5 Móz. 10

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 10
5 Móz. 10.1
Abban az időben * monda az Úr nékem: Faragj magadnak két kőtáblát, az előbbiekhez hasonlókat, és jőjj fel hozzám a hegyre, és csinálj + faládát.
5 Móz. 10.2
És felírom a táblákra azokat az ígéket, a melyek az előbbi táblákon valának, a melyeket széttörtél; és tedd azokat a ládába.
5 Móz. 10.3
Csinálék azért ládát sittim-fából, és faragék két kőtáblát is, az előbbiekhez hasonlókat; és felmenék a hegyre, és a két kőtábla kezemben vala.
5 Móz. 10.4
És felírá a táblákra az előbbi írás szerint a tíz ígét, a melyeket szólott vala az Úr ti hozzátok a hegyen, a tűznek közepéből a * gyülekezésnek napján, és átadá az Úr azokat nékem.
5 Móz. 10.5
Akkor megfordulék és alájövék a hegyről, és betevém a táblákat a ládába, * a melyet csináltam vala, hogy ott legyenek, a miképen az Úr parancsolta vala nékem.
5 Móz. 10.6
Izráel fiai pedig elindulának Beeróthból, a mely a Jákán fiaié, * Moszérába. Ott + halt meg Áron, és ugyanott el is temetteték, és Eleázár, az ő fia lőn pappá helyette.
5 Móz. 10.7
Innét indulának Gudgódba, * Gudgódból pedig Jotbatába, vízű patakok földére.
5 Móz. 10.8
Abban az időben választá ki az Úr a Lévi törzsét, hogy hordozza az Úr szövetségének ládáját, és hogy az Úr előtt álljon, és néki szolgáljon, és hogy áldjon az ő * nevében mind e napig.
5 Móz. 10.9
Ezért nem volt * része és öröksége a Lévinek az ő atyafiaival; az Úr az ő öröksége, a miképen megmondotta vala néki az Úr, a te Istened.
5 Móz. 10.10
Én pedig ott állottam a hegyen, mint az előbbi napokban, * negyven nap és negyven éjjel: és meghallgata engem az Úr akkor is, és nem akara téged elveszteni az Úr.
5 Móz. 10.11
És monda az Úr nékem: Kelj fel, menj és járj a nép előtt, * hogy bemenjenek és bírják a földet, a mely felől megesküdtem az ő atyáiknak, hogy nékik adom.
5 Móz. 10.12
Most pedig, óh Izráel! mit kíván az Úr, a te Istened tőled? Csak azt, hogy féljed az Urat, a te Istenedet; hogy minden ő utain járj, és szeresd * őt, és tiszteljed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, és teljes lelkedből,
5 Móz. 10.13
Megtartván az Úrnak parancsolatait és rendeléseit, a melyeket én ma parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod!
5 Móz. 10.14
Ímé az Úréi, a te Istenedéi az egek, és az egeknek egei, a föld, és minden, a mi rajta van!
5 Móz. 10.15
De egyedül a ti atyáitokat kedvelte az Úr, hogy szeresse őket, és az ő magvokat: titeket választott ki ő utánok minden nép közül, a mint e mai napon is látszik.
5 Móz. 10.16
Metéljétek * azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek + ezután keménynyakúak;
5 Móz. 10.17
Mert az Úr, a ti Istenetek, isteneknek Istene, és uraknak Ura; nagy, hatalmas és rettenetes Isten, a ki nem személyválogató, * sem ajándékot el nem fogad.
5 Móz. 10.18
Igazságot szolgáltat az árvának és az özvegynek; szereti a jövevényt, adván néki kenyeret és ruházatot.
5 Móz. 10.19
Szeressétek azért a jövevényt; mert ti is jövevények voltatok Égyiptom földén.
5 Móz. 10.20
Az Urat, a te Istenedet féljed, őt tiszteljed, * ő hozzá ragaszkodjál, és az ő nevére esküdjél.
5 Móz. 10.21
Ő a te dícséreted, és a te Istened, a ki azokat a nagy és rettenetes dolgokat cselekedte veled, a melyeket láttak a te szemeid.
5 Móz. 10.22
A te atyáid * hetvenen mentek vala alá Égyiptomba; most pedig az Úr, a te Istened megsokasított téged, mint az égnek csillagait!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT