5 Móz. 24

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 24
5 Móz. 24.1
Ha valaki asszonyt vesz magához, és feleségévé teszi azt, és ha azután nem találja azt kedvére valónak, mivelhogy valami illetlenséget talál benne, és ír néki * váló levelet, és kezébe adja azt annak, és elküldi őt házától;
5 Móz. 24.2
És kimegy az ő házából, és elmegy és más férfiúé lesz;
5 Móz. 24.3
És a második férfiú is meggyűlöli őt, és ír néki váló levelet, és kezébe adja azt, és elküldi őt házától; vagy ha meghal az a második férfi, a ki elvette azt magának feleségül;
5 Móz. 24.4
Az első férje, a ki elküldte őt, nem veheti őt másodszor is magához, hogy feleségévé legyen, minekutána megfertéztetett; mert útálatosság ez az Úr előtt; te pedig ne tedd bűnössé a földet, a melyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül.
5 Móz. 24.5
Hogyha valaki újonnan vesz feleséget, * ne menjen hadba, és ne vessenek reá semmiféle terhet; egy esztendeig szabad legyen az ő házában, és vidámítsa a feleségét, a kit elvett.
5 Móz. 24.6
Zálogba senki ne vegyen kézimalmot vagy malomkövet, mert életet venne zálogba.
5 Móz. 24.7
Hogyha rajtakapnak valakit, a ki embert * lop az ő atyjafiai közül, Izráel fiai közül, és hatalmaskodik rajta, vagy eladja azt: haljon meg az a tolvaj. Így tisztítsd ki a gonoszt te közüled.
5 Móz. 24.8
A poklosság csapásában vigyázz, hogy szorgalmatosan megtartsad és megcselekedjed mindazt, a * mire a Lévita-papok tanítanak titeket; vigyázzatok, hogy a miképen megparancsoltam nékik, a képen cselekedjetek.
5 Móz. 24.9
Emlékezzél meg arról, a mit cselekedett az Úr, a te Istened * Miriámmal az úton, mikor kijöttetek Égyiptomból.
5 Móz. 24.10
Ha kölcsön adsz valamit a te felebarátodnak: ne menj be az ő házába, hogy magad végy zálogot tőle;
5 Móz. 24.11
Kivül állj meg, és az ember, a kinek kölcsönt adsz, maga vigye ki hozzád az ő zálogát.
5 Móz. 24.12
Hogyha szegény ember az, ne feküdjél le az ő zálogával;
5 Móz. 24.13
Bizony add vissza * néki azt a zálogot napnyugtakor, hogy az + ő ruhájában feküdjék le, és áldjon téged. És igazságul lesz ez néked az Úr előtt, a te Istened előtt.
5 Móz. 24.14
A szegény és szűkölködő napszámoson ne erőszakoskodjál, akár atyádfiai, akár a te jövevényeid azok, a kik a te földeden a te kapuid között vannak.
5 Móz. 24.15
Azon a napon add meg az * ő bérét, és le se menjen felette a nap; mert szegény ő, és kivánkozik az után az ő lelke, hogy ellened ne kiáltson az Úrhoz, és bűn ne legyen rajtad.
5 Móz. 24.16
Meg ne ölettessenek az * atyák a fiakért, se a fiak meg ne ölettessenek az atyákért; kiki az ő bűnéért haljon meg.
5 Móz. 24.17
A jövevénynek és az * árvának igazságát el ne csavard; és az özvegynek ruháját ne vedd zálogba.
5 Móz. 24.18
Hanem emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Égyiptomban, és megváltott téged az Úr, a te Istened, onnét. Azért parancsolom én néked, hogy így cselekedjél.
5 Móz. 24.19
Mikor learatod aratni valódat a te meződön, és kévét felejtesz a mezőn, ne térj * vissza annak felvételére; a jövevényé, az árváé és az özvegyé legyen az, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened, kezeidnek minden munkájában.
5 Móz. 24.20
Ha olajfád termését lerázod, ne szedd le, a mi még utánad marad; a jövevényé, árváé és az özvegyé legyen az.
5 Móz. 24.21
Ha szőlődet megszeded, ne mezgeréld le, a mi utánad marad; a jövevényé, árváé és az özvegyé legyen az.
5 Móz. 24.22
És emlékezzél vissza, hogy szolga voltál Égyiptomnak földén. Azért parancsolom néked, hogy így cselekedjél.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages