
Magunk pedig felfegyverkezve, készséggel megyünk Izráel fiai * előtt, míg beviszszük őket az ő helyökre; gyermekeink pedig a kerített városokban maradnak e + földnek lakosai miatt.
4 Móz. 32.18
Vissza nem térünk addig a mi házainkhoz, a míg Izráel fiai közül meg nem kapja kiki az ő örökségét.
4 Móz. 32.19
Mert nem veszünk mi részt az örökségben ő velök a Jordánon túl és tovább, mivelhogy meg van nékünk a mi örökségünk a Jordánon innen napkelet felől.
4 Móz. 32.20
És monda nékik Mózes: Ha azt cselekszitek, a mit szóltok; ha az Úr előtt készültök fel a hadra;
4 Móz. 32.21
És átmegy közületek minden fegyveres a Jordánon az Úr előtt, míg kiűzi az ő ellenségeit maga előtt;
4 Móz. 32.22
És csak azután tértek vissza, ha az a föld meghódol az Úr előtt: akkor ártatlanok lesztek az Úr előtt, és Izráel előtt, és az a föld birtokotokká lesz néktek az Úr előtt.
4 Móz. 32.23
Hogyha nem így cselekesztek, ímé vétkeztek az Úr ellen; és gondoljátok meg, hogy a ti bűnötöknek büntetése utólér benneteket!
4 Móz. 32.24
Építsetek magatoknak városokat a ti kicsinyeitek számára, és a ti juhaitoknak aklokat; de a mit fogadtatok, azt megcselekedjétek.
4 Móz. 32.25
És szólának Gád fiai és Rúben fiai Mózesnek, mondván: A te szolgáid úgy cselekesznek, a mint az én Uram parancsolja.
4 Móz. 32.26
A mi kicsinyeink, feleségeink, juhaink és mindenféle barmaink ott lesznek Gileád városaiban;
4 Móz. 32.27
A te szolgáid pedig átmennek mindnyájan hadra felkészülve, harczolni az Úr előtt, a miképen az én Uram szól.
4 Móz. 32.28
Parancsot ada azért ő felőlök Mózes Eleázárnak, a papnak, és Józsuénak a * Nún fiának, és az Izráel fiai törzseiből való atyák fejeinek,
4 Móz. 32.29
És monda nékik Mózes: Ha átmennek a Gád fiai és a Rúben fiai veletek a Jordánon, mindnyájan hadakozni készen az Úr előtt, és meghódol a föld ti előttetek: akkor adjátok nékik a Gileád földét birtokul.
4 Móz. 32.30
Ha pedig nem mennek át fegyveresen veletek, akkor veletek kapjanak birtokot a Kanaán földén.
4 Móz. 32.31
És felelének a Gád fiai és a Rúben fiai, mondván: A mit mondott az Úr a te szolgáidnak, akképen cselekeszünk.
4 Móz. 32.32
Mi átmegyünk fegyveresen az Úr előtt a Kanaán földére, de miénk legyen a mi örökségünknek birtoka a Jordánon innen.
4 Móz. 32.33
Nékik adá * azért Mózes, tudniillik a Gád fiainak, a Rúben fiainak és a József fiának, Manasse féltörzsének, Szihonnak, az Emoreusok királyának országát, és Ógnak, Básán királyának országát; azt a földet az ő városaival, határaival, annak a földnek városait köröskörül.
4 Móz. 32.34
És megépíték a Gád fiai Dibont, Ataróthot, Aroért,
4 Móz. 32.35
Atróth-Sofánt, Jázért, Jogbehát,
4 Móz. 32.36
Beth-Nimrát, és Beth-Haránt, kerített városokat juhaklokkal egyben.
4 Móz. 32.37
A Rúben fiai pedig megépíték Hesbont, Elealét, Kirjáthaimot,
4 Móz. 32.38
Nébót, Baál-Meont, (változtatott néven nevezve) és Sibmát. És új neveket adának a városoknak, a melyeket építének.
4 Móz. 32.39
Mákirnak, a Manasse fiának fiai pedig Gileádba vonulának, és bevevék azt, és kiűzék az Emoreust, a ki ott vala.
4 Móz. 32.40
Adá azért Mózes Gileádot Mákirnak, * a Manasse fiának, és lakozék abban.
4 Móz. 32.41
Jáir pedig, * a Manasse fia elméne, és bevevé azoknak falvait, és hívá azokat Jáir falvainak.
4 Móz. 32.42
Nóbah is elméne, és bevevé Kenáthot és annak városait, és hívá azt Nóbáhnak, a maga nevéről.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT