5 Móz. 28

Teljes szövegű keresés

5 Móz. 28
5 Móz. 28.1
Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz * az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod és teljesíted minden ő parancsolatát, a melyeket én parancsolok ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a te Istened;
5 Móz. 28.2
És reád szállanak mind ez áldások, és * megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára.
5 Móz. 28.3
Áldott leszesz a városban, és áldott leszesz a mezőben.
5 Móz. 28.4
Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
5 Móz. 28.5
Áldott lesz a te kosarad és a te sütő * tekenőd.
5 Móz. 28.6
Áldott leszesz bejöttödben, és áldott leszesz kimentedben.
5 Móz. 28.7
Az Úr megszalasztja előtted a te ellenségeidet, a kik reád támadnak; egy úton jőnek ki reád, és hét úton futnak előled.
5 Móz. 28.8
Áldást parancsol melléd az Úr a te csűreidben és mindenben, a mire ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
5 Móz. 28.9
Az Úr felkészít téged * magának szent néppé, a miképen megesküdt néked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az ő útain jársz.
5 Móz. 28.10
És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak * nevéről neveztetel, és félnek tőled.
5 Móz. 28.11
És bővölködővé tesz téged az Úr minden jóban: * a te méhednek gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek gyümölcsében, azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyáidnak, hogy néked adja azt.
5 Móz. 28.12
Megnyitja néked az Úr az ő drága kincsesházát, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas * időben, és megáldja kezednek minden munkáját, és kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.
5 Móz. 28.13
És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszesz és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat;
5 Móz. 28.14
És ha el nem térsz egyetlen ígétől sem, a melyeket én parancsolok néktek, se jobbra, * se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek.
5 Móz. 28.15
Ha pedig nem hallgatsz * az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartsad és teljesítsed minden parancsolatát és rendelését, a melyeket én parancsolok ma néked: reád jőnek mind ez átkok, és megteljesednek rajtad:
5 Móz. 28.16
Átkozott leszesz a városban, és átkozott a mezőn.
5 Móz. 28.17
Átkozott lesz a te kosarad és a te sütő tekenőd.
5 Móz. 28.18
Átkozott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése.
5 Móz. 28.19
Átkozott leszesz bejöttödben, és átkozott leszesz kimentedben.
5 Móz. 28.20
Bocsát az Úr te reád * átkot, bomlást és romlást mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mígnem eltöröltetel és mígnem gyorsasággal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsága miatt, a melyekkel elhagytál engem.
5 Móz. 28.21
Hozzád ragasztja az Úr a * döghalált, mígnem elemészt téged arról a földről, a melyre bemégy, hogy bírjad azt.
5 Móz. 28.22
Megver téged az Úr szárazbetegséggel hidegleléssel, * gyulasztó és izzasztó betegséggel, aszálylyal, szárazsággal és ragyával; és üldöznek téged, mígnem elveszesz.
5 Móz. 28.23
Eged, a mely fejed felett van, rézzé, * a föld pedig, a mely lábad alatt van, vassá válik.
5 Móz. 28.24
Az Úr eső helyett port és hamut ád a te földedre; az égből száll reád, mígnem elpusztulsz.
5 Móz. 28.25
Az Úr megszalaszt * téged a te ellenségeid előtt; egy úton mégy ki ő reá, és hét úton futsz előtte, és a föld minden országának rettentésére leszel.
5 Móz. 28.26
És eledelévé lesz a te * holttested az ég minden madarának és a föld vadainak, és nem lesz, a ki elűzze azokat.
5 Móz. 28.27
Megver téged az Isten Égyiptomnak * fekélyével, és sülylyel, varral és viszketegséggel, a melyekből ki nem gyógyíttathatol.
5 Móz. 28.28
Megver téged az Úr * tébolyodással, vaksággal és elme-zavarodással;
5 Móz. 28.29
És tapogatni fogsz délben, a mint tapogat a vak a setétségben; és szerencsétlen leszel a te útaidban, sőt elnyomott és kifosztott leszel minden időben, és nem lesz, a ki megszabadítson.
5 Móz. 28.30
Feleséget jegyzesz magadnak, de más férfi hál azzal; házat építesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznát.
5 Móz. 28.31
A te ökröd szemed előtt vágatik le, és nem eszel abból; a te szamarad elragadtatik előled, és nem tér vissza hozzád; a te juhaid ellenségeidnek adatnak, és nem lesz, a ki megszabadítson.
5 Móz. 28.32
A te fiaid és leányaid más népnek adatnak, és a te szemeid néznek és epekednek utánok egész napon, és nem lesz erő a te kezedben.
5 Móz. 28.33
A te földednek gyümölcsét, és minden fáradságos * szerzeményedet oly nép emészti fel, a melyet nem ismertél, sőt elnyomott és megnyomorított leszel minden időben.
5 Móz. 28.34
És megtébolyodol a látványtól, a melyet látni fognak a te szemeid.
5 Móz. 28.35
Megver téged az Úr gonosz kelésekkel a te térdeiden és czombjaidon, a melyekből ki nem gyógyíttathatol, talpadtól fogva a koponyádig.
5 Móz. 28.36
Az Úr elvisz * téged és a te királyodat, a kit magad fölé emelsz, oly nép közé, a melyet nem ismertél sem te, sem a te atyáid; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket: fát és követ.
5 Móz. 28.37
És iszonyattá, * példabeszéddé és gúnynyá leszel minden népnél, a melyek közé elűz téged az Úr.
5 Móz. 28.38
Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset * takarsz be, mert felemészti azt a sáska.
5 Móz. 28.39
Szőlőket ültetsz és míveled azokat, de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemészti azokat a féreg.
5 Móz. 28.40
Olajfáid lesznek minden határodban, de nem kened magadat olajjal, mert * olajfádnak gyümölcse lehull.
5 Móz. 28.41
Fiakat és leányokat nemzesz, de nem lesznek tiéid; mert fogságra jutnak.
5 Móz. 28.42
Minden fádat és földednek minden gyümölcsét megemészti a sáska.
5 Móz. 28.43
A jövevény, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alább-alább szállasz.
5 Móz. 28.44
Ő fog néked kölcsönt adni, és nem te kölcsönzöl néki; ő fej * lesz, te pedig fark leszel.
5 Móz. 28.45
És ez átkok mind reád szállanak, és üldöznek téged és megteljesednek rajtad, míglen elpusztulsz; mert nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait és rendeléseit, a melyeket parancsolt néked;
5 Móz. 28.46
És rajtad lesznek jelül és csudául, és a te magodon mind örökké.
5 Móz. 28.47
A miatt, hogy nem szolgáltad az Urat, a te Istenedet örömmel és * jó szívvel, mindennel bővölködvén:
5 Móz. 28.48
Szolgálod majd a te ellenségeidet, a kiket reád bocsát * az Úr, éhen és szomjan, mezítelen és mindennek szűkiben; és vasigát vet a te nyakadra, míglen elpusztít téged.
5 Móz. 28.49
Hoz az Úr ellened népet * meszszünnen, a földnek széléről, nem különben, a mint repül a + sas; oly népet, a melynek nyelvét nem érted;
5 Móz. 28.50
Vad tekintetű népet, a mely nem tiszteli * a vén embert, és a gyermeknek nem kedvez:
5 Móz. 28.51
És felemészti a te barmodnak tenyészését és a te földednek gyümölcsét, mígnem kipusztulsz; a mely nem hágy néked a te gabonádból, borodból, olajodból, és a te teheneidnek fajzásából, juhaidnak elléséből, mígnem kiveszít téged.
5 Móz. 28.52
És megszáll téged minden városodban, míglen leomolnak a te magas és erős kőfalaid, a melyekben bízol, minden te földeden: megszáll téged minden városodban, minden te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ád néked.
5 Móz. 28.53
És megeszed a te méhednek gyümölcsét, a te fiaidnak * és leányidnak húsát, a kiket ád néked az Úr, a te Istened - a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged.
5 Móz. 28.54
A te közötted való finnyás és igen kedvére nevekedett férfi is irígy szemmel tekint az ő atyjafiára, az ő szeretett feleségére és fiainak maradékrészére, a kik megmaradtak még.
5 Móz. 28.55
Hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak húsából, a mit eszik, mivelhogy semmi egyebe nem marad a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged minden városodban.
5 Móz. 28.56
A közötted való finnyás és kedvére nevekedett asszony (a ki meg se próbálta talpát a földre bocsátani az elkényesedés és finnyásság miatt) irígy szemmel tekint az ő szeretett férjére, fiára, leányára.
5 Móz. 28.57
Az ő mássa miatt, a mely elmegy tőle és gyermekei miatt, a kiket megszül; mert * megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy, a megszállás és szorongattatás alatt, a melylyel megszorongat téged a te ellenséged a te városaidban.
5 Móz. 28.58
Hogyha meg nem tartod és nem teljesíted e törvény minden ígéjét, a melyek meg vannak írva e könyvben, hogy féljed e dicsőséges és rettenetes nevet, az Úrét, a te Istenedét:
5 Móz. 28.59
Csudálatosakká teszi az Úr a te csapásaidat, és a te magodnak csapásait: nagy és maradandó csapásokká, gonosz és maradandó betegségekké.
5 Móz. 28.60
És reád fordítja Égyiptomnak minden * nyavalyáját, a melyektől irtóztál vala, és hozzád ragadnak azok.
5 Móz. 28.61
Mindazt a betegséget és mindazt a csapást is, a melyek nincsenek megírva e törvénynek könyvében, reád rakja az Úr, míglen kipusztulsz.
5 Móz. 28.62
És kevesen maradtok * meg, a kik annak előtte oly sokan + voltatok, mint az égnek csillagai; mivelhogy nem hallgattál az Úrnak, a te Istenednek szavára.
5 Móz. 28.63
És a miképen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jót tett veletek és megsokasított titeket: akképen fog örvendezni az Úr rajtatok, * hogy kiveszt és kipusztít titeket; és ki fogtok gyomláltatni arról a földről, a melyre te bemégy, hogy bírjad azt.
5 Móz. 28.64
És szétszór * téged az Úr minden nép közé, a földnek egyik végétől a földnek másik végéig; és szolgálni fogsz ott idegen isteneket, a kiket sem te nem ismertél, sem a te atyáid: fát és követ.
5 Móz. 28.65
De e nemzetek között sem pihensz meg, és nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő * szívet, epedő szemeket és sóvárgó lelket ád ott néked az Úr.
5 Móz. 28.66
És a te életed kétséges lesz majd előtted: és rettegni fogsz éjjel és nappal, és nem bízol életedben.
5 Móz. 28.67
Reggel azt mondod: Bárcsak estve volna! estve pedig azt mondod: Bárcsak reggel volna! - a te szívednek rettegései miatt, a melylyel rettegsz, és a te szemeidnek látása miatt, a melyet látsz.
5 Móz. 28.68
És visszavisz téged az Úr Égyiptomba hajókon, azon az úton, * a melyről azt mondtam néked, hogy nem fogod azt többé meglátni! És áruljátok ott magatokat a ti ellenségeiteknek szolgákul és szolgálóleányokul, de nem lesz, a ki megvegyen.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik. Alapítója és tulajdonosa, Biszak Sándor.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages