Fil. 2

Teljes szövegű keresés

Fil. 2
Fil. 2.1
Ha annakokáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vígasztalásának, ha helye van a Lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és könyörületességnek, *
Fil. 2.2
Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egyugyanazon indulattal lévén;
Fil. 2.3
Semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván ti magatoknál. *
Fil. 2.4
Ne nézze kiki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. *
Fil. 2.5
Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, *
Fil. 2.6
A ki, mikor Istennek formájában vala, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, *
Fil. 2.7
Hanem önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén; *
Fil. 2.8
És mikor olyan állapotban találtatott mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, még pedig a keresztfának haláláig. *
Fil. 2.9
Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; *
Fil. 2.10
Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. *
Fil. 2.11
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. *
Fil. 2.12
Annakokáért, szerelmeseim, a miképen mindenkor engedelmeskedtetek, nem úgy, mint az én jelenlétemben csak, hanem most sokkal inkább az én távollétemben, félelemmel és rettegéssel vigyétek véghez a ti idvességteket; *
Fil. 2.13
Mert Isten az, a ki munkálja bennetek mind az akarást, mind a munkálást jó kedvéből. *
Fil. 2.14
Mindeneket zúgolódások és versengések nélkül cselekedjetek; *
Fil. 2.15
Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint csillagok e világon. *
Fil. 2.16
Életnek beszédét tartván elébök; hogy dicsekedhessem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. *
Fil. 2.17
De ha kiontatom is italáldozatként a ti hitetek áldozatánál és papiszolgálatánál, mégis örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal; *
Fil. 2.18
Azonképen ti is örüljetek, és örüljetek együtt velem. *
Fil. 2.19
Reménylem pedig az Úr Jézusban, hogy Timótheust rövid nap elküldöm tihozzátok, hogy én is megviduljak, megértvén a ti dolgaitokat. *
Fil. 2.20
Mert nincsen velem senki hozzá hasonló indulatú, a ki igazán szívén viselné dolgaitokat. *
Fil. 2.21
Mert mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. *
Fil. 2.22
Az ő kipróbált voltát pedig ismeritek, hogy miképen atyjával a gyermek, együtt szolgált velem az evangyéliom ügyében. *
Fil. 2.23
Őt azért reménylem, hogy elküldöm, mihelyt meglátom az én dolgaimat, tüstént; *
Fil. 2.24
Bízom pedig az Úrban, hogy magam is csakhamar el fogok menni. *
Fil. 2.25
De szükségesnek tartám, hogy Epafróditust, az én atyámfiát és munkatársamat és bajtársamat, néktek pedig követeteket és szükségemben áldozatot hozó szolgátokat hazaküldjem hozzátok; *
Fil. 2.26
Mivelhogy vágyva vágyott mindnyájatok után, és gyötrődött a miatt, hogy meghallottátok, hogy ő beteg volt.
Fil. 2.27
Mert bizony beteg volt, halálhoz közel; de az Isten könyörült rajta, nem csak ő rajta pedig, hanem én rajtam is, hogy szomorúság ne jőjjön szomorúságomra. *
Fil. 2.28
Annakokáért hamarabb küldtem őt haza, hogy meglátván őt, ismét örüljetek, és nékem is kisebb legyen a szomorúságom. *
Fil. 2.29
Fogadjátok azért őt az Úrban teljes örömmel; és az ilyeneket megbecsüljétek: *
Fil. 2.30
Mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, koczkára tévén életét, hogy kárpótoljon engem azért, hogy nékem tett szolgálatotoknál ti nem voltatok jelen. *

 

 

Arcanum Újságok
Arcanum Újságok

Kíváncsi, mit írtak az újságok erről a temáról az elmúlt 250 évben?

Megnézem

Arcanum logo

Az Arcanum Adatbázis Kiadó Magyarország vezető tartalomszolgáltatója, 1989. január elsején kezdte meg működését. A cég kulturális tartalmak nagy tömegű digitalizálásával, adatbázisokba rendezésével és publikálásával foglalkozik.

Rólunk Kapcsolat Sajtószoba

Languages