5 Móz. 12

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 12
5 Móz. 12.1
Ezek a rendelések és a végzések, a melyeket meg kell tartanotok, azok szerint cselekedvén azon a földön, a melyet az Úr, a te atyáidnak Istene ád néked, hogy bírjad azt minden időben a míg éltek a földön:
5 Móz. 12.2
Pusztára pusztítsátok el mind azokat a helyeket, * a hol azok a nemzetek, a kiknek ti urai lesztek, szolgáltak az ő isteneiknek a magas hegyeken, a halmokon, és minden zöldelő fa alatt.
5 Móz. 12.3
És rontsátok el azoknak oltárait, törjétek * össze oszlopaikat, tűzzel égessétek meg berkeiket, és vagdaljátok szét az ő isteneiknek faragott képeit, a nevöket is pusztítsátok ki arról a helyről.
5 Móz. 12.4
Ne cselekedjetek így az Úrral, a ti Istenetekkel;
5 Móz. 12.5
Hanem azt a helyet, a melyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek * minden ti törzsetek közül, hogy az ő nevét oda helyezze és ott lakozzék, azt gyakoroljátok és oda menjetek.
5 Móz. 12.6
És oda * vigyétek egészen égőáldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket, kezeiteknek felemelt áldozatát, mind fogadásból, mind szabad akaratból való adományaitokat, és a ti barmaitoknak és juhaitoknak első fajzását.
5 Móz. 12.7
És ott egyetek * az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, és örvendezzetek ti és a ti házatok minden népe, kezetek minden keresményének, a melyekkel megáld téged az Úr, a te Istened.
5 Móz. 12.8
Ne cselekedjetek ott mind a szerint, a mint mi cselekszünk itt most, mindenik azt, a mi jónak látszik néki.
5 Móz. 12.9
Mert még ez ideig nem mentetek be a nyugodalmas helyre, * és az örökségbe, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
5 Móz. 12.10
Mikor pedig átmentek a Jordánon, és lakozni fogtok azon a földön, a melyet az Úr, a ti Istenetek ád néktek örökségül, és megnyugtat titeket minden ellenségetektől, a kik körületek vannak, és bátorsággal fogtok lakozni:
5 Móz. 12.11
Akkor arra a helyre, * a melyet kiválaszt az Úr, a ti Istenetek, hogy ott lakozzék az ő neve, oda vigyetek mindent, a mit én parancsolok néktek: egészen égőáldozataitokat, véres áldozataitokat, tizedeiteket és kezeiteknek felemelt áldozatát, és minden megkülönböztetett fogadástokat, a melyeket fogadtok az Úrnak.
5 Móz. 12.12
És örvendezzetek * az Úrnak, a ti Isteneteknek színe előtt, mind ti, mind a ti fiaitok, és leányaitok, mind a ti szolgáitok és szolgálóleányaitok, mind a lévita, a ki a ti kapuitokon belől lészen; mert nincs néki része vagy + öröksége ti veletek.
5 Móz. 12.13
Vigyázz, hogy a te egészen égőáldozataidat ne áldozzad minden helyen, a melyet * meglátsz;
5 Móz. 12.14
Hanem azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te törzseid közül valamelyikben: ott áldozzad a te egészen égőáldozatidat, és ott cselekedjél mindent, a mit én parancsolok néked.
5 Móz. 12.15
Mindazáltal a te lelkednek teljes kívánsága szerint vághatsz barmot és ehetel húst, minden te kapuidon belől, az Úrnak, a te Istenednek áldásához képest, a melyet ád néked; mind * a tisztátalan, mind a tiszta eheti azt, ép úgy mint az őzet és a szarvast.
5 Móz. 12.16
Csakhogy a vért * meg ne egyétek; a földre öntsd azt, mint a vizet.
5 Móz. 12.17
Nem eheted meg a te kapuidon belől sem gabonádnak, sem mustodnak, sem olajodnak * tizedét, sem barmaidnak és juhaidnak első fajzását; sem semmi fogadási áldozatodat, a melyet fogadsz, sem szabad akarat szerint való adományaidat, sem a te kezednek felemelt áldozatát;
5 Móz. 12.18
Hanem az Úrnak a te Istenednek színe előtt egyed azokat azon a helyen, a melyet kiválaszt az Úr a te Istened: te és a te fiad, leányod, szolgád, szolgálóleányod és a lévita, a ki a te kapuidon belől van; és * örvendezzél az Úrnak, a te Istenednek színe előtt mindenben, a mire kezedet veted.
5 Móz. 12.19
Vigyázz, hogy el ne hagyjad a lévitát valameddig * élsz a te földeden.
5 Móz. 12.20
Mikor az Úr, a te Istened kiszélesíti a te határodat, a miképen * igérte vala néked, és ezt mondod: Húst ehetném! mivelhogy a te lelked húst kíván enni: egyél húst a te lelkednek teljes kívánsága szerint.
5 Móz. 12.21
Ha messze van tőled a hely, a melyet az Úr, a te Istened választ, hogy oda helyezze az ő nevét, és leölsz, a mint parancsoltam néked, a te barmaidból és juhaidból, a melyeket az Úr ád majd néked: akkor egyél azokból a te kapuidban a te lelkednek teljes kívánsága szerint.
5 Móz. 12.22
De, a mint az őzet és a szarvast eszik, * úgy egyed azokat; a tisztátalan és a tiszta egyaránt ehetik abból.
5 Móz. 12.23
Csakhogy abban állhatatos légy, hogy a vért meg ne * egyed; mert a vér, az a lélek: azért a lelket a hússal együtt meg ne egyed!
5 Móz. 12.24
Meg ne egyed azt, * a földre öntsd azt, mint a vizet.
5 Móz. 12.25
Meg ne egyed azt, hogy jól legyen dolgod néked és a te gyermekeidnek is utánad, mivelhogy azt cselekszed, a mi igaz az Úr szemei előtt.
5 Móz. 12.26
De ha valamit megszentelsz a tiéidből, vagy fogadást teszesz: vedd fel, és vidd azt arra a helyre, * a melyet kiválaszt az Úr.
5 Móz. 12.27
És az Úrnak, a te Istenednek oltárán áldozd meg a te egészen égőáldozataidat, azoknak húsát és vérét; egyéb áldozataidnak vérét azonban öntsd az Úrnak, a te Istenednek oltárára, a húsát pedig megeheted.
5 Móz. 12.28
Vigyázz és hallgasd meg mindezeket az ígéket, a melyeket én parancsolok néked, hogy jól legyen dolgod, néked és a te gyermekeidnek utánad mind örökké; mivelhogy azt cselekszed, a mi jó és igaz az Úrnak, a te Istenednek szemei előtt.
5 Móz. 12.29
Mikor kiirtja előled az Úr, a te Istened a nemzeteket, a kikhez * bemégy, hogy bírjad őket, és bírni fogod őket, és lakozol majd az ő földükön:
5 Móz. 12.30
Vigyázz magadra, hogy őket követvén tőrbe ne essél, miután már kivesztek előled; és ne tudakozzál az ő * isteneik felől, mondván: Miképen tisztelik e nemzetek az ő isteneiket? én is akképen cselekszem.
5 Móz. 12.31
Ne cselekedjél így az Úrral, a te Isteneddel, mert mind azt az útálatosságot, a mit gyűlöl az Úr, megcselekedték az ő isteneikkel; mert még fiaikat és leányaikat is megégetik vala tűzzel * az ő isteneiknek.
5 Móz. 12.32
Mindazt, a mit én parancsolok néktek, megtartsátok, és a szerint cselekedjetek: semmit * ne tégy ahhoz, és el se végy abból!

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages