Nehem. 12

Teljes szövegű keresés

Nehem. 12
Nehem. 12.1
Ezek pedig a papok és Léviták, a kik feljövének Zorobábellel, Sealtiél * fiával és Jésuával: Serája, Jeremiás, Ezsdrás.
Nehem. 12.2
Amária, Mallukh, Hattus,
Nehem. 12.3
Sekánia, Rehum, Meremóth,
Nehem. 12.4
Iddó, Ginnethói, Abija,
Nehem. 12.5
Mijámin, Maádia, Bilga,
Nehem. 12.6
Semája, Jójárib, Jedája,
Nehem. 12.7
Szallu, Ámók, Hilkija, Jedája, - ezek valának fejei a papoknak és atyjokfiainak Jésua napjaiban.
Nehem. 12.8
A Léviták pedig ezek: Jésua, Binnui, Kadmiel, Serébia, Jehuda, Mattánia, - ki vezetője vala hálaadó éneklésnek, * atyjafiaival.
Nehem. 12.9
És Bakbukia, s Unni, az ő atyjokfiai velök * szemben, tisztök szerint.
Nehem. 12.10
És Jésua nemzé Jojákimot, s Jojákim nemzé Eliásibot, s Eliásib * nemzé Jójadát,
Nehem. 12.11
És Jójada nemzé Jónathánt, s Jónathán * nemzé Jadduát.
Nehem. 12.12
Jójákim napjaiban pedig papok, családfők valának: Serája családjában Merája, Jerémiáséban Hanánia,
Nehem. 12.13
Ezsdráséban Mesullám, Amáriáéban Jóhanán,
Nehem. 12.14
Melikuéban Jónathán, Sebaniáéban * József,
Nehem. 12.15
Háriméban * Adna, Merajóthéban Helkai,
Nehem. 12.16
Iddóéban Zakhariás, Ginnethónéban * Mesullám,
Nehem. 12.17
Abijáéban Zikri, Minjáminéban és Móadiáéban Piltai,
Nehem. 12.18
Bilgáéban Sammua, Semájáéban Jónathán,
Nehem. 12.19
Jójáribéban Mattenai, Jedajáéban Uzzi,
Nehem. 12.20
Szallaiéban Kallai, * Amókéban Éber,
Nehem. 12.21
Hilkijáéban Hasábia, * Jedajáéban Nethanéel.
Nehem. 12.22
A Léviták közül Eliásib, Jójada, Jóhanán és Jaddua napjaiban felírattak a családfők, a papok pedig mind a persiai Dárius országlásáig.
Nehem. 12.23
A Léviták családfői felírattattak a krónikák * könyvében Jóhanánnak, Eliásib fiának + napjaiig;
Nehem. 12.24
A Léviták családfői valának: Hasábia, Serébia, Jésua a Kadmiel fia, és az ő atyjokfiai velök szemben a dícsérő és hálaadó éneklésre, Dávidnak, az Isten emberének parancsolata szerint, mint egy éneklő sereg * együtt a másikkal.
Nehem. 12.25
Mattánia, Bakbukia, Obádia, Mesullám, Talmón, Akkub pedig kapunállók, őrt állván a kapuk kincses * házainál.
Nehem. 12.26
Ezek valának Jojákim napjaiban, ki Jésua fia, ki Jósadák fia volt, és Nehémiásnak, a helytartónak * és Ezsdrásnak, a törvénytudó papnak + napjaiban.
Nehem. 12.27
Jeruzsálem kőfalának felszentelésekor pedig fölkeresék a Lévitákat minden ő helyeiken, hogy behozzák őket Jeruzsálembe, hogy véghezvigyék a felszentelést * örömmel és hálaadással és énekléssel, czimbalmokkal, lantokkal és cziterákkal.
Nehem. 12.28
És összegyűlének az énekesek fiai mind Jeruzsálem környékéről, mind pedig a Netófátiak * faluiból.
Nehem. 12.29
Mind Beth-Gilgálból, mind Geba és Azmáveth határaiból, mert falukat építének magoknak az énekesek Jeruzsálem körül.
Nehem. 12.30
És minekutána megtisztíták magokat a papok és a Léviták, megtisztíták a * népet is, s a kapukat és a kőfalat.
Nehem. 12.31
Azután felvivém Júda fejedelmeit a kőfalhoz és rendelék két nagy hálaadást éneklő sereget és csapatokat; az egyik jobbkéz felé méne a kőfal mellett a szemétkapu * felé,
Nehem. 12.32
És utánok méne Hósaája és Júda fejedelmeinek fele,
Nehem. 12.33
És Azária, * Ezsdrás és Mesullám,
Nehem. 12.34
Júda és Benjámin, Semája és Jeremiás,
Nehem. 12.35
A papok fiai közül kürtökkel; és Zakariás, a Jónathán fia, ki Semája fia, ki Mattánia fia, ki Mikája fia, ki Zakkur fia, * ki Asáf fia vala,
Nehem. 12.36
És az ő atyjafiai: Semája, Azarél, Milalai, Gilalai, Máaj, Nethanéel, Júda és Hanáni, Dávidnak, az Isten emberének éneklőszerszámaival; Ezsdrás pedig, az írástudó * előttök megy vala;
Nehem. 12.37
Méne pedig e sereg a forrás kapuja felé, s egyenesen fölmenének Dávid városának lépcsőin a kőfalhoz vezető lépcsőre, s menének Dávid háza mellett s a vizek kapujáig * napkelet felé.
Nehem. 12.38
A hálaadást éneklő második sereg pedig, mely átellenben megy vala - én pedig és a népnek fele utánok - méne a kőfal mellett, a kemenczék tornya mellett, mind a széles kőfalig.
Nehem. 12.39
És az Efraim kapuja mellett és az ó város kapuja mellett és a halaknak kapuja mellett és a Hananél tornya és a Meáh torony mellett mind a juhok kapujáig, s megállának a tömlöcz kapujában.
Nehem. 12.40
És megálla a hálaadást éneklő mindkét sereg az Isten házánál, és én s a fejedelmeknek fele * velem,
Nehem. 12.41
És a papok: Eljákim, Maaséja, Minjámin, Mikája, Eljoénai, Zakariás, Hanánia * kürtökkel,
Nehem. 12.42
És Maaséja, Semája, Eleázár, Uzzi, Jóhanán, Malkija, Elám és Ezer; és zengedeznek vala * az énekesek, és Jizrahia az előljáró.
Nehem. 12.43
És áldozának azon napon nagy áldozatokkal, és vigadának, mert az Isten megvidámítá őket nagy örömmel, sőt az asszonyok és gyermekek is vigadának; és Jeruzsálemnek * öröme nagy messze hallatott.
Nehem. 12.44
És rendeltetének ama napon férfiak a kincseknek, felemelt áldozatoknak, első zsengéknek és a tizedeknek tárházai fölé, hogy összegyűjtsék azokba a városok határaiból a törvény szerint való részöket a papoknak és a Lévitáknak, mert örvendeze Júda a papokon és a Lévitákon, a kik ott állának * tisztökben,
Nehem. 12.45
Mint a kik megőrzik Istenök rendtartását s a tisztaság rendtartását, és az énekesek és a kapunállók * is ott állának tisztökben, Dávidnak és az ő fiának, Salamonnak parancsolatja szerint;
Nehem. 12.46
Mert Dávidnak napjaiban Asáf vala régtől fogva az énekesek és az Istennek hálát adó és őt dícsérő éneklésnek * vezetője.
Nehem. 12.47
És a Zorobábel és Nehémiás napjaiban megadja vala az egész Izráel az énekeseknek és kapunállóknak az ő részöket naponként, nevezetesen oda szentelik vala azt a Lévitáknak, a Léviták pedig az Áron * fiainak.

 

 

A témában további forrásokat talál az Arcanum Digitális Tudománytárban

ÉRDEKEL A TÖBBI TALÁLAT

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages